All news

Preconditions of State Liability of Public Entity

2012-01-31

Danovskis E. Publiskas personas publiski tiesiskās atbildības priekšnoteikumi [Preconditions of State Liability of Public Entity]. Grām.: Inovāciju juridiskais nodrošinājums: Latvijas Universitātes 70. konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 224.-230.lpp.

Read more >>