All news

Problems of Correlation of Legal Proceedings

2011-10-11

Danovskis E. Tiesvedības procesu mijiedarbības problēmas [Problems of Correlation of Legal Proceedings]. Grām: Aktuālas tiesību realizācijas problēmas: Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2011. 290.-298.lpp.

Read more >>