Kõik uudised

Töölepingu seaduse muudatused (alaealised) 2017

2017-05-15

Toome kokkuvõtte alaealiste tööle võtmise ja töötamise tingimustest:

  • Seadusliku esindaja nõusolek alaealise tööle võtmiseks. Endiselt on vajalik seadusliku esindaja eelnev nõusolek alaealise  töötamiseks.
  • 7-14 aastase alaealise töötamise erinõuded – varane registreerimine töötamise registris ja tööinspektori nõusolek (jõust. 01.07.2017.a!). Nimetatud alaealised tuleb registreerida töötamise registris vähemalt 10 tööpäeva enne tööle asumist. Tööandja kannab registrisse andmed alaealise seadusliku esindaja nõusoleku, alaealise töötingimuste, sh töö tegemise koha ja töökohustuste ning koolikohustuslikkuse kohta. Tööinspektor kontrollib seejärel, et töö ei ole alaealisele keelatud ja alaealise töötingimused on kooskõlas seaduses sätestatud nõuetega ning alaealine soovib tööd teha. Tööinspektor eraldi nõusolekut ei väljasta – tema nõusolekut tööle lubamiseks eeldatakse, kui eelnimetatud 10-tööpäevane tähtaeg on möödunud ja tööinspektor ei ole nõusoleku andmisest keeldunud. Keeldumise korral muutub alaealisega sõlmitud tööleping tühiseks. Kuivõrd antud regulatsioon jõustub alles 01.07.2017.a, siis nende alaealiste osas, kes asuvad tööle enne seda kuupäeva, tuleb taotleda tööinspektori nõusolek seni kehtinud korras.
  • Maksimaalne lubatud tööaeg. Koolikohustuse täitnud alaealine saab nüüd töötada 8h päevas ja 40h nädalas. Puhkeaeg 24-tunnise ajavahemiku jooksul peab olema vähemalt 14h. Ülejäänutel:

 

Õppeveerandi kestel väljaspool kooliaega

Koolivaheajal

7-12-aastane

1) 2h päevas ja

2) 12h seitsmepäevase ajavahemiku jooksul

 

Puhkeaeg 24-tunnise ajavahemiku jooksul: vähemalt 22h.

1) 3h päevas ja

2) 15h seitsmepäevase ajavahemiku jooksul

 

Puhkeaeg 24-tunnnise ajavahemiku jooksul: vähemalt 20h.

13-14-aastane või vanem koolikohustuslik alaealine

1) 2h päevas ja

2) 12h seitsmepäevase ajavahemiku jooksul

 

Puhkeaeg 24-tunnise ajavahemiku jooksul: vähemalt 21h.

1) 7h päevas ja

2) 35h seitsmepäevase ajavahemiku jooksul

 

Puhkeaeg 24-tunnise ajavahemiku jooksul: vähemalt 15h. 


Erandid:

1)    Kui koolikohustuslik alaealine teeb kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal, siis võib tema tööaeg õppeveerandi kestel väljaspool kooliaega olla 3 tundi päevas ja 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

2)    Kui 14-aastane alaealine, kes õpib kutseõppeasutuses, on praktikal kutseõppeasutuse seaduse tähenduses, siis võib tema tööaeg olla 7 tundi päevas ja 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Vähemalt 15-aastasel alaealisel võib samadel tingimustel olla tööaeg 8 tundi päevas ja 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Summeeritud tööaja rakendamisel ei tohi alaealise tööaeg ülal tabelis toodud piiranguid ületada.

  • Töötamise aeg.

 

Lubatud töötamise aeg

Koolikohustuslik alaealine

Kl 06.00-20.00. Tööd ei tohi teha vahetult enne koolipäeva algust

Koolikohustuse täitnud alaealine

Kl 06.00-22.00

 

Erand:

Piiranguid ei rakendata, kui alaealine töötaja teeb kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal täiskasvanu järelevalve all kell 20.00 kuni 24.00.

  • Koolivaheajal töötamise kestus (jõust. 01.07.2017). Koolikohustuslik alaealine ei tohi koolivaheajal töötada rohkem kui pool vastava koolivaheaja kestusest.
  • Keelatud ja lubatud tööd

Kõigile alaealistele on keelatud töö, mis:

1) ületab alaealise kehalisi või vaimseid võimeid;

2) ohustab alaealise kõlblust;

3) sisaldab ohte, mida alaealine ei suuda õigel ajal märgata ega ära hoida kogemuse või väljaõppe puudumise tõttu;

4) takistab alaealise sotsiaalset arengut või hariduse omandamist;

5) ohustab alaealise tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu (loetletud Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 määrusega nr 94).

7-12-aastane

Lubatud on teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal.

13–14-aastane alaealine või 15–16-aastase koolikohustuslik alaealine

Enam ei ole lubatud tööde nimekirja. Töökohustused peavad olema lihtsad ega tohi nõuda suurt kehalist või vaimset pingutust.

13-aastastele on lubatud järgmised tööd:

1) põllumajandustööd;

2) kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd;

3) toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd;

4) muud tööd, mis vastavad ülaltoodud nõuetele.

  • Iga-aastane puhkus. Endiselt vähemalt 35 kalendripäeva ning õigus nõuda puhkust koolivaheajal.
  • Ületunnitöö. Endiselt keelatud.
  • Lähetus. Endisel lubatud üksnes alaealise töötaja ja tema seadusliku esindaja nõusolekul.
  • Koolituskulude hüvitamise kokkuleppe sõlmimine. Endiselt keelatud.