All news

Public Servant’s Right to Permanent Civil Service

2018-04-03

Danovskis E. Public Servant’s Right to Permanent Civil Service. Grām.: Centrālās un Austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes jautājumi. Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 323.-329.lpp.

Read more >>