All news

Types and Significance of Division of Public and Private Law

2011-09-27

Danovskis E. Publisko un privāto tiesību nošķiršanas veidi un nozīme Latvijā [Types and Significance of Division of Public and Private Law]. Grām.: Starptautiskās zinātniskās konferences „Valsts un tiesību aktuālās problēmas” zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2011, 27.-34.lpp.