Kõik uudised

Koroonaviirus töösuhetes: töötasu jätkuhüvitis märtsis ja aprillis

2021-03-30

Hüvitist makstakse 2021. aasta märtsi- ja aprillikuu eest.

Erinevalt varasemast otsusest ei ole hüvitise saamine enam seotud ettevõtja põhitegevusala koodiga äriregistris. Tingimuste muutmise järgselt peab töötukassa hüvitise saamiseks vastama tööandja järgmistele kriteeriumitele:

1) ettevõtja Maksu- ja Tolliametis deklareeritud käive või mittekäibemaksukohustuslastel tulu on 2021. aasta kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse,  langenud vähemalt 50% võrreldes ajavahemiku 2019. aasta detsember kuni 2020. aasta veebruar või 2020. a juuli kuni detsember keskmise käibe või tuluga;

2) ettevõtja suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust ning taotlemise hetke seisuga puuduvad ettevõtjal maksuvõlad või need on ajatatud;

3) ettevõtja on rakendanud töötaja suhtes kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse, ühte järgnevat meedet:

  • rakendanud töötajale töölepingu seaduse (TLS) §-i 35, mille tulemusena on töötaja tööaeg vähenenud; või
  • vähendanud TLS § 37 alusel töötaja töötasu.

Töötasu jätkuhüvitist makstakse töötajale, kes vastab järgmistele tingimustele:

1) töötaja suhtes on rakendatud ühte eeltoodud punktis 3) nimetatud meedet (kas TLS § 35 või § 37);

2) töötajal on avalduse esitamise hetkel hüvitist taotleva tööandjaga kehtiv töösuhe ning töötaja asus tööle hiljemalt 1. jaanuar 2021. a (töötaja kohta on tehtud hiljemalt samal kuupäeval töötamise registrisse ka töötamise alustamise kanne).

Töötajale, kes oli terve kalendrikuu, mille eest hüvitist taotletakse, haiguslehel või tasustamata puhkusel, hüvitist ei maksa.

Hüvitise suurus ja saamise aeg

Tööandja on kohustatud enne avalduse esitamist maksma töötajale, kelle eest hüvitist taotletakse, hüvitise taotlemise kuu eest töötuskindlustusmaksega maksustatud tasu vähemalt 200 eurot (bruto).

Töötukassa maksab töötajale töötasu jätkuhüvitist ühes kalendrikuus kuni 60% töötaja ühe kuu keskmisest töötasust, kuid mitte rohkem kui 1 000 eurot (bruto). Keskmine ühe kuu töötasu suurus arvutatakse viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul selle tööandja poolt töötajale makstud töötuskindlustusmaksega maksustatud tasude summa jagamisel arvuga üheksa.

Töötasu jätkuhüvitis kantakse märtsi- ja aprillikuu eest otse töötaja pangakontole.

Töötukassa makstav hüvitis tagab töötajale koos tööandja makstud tasuga täistööajaga töötamise korral vähemalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära. Osalise tööajaga töötamise korral tagab hüvitis koos tööandja makstud tasuga eelkirjeldatud alustel arvutatud töötaja keskmise töötasu (mitte rohkem kui maksimummääras).

Töötasu hüvitist käsitletakse ettevõtja makstud töötasuna, mille töötukassa maksab töötajale ettevõtja nimel ja töötukassa arvel. Töötukassa peab kinni ja tasub makstavalt töötasu hüvitise brutosummalt tasumisele kuuluvad maksud ja maksed. Tööandja on kohustatud maksma töötajale kuu eest, mille eest hüvitis taotletakse, töötasu, mida töötajal on töölepingu seaduse kohaselt õigus saada (TLS § 35 või TLS § 37 rakendamise tulemusel), ja töötukassa makstud hüvitise vahe.

Töötasu jätkuhüvitise avalduse esitamine

Töötasu hüvitise taotlemiseks tuleb tööandjal esitada märtsi ja aprilli kohta eraldi avaldused. Hüvitise saamiseks peab vastama tööandja taotlemise hetkel eelnimetatud tingimustele.

Avalduse hüvitise saamiseks saab tööandja esitada töötukassale pärast seda, kui ta on teinud töötajale vähemalt 200 euro (bruto) suuruse väljamakse. Avaldusi saab esitada märtsikuu eest alates 1. aprillist  kuni 30. aprillini 2021. a ning aprilli eest alates 1. maist kuni 31. maini 2021. a.

Hüvitise taotlemine on võimalik ainult e-töötukassa kaudu (https://www.tootukassa.ee/tkauth/login). Avalduse saab tööandja nimel esitada kas registrikaardile kantud juhatuse liige või juhatuse liikme poolt e‑töötukassa süsteemis volitatud isik. Volituse andmise õpetus on kättesaadav:  https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/volituse_andmine_e-tks.pdf.

Avaldusele lisatavad andmed ja dokumendid

Hüvitise taotlemisel tuleb tööandjal lisada avaldusele või märkida avalduses:

1) tõendid käibe või tulu vähenemise kohta (sh käibemaksukohustuslase puhul 2021. aasta märtsi või aprilli käibedeklaratsioon);

2) töötajate isiku- ja kontaktandmed ning pangakontode numbrid;

3) kinnitus ja tõendid töötajatele vähemalt 200-eurose brutotöötasu väljamaksmise kohta (sobib näiteks maksekorraldus);

4) kinnitus, et ta vastab töötasu hüvitise saamise tingimustele.

Väljamaksete tegemise aeg

Töötukassa on võtnud eesmärgiks teha töötajatele väljamaksed kohe, kui nõutelekohane avaldus on läbi vaadatud ja otsus hüvitise maksmise kohta tehtud (üldjuhul kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest). Väljamaksete tegemist alustatakse aprilli esimeses pooles.

Koondamise piirang

Töötasu jätkuhüvitise taotlemisel töötajatele tuleb arvestada ka sellega kaasneva koondamispiiranguga. Kui tööandja lõpetab hüvitise saanud töötaja töösuhte kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse, või sellele järgneval kahel kalendrikuul koondamise tõttu töölepingu seaduse § 89 või § 90 alusel, tuleb tööandjal hüvitis täies ulatuses tagastada.