Kõik uudised

Viimane võimalus vältida topeltmaksustamist

2014-11-17

Viimane võimalus võtta arvesse enne 2000. aastat kasumilt tasutud tulumaksu ja vältida topeltmaksustamist

Alates 01.01.2015 kaotavad kehtivuse tulumaksuseaduse üleminekusätted, mis lubavad vähendada dividendide väljamaksmisel või omakapitalist väljamaksete tegemisel tekkivat maksukohustust enne 01.01.2000 kasumilt tasutud tulumaksu võrra. Muudatus puudutab eelkõige neid äriühinguid, kes tegutsesid juba enne 2000. aastat ning ei ole tulumaksuseaduse (TuMS) §-s 60 lg 1, 2 ja 6 ning §-s 61 lg 27 ja 28 nimetatud maksusoodustusi tänaseks ära kasutanud.

Äriühingud, kellel on enne 2000. aastat tasutud dividendi tulumaksu kasutamata jääk ja ei ole alates 2000. aastast tuludeklaratsiooni vormi TSD lisa 7 esitanud, saavad TuMS § 60 lg 1 alusel nimetatud jääki kasutada veel 2014. aasta jooksul dividendide või omakapitalist tehtud väljamaksete (TuMS § 50 lg 1 ja 2) pealt tekkiva maksukohustuse vähendamiseks. Maksukohustuslasel võis dividendi tulumaksu kasutamata jääk jääda üles pärast 1999. aasta ettevõtte tuludeklaratsiooni esitamist. Maksuhaldur peaks sellise jäägi kandma automaatselt elektroonilise deklaratsiooni vormi TSD lisa 7 reale 13 ning sealt on selle olemasolu ka lihtne kontrollida. Täna dividendide maksmisel tasumisele kuuluvat tulumaksu saab vähendada aga üksnes nullini ehk enne 2000. aastat tasutud tulumaksu saab arvesse võtta üksnes dividendide maksmisel tekkiva maksukohustuse ulatuses. Alates 01.01.2015 kasutamata jääk aga kustutatakse ja nn tulumaksu enammakset ei tagastata.

Eelnimetatud maksusoodustus kehtib nendele äriühingutele, kellel on välja maksmata aastate 1994 – 1999 jaotamata kasumit ning kes ei ole alates 2000. aastast dividendide maksukohustust vähendanud kogu varem kasumilt tasutud tulumaksu ulatuses. Maksusoodustust saavad kasutada ka need äriühingud, kes on sellise õiguse saanud mõne muu äriühingu arvelt (nt ühinemise või jagunemise tulemusel). Dividendide väljamaksmisel või omakapitalist väljamaksete tegemisel tekkiva maksukohustuse vähendamiseks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada sellise õiguse üle andnud äriühingu kuni 31.12.2002 esitatud vorm TSD lisa 8. Alates 01.01.2015 kaotavad tuludeklaratsiooni vormi TSD lisa 7 read 1-3 kehtivuse.

TuMS § 61 lg 27 ja 28 alusel on võimalik äriühingul, mis tulumaksu mahaarvamise õiguse olemasolu suudab maksuhaldurile ära näidata, kasutada veel 2014. aasta jooksul TuMS § 50 lg 1 ja 2 ning TuMS § 53 lg 4 alusel tekkinud maksukohustuse vähendamiseks tasaarvestusmeetodit, mida äriühing sai kasutada kuni 31.12.2009 kehtinud vormi TSD lisa 7 tabelite 2a ja 4 puhul olukorras, kus (i) äriühing sai teiselt residendist äriühingult dividende perioodil 01.02.2003 kuni 31.12.2004 ja saaja osalus temale dividende maksnud äriühingus oli vähemalt 20% või (ii) äriühing sai kuni 31.12.2004 mitteresidendilt maksustatud dividende või dividendide aluseks olev kasumiosa oli välisriigis maksustatud ning äriühingule kuulus dividendide väljamaksmise ajal vähemalt 20% mitteresidendist äriühingu aktsiatest, osadest või häältest.

Soovitame puudutatud äriühingutel 2014. aasta jooksul kindlasti kõik eelnimetatud maksusoodustused ära kasutada – selleks maksta dividende või teha muid väljamakseid äriühingu omakapitalist. Alates 01.01.2015 kirjeldatud maksusoodustused kaotatakse ning riik enamtasutud tulumaksu ei kompenseeri.