Kõik Covid-19 uudised

Uusimad äriseadustiku muudatused: tähtajapikendus majandusaasta aruannete esitamiseks ning lisavõimalused koosolekute korraldamiseks ja otsuste vastuvõtmiseks

2020-05-19

Teavitasime aprilli algul Justiitsministeeriumis valminud eelnõust, laiendamaks elektroonilisi võimalusi koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel (vt: https://bit.ly/2x5Yya7). Eile, 18.05.2020 võetigi eelnõu Riigikogu poolt vastu ning on nüüdseks saadetud juba ka Vabariigi Presidendile välja kuulutamiseks. Erandkorras jõustuvad need seadusemuudatused juba järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Muudatuste jõustumisel laienevad elektroonilised võimalused koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel, sealhulgas:

  • rakendub üldine põhimõte, et juriidilise isiku organi liige võib koosolekul osaleda elektrooniliste vahendite kaudu seal füüsiliselt kohal olemata ka ilma, et see oleks ühingu põhikirjas ette nähtud (põhikirjaga saab seda edaspidi piirata või keelata);
  • laieneb seni vaid osaühingutele võimaldatud kirja teel hääletamisega otsuste vastuvõtmise võimalus (ilma koosolekut kokku kutsumata) ka aktsiaseltsidele.

Lisaks osaühingutele ja aktsiaseltsidele toimuvad muudatused ka mittetulundusühingute, korteriühistute, sihtasutuste ja tulundusühistute organite otsuste vastuvõtmise protseduurides.  

Kuivõrd kõige sobilikum viis ühingu organi otsuste vastuvõtmiseks sõltub muuhulgas nii ühingu liigist, otsustamist vajavatest küsimustest, hääleõiguslike liikmete arvust, nende võimekusest elektrooniliste vahendite kasutamiseks, kui ka senisest praktikast ühingu juhtimisel, ei jaga ma siinkohal üldisi juhtnööre, kuidas lisandunud võimalusi ära kasutades koosolekuid läbi viia või otsuseid vastu võtta – need on kohane kindlaks määrata konkreetsete asjaolude pinnalt.  

Pärast eelnõu esimesele kooskõlastusringile saatmist lisandunud osaühingutele ja aktsiaseltsidele kohalduvatest muudatustest väärivad esiletõstmist eelkõige  järgnevad:

  • Riigikogu menetluse faasis lisandus seadusesse korduvalt küsitud tähtajapikendus majandusaasta aruannete registripidajale esitamiseks neile ühingutele, kellel see tähtaeg muidu langenuks ajavahemikku 12.03.2020 – 31.08.2020. Sellistel juhtudel on nüüd uueks tähtajaks 31.10.2020. See tänavune tähtajapikendus on ühekordne ning 2021. aastal tuleb majandusaasta aruanded esitada registripidajale ikka tavapärase tähtaja jooksul.
  • Kiirendatakse osaliselt nn „Bolti muudatuste“ jõustumist: väärtpaberite registris registreerimata osaühingute osade võõrandamise ja pantimise kohustustehingud vabastatakse notariaalse vormi nõudest. Siin on oluline arvestada, et vastavatele käsutustehingutele jääb notariaalse vormi nõue jätkuvalt kehtima – ehk täiesti ilma notari osaluseta osaühingu osadega veel tehinguid teha ei saa.