Visi darījumi un lietas

Senāts maina iepriekšējo tiesu praksi par maksimālo atstādināšanas termiņu

2013-03-25

COBALT pārstāvēja darba devēju lietā, kurā Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments paplašinātā sastāvā izskatīja lietu par atstādināšanas no darba atzīšanu par spēkā neesošu. Ar Senāta spriedumu tika atcelts apelācijas instances tiesas spriedums, ar kuru daļēji bija apmierināta darba devēja bijušā darbinieka prasība.

Senāta spriedums pamatots ar to, ka situācijā, kad sakarā ar darbinieka atstādināšanas pamatā esošajiem apstākļiem darba devējs cēlis prasību par darba līguma izbeigšanu, nav piemērojams Darba likumā noteiktais maksimālais atstādināšanas termiņš. Ar minēto spriedumu Senāts faktiski mainījis iepriekšējo praksi, ka prasības celšana par darba līguma izbeigšanu nav pietiekams pamats, lai darbinieks tiktu atstādināts no darba ilgāk par trim mēnešiem.