2020 — 04 — 09
Eiropas Komisija un Konkurences padome publicē norādījumus rīcībai COVID–19 laikā
newsImage

Eiropas Komisija atvieglo konkurentu sadarbību to preču ražošanā un izplatīšanā, kas nepieciešamas cīņai ar COVID–19; Latvijas Konkurences padome brīdina mazumtirgotājus.

1. Eiropa Komisija paredz atvieglojumus uzņēmumu sadarbībai ārkārtējos apstākļos

Eiropas Komisija (“Komisija”) 8. aprīlī nāca klajā ar Paziņojumu par pagaidu tiesisko ietvaru konkurences noteikumu novērtēšanai saistībā ar uzņēmumu savstarpējo sadarbību, reaģējot uz ārkārtējo situāciju, kas saistīta ar COVID-19 uzliesmojumu (“Paziņojums”). Komisija ir konstatējusi, ka daudzās dalībvalstīs jau šobrīd pastāv vai drīzumā gaidāma zāļu un medicīnas ierīču nepieejamība. Komisija atzīst, ka nolūkā samazināt šos riskus un spēt reaģēt uz ārkārtējiem apstākļiem var būt vajadzīga uzņēmumu sadarbošanās, kas citkārt pārkāptu konkurences regulējumu. Lai krīzes laika sadarbība nenonāktu pretrunā ar konkurences tiesību regulējumu, Komisija sniedz vadlīnijas novērtējumam, ko uzņēmumiem vajadzētu veikt pirms sadarbības uzsākšanas.

Vadlīnijas attiecas uz visām precēm un pakalpojumiem, kas vajadzīgi cīņā ar COVID-19, tomēr primāri uz medikamentiem un medicīniskajām ierīcēm.

Pirmkārt, Komisija norāda, ka veselības aprūpes sektorā tirgus dalībnieki var koordinēt savas darbības, izmantojot asociācijas, neatkarīgus konsultantus vai publiskās organizācijas, tostarp:

 • koordinējot kopīgu izejmateriālu transportu;
 • kopīgi identificējot sagaidāmos zāļu vai medicīnas ierīču trūkumus;
 • apkopojot ražošanas un kapacitātes informāciju, ja nenotiek apmaiņa ar individualizētiem datiem;
 • modelējot prognozes attiecībā uz preču vai izejmateriālu piegādes pārrāvumiem;
 • daloties ar informāciju par preču vai izejmateriālu piegādes pārrāvumiem un sniedzot informāciju par iespējām labot konkrētos preču vai izejmateriālu piegādes pārrāvumus (pieņemot, ka šī informācija tiek sniegta uz individuālu pieprasījumu pamata un netiek atklāta konkurējošiem uzņēmumiem).

Lai iepriekš minētās darbības netiktu uzskatītas par pretējām konkurences tiesību regulējumam, asociācijām, neatkarīgajiem konsultantiem vai publiskajām organizācijām ir pienākums ieviest piesardzības pasākumus, kas aprakstīti Komisijas Pamatnostādnēs par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta piemērojamību horizontālās sadarbības nolīgumiem.

Otrkārt, Komisija norāda, ka ārkārtas situācijas apstākļos ir pamatoti atkāpties no ierastās kārtības attiecībā uz komerciāli sensitīvas informācijas apmaiņas ierobežojumiem. Piemēram, var būt pieļaujama konkurentu vienošanās par to, kas kādas preces ārkārtējo apstākļu laikā ražos. Pamatojums ir vienkāršs: tādējādi iespējams palielināt kopējo ražošanas jaudu.

Paziņojumā ir norādīts, ka sadarbība netiks uzskatīta par pretēju konkurences tiesību regulējumam, pieņemot, ka izpildās trīs Komisijas noteikti kritēriji:

 • tā ir objektīvi nepieciešami, lai patiesi palielinātu ražošanas apjomus visefektīvākajā veidā, lai novērstu vai izvairītos no būtisku produktu vai pakalpojumu, piemēram, tādu, kurus izmanto COVID-19 pacientu ārstēšanai, piegādes trūkumiem;
 • tai ir pagaidu raksturs (t.i., tikai tik ilgi, kamēr pastāv nepieejamības risks vai, jebkurā gadījuma, COVID-19 uzliesmojuma laikā);
 • tā nepārsniedz to, kas ir absolūti nepieciešams, lai sasniegtu mērķi novērst vai samazināt piegādes trūkumus.

Komisija sola sniegt ātras formālas un neformālas konsultācijas par iecerētās sadarbības pieļaujamību.

Latvijā vērts atcerēties, ka Konkurences likuma 11. panta trešā daļa paredz kārtību, kādā tirgus dalībnieki var lūgt Konkurences padomi atļaut vienošanās, ja tās ierobežo konkurenci, tomēr rada efektivitātes ieguvumus. Komisijas Paziņojumā aprakstītie apsvērumi būtu jāņem vērā, lūdzot Konkurence padomes atļauju.

2. Konkurences padome vērš mazumtirgotāju uzmanību uz nepieciešamību ievērot Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumu (“NMPAL”) COVID-19 uzliesmojuma apstākļos

Konkurences padome turpina aktīvi uzraudzīt mazumtirgotāju rīcību tirgū arī COVID-19 uzliesmojuma apstākļos. Īpašu uzmanību Konkurences padome pievērš mazumtirgotāju sadarbībai ar piegādātājiem, 9. aprīļa publiskajā paziņojumā uzsverot, ka:

 • gan pārtikas, gan nepārtikas preču mazumtirgotājiem ir pienākums, atdodot preces atpakaļ piegādātājiem, spēt pamatot, ka preču atdošana tiešā veidā izriet no valstī noteiktās ārkārtējās situācijas ierobežojumiem;
 • ka nav pieļaujams, ka mazumtirgotājs piegādātājiem piemēro sankcijas, ja piegādātājs izejvielu trūkuma vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj noteiktajā laikā vai apjomā nodrošināt nepieciešamo piegādi un par to savlaicīgi informē mazumtirgotāju;
 • joprojām pastāv aizliegums pret piegādātāju vērst arī pārējās NMPAL uzskaitītās neatļautās prakses, un šis aizliegums nav atcelts arī ārkārtējās situācijas laikā.

Konkurences padome atgādina, ka aizvien saglabā tiesības piemērot atbildību par NMPAL prasību neievērošanu, neskatoties uz ārkārtas situāciju saistībā ar COVID-19 uzliesmojumu.

Konkurences tiesību jautājumos aicinām sazināties ar COBALT partneri Uģi Zeltiņu un zvērināta advokāta palīgu Jāni Sarānu.

newsImage