All news

Case Law on Decisions of Registry of Enterprises

2013-01-22

Danovskis E. Tiesu prakse par Uzņēmumu reģistra lēmumiem [Case Law on Decisions of Registry of Enterprises]. Grām.: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tiesību piemērošanas prakse. Komerctiesības, biedrošanās tiesības un publiskie reģistri. Prof. R. Baloža zinātniskā redakcijā. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2013, 242.-255.lpp.