Visi darījumi un lietas

COBALT panāk darba devējiem labvēlīgu risinājumu Satversmes tiesā

2015-04-08

COBALT sniedza juridisko palīdzību savam klientam DNB Līzings SIA ilgstošā tiesas procesā ar bijušo darbinieku. Ar vienu problemātiskajiem jautājumiem bija jāvēršas Satversmes tiesā, lai nodrošinātu klientam iespēju atgūt no darbinieka atsevišķas naudas summas.

2015. gada 16. aprīlī Satversmes tiesa pasludināja spriedumu, ar kuru tā atzina Civilprocesa likuma 635. panta sesto daļu, ciktāl tā attiecas uz sprieduma izpildīšanas pagriezienu lietās par darba samaksas piedziņu, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam un spēku zaudējušu no 2015. gada 1. novembra.

Šis spriedums pieliek punktu senajai problēmai, kas pastāvēja darba tiesisko attiecību strīdos gadījumos, kad zemākas instances tiesa nosprieda piedzīt no darba devēja noteiktas summas par labu darbiniekam, nosakot sprieduma nekavējošu izpildi, bet ar augstākas instances tiesas spriedumu darbinieka prasība tika noraidīta. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 635. panta sesto daļu darba devējam bija tiesības prasīt, lai tiesa uzliek par pienākumu darbiniekam atmaksāt zemākas instances tiesas nepamatoti piespriestās summas tikai gadījumā, ja spriedums pamatots uz darbinieka sniegtām nepatiesām ziņām vai viltotiem dokumentiem.

Satversmes tiesa atzina šādu situāciju par nepieņemamu, jo darba devējam tika liegtas iespējas efektīvi aizsargāt savas tiesības un tika izjaukts līdzsvars starp efektīvu tiesas spriedumu izpildi un darbinieka tiesību aizsardzību. Lai likumdevējam būtu pietiekami daudz laika attiecīgu grozījumu iestrādāšanai likumā, Satversmes tiesa nosprieda, ka apstrīdētās tiesību normas zaudēs spēku no 2015. gada 1. novembra.

Juridisko palīdzību un klienta pārstāvību tiesā šajā lietā nodrošināja COBALT zvērināti advokāti Mārtiņš Aljēns un Uģis Zeltiņš.