Privātuma politika

COBALT biroji rūpējas par Jūsu privātumu un Jūsu personas datu aizsardzību.

Šajā privātuma paziņojumā (Paziņojums) izskaidroti vispārīgie principi, saskaņā ar kuriem COBALT (kontaktinformācija norādīta 2.1. punktā) (Birojs, mēs, mūsu vai mūs) vāc un lieto informāciju, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļvietni www.cobalt.legal (Tīmekļvietne), lietojat jebkuru no mūsu sniegtajiem pakalpojumiem (Pakalpojumi) vai jebkādā veidā ar mums sadarbojaties, piemēram, sazināties ar mums sociālo mediju lapās, piedalāties mūsu pasākumos, piesakāties darbā utt. Sīkāku informāciju par konkrētām datu kategorijām, juridisko pamatojumu, datu apstrādes mērķiem un datu glabāšanas termiņiem lūdzam skatīt šī Paziņojuma 4. punktā norādītajā konkrētajā privātuma paziņojumā.

Sazinoties ar mums Tīmekļvietnē vai izmantojot mūsu Pakalpojumus, Jūs (Klients vai Jūs) varat saņemt tiešu lūgumu apstiprināt, ka akceptējat šo Paziņojumu.

Šajā Paziņojumā ietvertā norāde uz “Jūsu personas datiem” attiecas uz jebkuru informāciju, ko iespējams izmantot, lai tieši vai netieši nepārprotami identificētu Jūs kā privātpersonu, sazinātos ar Jums vai noteiktu Jūsu atrašanās vietu (Personas dati).

Mēs apstrādājam Personas datus atbilstoši šim Paziņojumam un saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, tostarp Vispārīgo Datu aizsardzības regulu (2016/679) (VDAR) un piemērojamajiem nacionālajiem datu aizsardzības likumiem, kas attiecas uz šī Paziņojuma 2. punktā norādītajiem datu pārziņiem (Datu aizsardzības likums).

Ja Jūs izpaužat mums uz kādu trešo personu (piem., Jūsu darbinieku, valdes locekli, kolēģi, līgumslēdzēju utt.) attiecināmus Personas datus, Jūsu pienākums ir viņus iepazīstināt ar šo Paziņojumu.

1. PAZIŅOJUMA TVĒRUMS

1.1. Šajā Paziņojumā aprakstīts, kā mēs apstrādājam Personas datus, kas saistīti ar:

1.1.1. visiem jautājumiem, kas attiecas uz mūsu klientiem, bijušajiem klientiem un iespējamajiem klientiem;
1.1.2. informatīviem izdevumiem, sarīkojumiem un citiem mārketinga pasākumiem;
1.1.3. mūsu Tīmekļvietnē lietotajām sīkdatnēm;
1.1.4. visiem mūsu likumiskajiem pienākumiem, kas izriet no VDAR, jebkura attiecināmā Datu aizsardzības likuma un jebkuriem citiem normatīvajiem aktiem, kas varētu būt piemērojami, tostarp mūsu pienākumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (NILLN) un starptautisko un nacionālo sankciju ievērošanas (Sankcijas) procedūru ziņā;

1.1.5. drošības jautājumiem Biroja telpās.

2. DATU PĀRZIŅI

2.1. Atkarībā no tā, ar kuru advokātu biroju apvienības COBALT biroju Jūsu sazināties, kā Jūsu Personas datu pārzinis var darboties viens vai vairāki no šiem birojiem:

2.1.1. Advokaadibüroo COBALT OÜ, Igaunijas sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar reģistrācijas kodu 10188708, adrese Pärnu mnt 15, Tallinn, 10141, Igaunija, e-pasts tallinn@cobalt.legal, tālrunis +372 665 1888 (COBALT EE);
2.1.2. ZAB COBALT SIA, Latvijas sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar reģistrācijas kodu 40203333511, adrese Marijas iela 13 k-2 – 3, Rīga, LV-1050, Latvija, e-pasts riga@cobalt.legal, tālrunis +371 6720 1800 (COBALT LV);
2.1.3. Advokatų profesinė bendrija Norkus ir partneriai COBALT, Lietuvas profesionālā partnerība, adrese Lvivo 25-104, Vilnius, LT-09320, Lietuva, e-pasts vilnius@cobalt.legal, tālrunis +370 5250 0800 (COBALT LT).

2.2. Atkarībā no situācijas visi šī Paziņojuma 2.1. punktā minētie uzņēmumi var darboties kā kopīgi datu pārziņi, kas ir atbildīgi par Jūsu Personas datu apstrādi.

3. JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Mēs apstrādājam Jūsu Personas datus saskaņā ar šādu pamatojumu:

 • Jūsu piekrišana;
 • mūsu starpā noslēgtais juridiskās palīdzības līgums;
 • mums saistoši tiesiskie pienākumi; un/vai
 • mūsu likumīgās intereses nodrošināt savu juridisko pakalpojumu kvalitāti, nodrošināt savu finanšu interešu drošību, aizsardzību, izplatīt informāciju par saviem pakalpojumiem un pasākumiem, uzturēt darījuma attiecības ar saviem klientiem un partneriem, nodrošināt labu klientu apkalpošanu, izprast un pilnveidot to, kā cilvēki lieto mūsu Tīmekļvietnes, un atrast labākos darbiniekus.

Sīkāku informāciju par Personas datu apstrādes tiesisko pamatojumu katram minētajam apstrādes mērķim lūdzam skatīt šī Paziņojuma 4. punktā.

Jūsu Personas datus mēs apstrādājam tikai tam nolūkam, kādam tie tiek iegūti. Gadījumos, kad apstrādes pamats ir Jūsu piekrišana, Jums ir tiesības katrā laikā atsaukt savu piekrišanu šādai apstrādei. Taču, ja datu iegūšanu un apstrādi prasa likums, šāda piekrišanas atsaukšana var ierobežot Jums piedāvāto juridisko pakalpojumu apjomu.

Piekļuve Jūsu personas datiem tiks dota tikai tiem darbiniekiem, kuriem Jūsu personas dati jāapstrādā profesionālo pienākumu veikšanai un saistību pret Jums kā klientu pildīšanai. Jūsu Personas dati tiks glabāti un apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams atbilstoši iepriekšminētajiem datu apstrādes mērķiem.

Mēs esam veikuši atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai Jūsu Personas datu apstrāde būtu droša. Jūsu dati tiks apstrādāti tā, lai nodrošinātu konfidencialitāti un datu integritāti.

4. BIROJA APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU KATEGORIJAS, APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS

4.1. Atkarībā no Pakalpojumiem Birojs var apstrādāt šādas Jūsu Personas datu kategorijas.

4.1.1. Juridisko pakalpojumu dati. Mēs vācam informāciju, ko mums sniedzat Jūs vai persona, kura darbojas Jūsu vārdā, vai arī informāciju, ko mēs iegūstam, sniedzot profesionālus juridiskos pakalpojumus.

Sniedzot juridiskos pakalpojumus, mēs vācam un apstrādājam dažādas Personas datu kategorijas. Šos Personas datus ir nepieciešams vākt, lai pildītu līgumsaistības ar mūsu Klientiem un savās leģitīmajās interesēs, kas mums ir kā zvērinātu advokātu birojam un Klientu un potenciālo Klientu juridiskajiem konsultantiem. Atbilstoši saviem profesionālajiem pienākumiem mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu Personas datu konfidencialitāti un integritāti. Personas datus, kurus Jūs sniedzat mums tiešā veidā, mēs varam papildināt ar Personas datiem, kas iegūti no publiski pieejamiem avotiem un reģistriem. Sniedzot juridiskos pakalpojumus, mēs vācam un apstrādājam šādas Personas datu kategorijas.

 • Informācija par Klientu, personu, kura darbojas Klienta vārdā, un darījumu, piemēram, identifikācijas informācija – fiziskām personām: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, identifikācijas dokumenta informācija, kontaktinformācija, adrese, informācija par juridiskajām personām, kas saistītas ar Klientu, piemēram, firma, reģistrācijas numurs, pilnvarojumi, informācija, kas saistīta ar darījumu un jebkāda lietā esošā informācija, piemēram, informācija par Klienta uzņēmējdarbību, darbiniekiem vai pārstāvjiem, pretējo pusi, kā arī citu personu personas dati, ja mēs tādus, sniedzot juridiskos pakalpojumus, apstrādājam, kas var ietvert arī īpašo kategoriju (jeb sensitīvos) Personas datus.

  Mērķis: veikt konflikta izpēti, sniegt juridiskos pakalpojumus un pildīt savus tiesiskos pienākumus veikt klienta izpēti (KYC) un Sankciju atbilstības pārbaudi.
  Tiesiskais pamats: (i) mūsu starpā noslēgtais juridiskās palīdzības līgums; (ii) mūsu tiesiskie pienākumi, kas izriet no piemērojamajiem likumiem, ieskaitot NILLN un Sankciju likumus; (iii) mūsu un trešo personu leģitīmās intereses (nodrošināt labu klientu apkalpošanu un saņemt Jūsu atsauksmi).

 • Informācija par patieso labuma guvēju un politiski nozīmīgām personām

  Mērķis: īstenot NILLN/KYC un Sankciju atbilstības pārbaudes procedūras.
  Tiesiskais pamats: (i) mūsu tiesiskie pienākumi, kas izriet no piemērojamajiem likumiem, ieskaitot NILLN un Sankciju likumus; (iii) mūsu un trešo personu leģitīmās intereses (aizsargāt savu uzņēmējdarbību).

 • Informācija par darījumu un norēķinu informācija

  Mērķis: izrakstīt rēķinus atbilstoši sniegtajiem juridiskajiem pakalpojumiem un pildīt savus tiesiskos pienākumus.
  Tiesiskais pamats: (i) mūsu starpā noslēgtais juridiskās palīdzības līgums; (ii) mūsu tiesiskie pienākumi, kas izriet no piemērojamajiem likumiem, grāmatvedības un nodokļu prasības; (iii) mūsu un trešo personu leģitīmās intereses laikus administrēt maksājumus un parādus.

4.1.2. Mārketinga dati Mēs varam sūtīt Jums ziņas par jaunākajiem ar Biroja darbību saistītajiem notikumiem, pakalpojumiem, ko mēs Jums piedāvājam, kā arī informāciju par nozīmīgākajiem notikumiem tiesību jomā un gaidāmajām norisēm, kas Jūs varētu interesēt, ieskaitot izglītojošus seminārus. Mārketinga dati ietver arī Komunikācijas datus šādās sociālo mediju vietnēs: LinkedIn, Twitter, Facebook. Mēs varam lietot Jūsu vārdu, uzvārdu, Jūsu e-pasta adresi un citu informāciju, ko var izmantot, lai sazinātos ar Jums, lai Jums sniegtu šo informāciju.

Mārketinga mērķiem mēs varam izmantot šādus Personas datus:

 • Pamatdati: vārds, uzvārds, e-pasts, adrese, mārketinga iespējas (Pamatdati).
  Mērķis: pārsūtīt Jums informāciju par mūsu rīkotajiem pasākumiem, kas Jūs varētu interesēt (piem., semināriem), , sūtīt Jums mārketinga paziņojumus (informatīvos izdevumus, apmierinātības anketas, apsveikumus svētkos, lūgt dalībnieku atsauksmes par pasākumiem) un Jūsu uzņēmējdarbības jomai būtiskus jaunumus tiesību jomā, glabāt dokumentus un materiālus rezerves sistēmās.
  Tieskais pamats: attiecībā uz mūsu esošajiem klientiem – leģitīmajās interesēs veikt tiešo mārketingu; uzturēt, izvērtēt un pilnveidot saziņu pušu starpā; uzturēt attiecības ar klientu un informēt klientu par nozīmīgām norisēm klienta uzņēmējdarbības jomā, kā arī uzglabāt dokumentus un materiālus rezerves sistēmās, lai nodrošinātu apstrādes darbību drošību; attiecībā uz potenciālajiem klientiem un citām personām – tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana.
 • Dati, kas attiecas uz reģistrāciju pasākumam. Pamatdati, organizācija (ja esat juridiskas personas pārstāvis), Jūsu (un Jūsu partnera) dalības apstiprinājums, apstiprinājuma e-pasta saturs, dati atsauksmes veidlapā utt. (Reģistrācijas dati). Ja Jūs atteiksieties sniegt mums savus Personas datus, ko esam lūguši norādīt, reģistrējoties pasākumam, iespējams, ka Jūsu reģistrāciju nebūs iespējams apstiprināt.
  Mērķis: nodrošināt reģistrēšanos pasākumam un apmeklētāju saraksta pārvaldību, atsauksmju saņemšana no pasākuma dalībniekiem, pasākuma izmaksu pārvaldība un dokumentu un materiālu glabāšana rezerves sistēmā.
  Tiesiskais pamats: (i) leģitīmās intereses (ja sarīkojums ir bez maksas) vai līguma izpilde (maksas sarīkojumu gadījumā), lai nodrošinātu reģistrēšanos pasākumam; (ii) piekrišana, ko sniedzat, piereģistrējoties pasākumam un pieņemot notikumus, kas norādīti Informatīvajā paziņojumā par atsauksmēm, lai pilnveidotu pasākuma pārvaldību; (iii) tiesiskais pienākums pārvaldīt pasākuma izmaksas un (iv) leģitīmās interesēs uzglabāt dokumentus un materiālus rezerves sistēmās, lai nodrošinātu apstrādes darbību drošību.
 • Ar mūsu starpā notiekošo saziņu saistītie dati. Pamatdati, mūsu saziņas saturs (Komunikācijas dati).
  Mērķis: nodrošināt reģistrēšanos pasākumam un apmeklētāju saraksta pārvaldību, un dokumentu un materiālu glabāšanu rezerves sistēmā.
  Tiesiskais pamats: leģitīmās interesēs atbilstoši īstenot sarīkojumu pārvaldību un glabāt dokumentus un materiālus rezerves sistēmās, lai nodrošinātu apstrādes darbību drošību.
 • Ar pasākumu dokumentēšanu saistītie dati: fotoattēli, video un citādi pasākumu ieraksti (Pasākumu dati).
  Mērķis: dokumentēt pasākumus, publicēt pasākuma fiksācijas dokumentus mūsu tīmekļvietnē vai sociālo mediju vietnēs, dot visiem pasākuma dalībniekiem piekļuvi pasākuma foto un video dokumentiem un glabāt dokumentus un materiālus rezerves sistēmā.
  Tiesiskais pamats: leģitīmās interesēs dokumentēt pasākumu, lai ar noturīga datu nesēja starpniecību dalītos pieredzē ar dalībniekiem un veidotu mārketinga materiālus, leģitīmās interesēs nodrošināt savu pasākumu publicitāti nolūkā reklamēt savu uzņēmējdarbību un nodrošināt tās ilgtspēju ar aktīva mārketinga līdzekļiem, trešās personas (Jūsu vai citu dalībnieku) leģitīmās interesēs saņemt pasākuma fiksācijas dokumentus un leģitīmās interesēs glabāt dokumentus un materiālus rezerves sistēmās, lai nodrošinātu apstrādes darbību drošību.

4.1.3. Drošības dati: dažās no mūsu telpām ir iekārtota CCTV novērošanas sistēma, kas var fiksēt Jūsu attēlu, kā arī mēs varam iegūt Personas datus, lietojot citus mūsu IT resursus. Visi CCTV novērošanas materiāli tiek fiksēti nolūkā aizsargāt personīgo drošību, novērst un konstatēt noziegumus atbilstoši attiecīgās Biroja leģitīmajām interesēm, aizsargāt mūsu telpas, aprīkojumu un citus aktīvus un glabāt dokumentus un materiālus rezerves sistēmās. Šajā punktā aprakstītās Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir leģitīmajās interesēs novērst un konstatēt pret īpašumu vērstus noziegumus un pārkāpumus un novērst draudus indivīdu vitālajām interesēm un leģitīmās interesēs glabāt dokumentus un materiālus rezerves sistēmās, lai nodrošinātu apstrādes darbību drošību.

4.1.4. Sīkdatņu dati: mēs izmantojam sīkdatnes, lai iegūtu informāciju par to, kā Jūs lietojat mūsu Tīmekļvietni. Sīkdatnes mums ļauj rūpēties par to, lai Tīmekļvietnes lietošana Jums būtu ērtāka un parocīgāka. Informācija parasti nesatur nekādus datus, kas mums ļautu identificēt katru atsevišķu fizisku personu. Izmantojot sīkdatnes, mēs apstrādājam Jūsu datus, kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana. Sīkāku informāciju lūdzam skatīt COBALT Paziņojumā par sīkdatņu izmantošanu.

5. JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Mums ir tiesisks pienākums nodrošināt, lai Jūsu Personas dati būtu precīzi un aktualizēti. Mēs lūdzam Jūsu palīdzību šī pienākuma izpildē – lūdzam mūs informēt par jebkādām izmaiņām, kas nepieciešamas jebkuros no tiem Personas datiem, ko mēs apstrādājam.

Jūs varat katrā laikā izmantot šādas tiesības, kas attiecas uz Jūsu Personas datu apstrādi:

a) piekļuves tiesības: Jums ir tiesības lūgt piekļuvi jebkuriem datiem, kas uzskatāmi par Jūsu Personas datiem. Tas ietver, piemēram, tiesības tikt informētam par to, vai mēs apstrādājam Jūsu Personas datus, kādas Personas datu kategorijas mēs apstrādājam un kāds ir datu apstrādes mērķis;
b) tiesības labot: Jums ir tiesības lūgt, lai mēs labojam jebkurus Jūsu Personas datus, kas ir neprecīzi vai nepilnīgi;
c) tiesības iebilst: Jums ir tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi noteiktā veidā, tostarp, piemēram, pret Jūsu Personas datu apstrādi mārketinga nolūkiem vai citos gadījumos, kad mēs apstrādi pamatojam ar savām leģitīmajām interesēm;
d) tiesības uz datu dzēšanu: Jūs varat arī lūgt, lai Jūsu Personas dati tiek dzēsti (izņemot atsevišķus normatīvajos aktos paredzētus gadījumus), ja Personas dati vairs nav nepieciešami tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti, vai ja Jūs uzskatāt, ka apstrāde ir prettiesiska, vai ja Jūs uzskatāt, ka Personas dati ir jādzēš, lai mēs varētu pildīt tiesiskos pienākumus;
e) tiesības uz datu pārnesamību: ja mēs Jūsu Personas datus apstrādājam, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai savstarpējām līgumattiecībām, Jūs varat lūgt, lai mēs izsniedzam Jums attiecīgos Personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Turklāt Jūs varat arī lūgt Personas datus pārsūtīt citam datu pārzinim. Ņemiet vērā, ka to var izdarīt tikai tad, ja tas ir tehniski iespējams;
f) tiesības atsaukt savu piekrišanu: gadījumos, kad apstrādes pamats ir Jūsu piekrišana, Jums ir tiesības katrā laikā atsaukt savu piekrišanu šādai apstrādei;
g) atteikties no mārketinga: katrreiz, kad mēs sūtīsim Jums informāciju par Biroju, mūsu organizētajiem pasākumiem vai jebkādu citu informāciju, kas, mūsuprāt, varētu Jūs interesēt, mēs Jums arī dosim iespēju no mūsu sūtītajiem paziņojumiem atteikties. Turklāt Jūs no tiem varat atteikties, arī katrā laikā sazinoties ar mums.

Kad mēs saviem Klientiem sniedzam juridiskos pakalpojumus, ir iespējamas tādas situācijas, kad mūsu likumiskie pienākumi, kā arī attiecīgās jurisdikcijas Zvērinātu advokātu kolēģijas noteikumi aizliedz mums izpaust vai dzēst datus, ko mēs glabājam un apstrādājam. Turklāt šādi likumi, regulas vai noteikumi var neļaut Jums īstenot arī citas datu subjekta tiesības.

Ja Jums ir sūdzības par to, kā mēs apstrādājam Jūsu Personas datus, vai arī Jūs vienkārši vēlaties uzzināt vairāk par mūsu veiktajām datu apstrādes darbībām, Jūs varat katrā laikā ar mums sazināties, izmantojot šī Paziņojuma 2.1. punktā norādīto informāciju.
Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības iestādei (DAI), ja uzskatāt, ka Jūsu Personas dati tiek apstrādāti neatbilstoši vai arī mēs esam pārkāpuši Jūsu kā datu subjekta tiesības. Jūs varat iesniegt sūdzību, sazinoties ar DPI savā jurisdikcijā, proti, vietā, kur, iespējams, pārkāptas

Jūsu kā datu subjekta tiesības vai neatbilstoši apstrādāti Jūsu dati, vai arī jurisdikcijā, kur atrodas Jūsu dzīves un darba vieta.
Šis ir DPI saraksts Baltijas valstīs:

6. JŪSU PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

Kad mēs sniedzam juridiskos pakalpojumus saviem klientiem, mums var būt pienākums pārsūtīt Personas datus trešajām personām. Tas var ietvert datu pārsūtīšanu saistībā ar juridiskām procedūrām un tiesvedībām, kā arī kopumā ar jebkuriem juridiskajiem pakalpojumiem, ko mēs saviem Klientiem piedāvājam. Mēs varam Jūsu datus pārsūtīt COBALT birojiem, partneriem un valsts iestādēm, ja to nosaka normatīvie akti, vai nolūkā sniegt noteiktus juridiskos pakalpojumus.

Taču vienlaikus ar juridisko pakalpojumu sniegšanu mēs izmantojam noteikto trešo personu pakalpojumus, lai nodrošinātu savu pakalpojumu un Tīmekļvietnes funkcionalitāti. Mums ir pienākums pārsūtīt Jūsu Personas datus šādām trešajām personām, kas sniedz mums pakalpojumus (ieskaitot tādus ar darbības nodrošināšanu saistītu pakalpojumu sniedzējus kā auditori), lai šīs trešās personas varētu mums sniegt savus pakalpojumus. Piemēram, mēs varam Jūsu Personas datus pārsūtīt IT pakalpojumu, grāmatvedības, drošības vai tulkošanas sniedzējiem. Šie pakalpojumu sniedzēji, kas ir trešās personas, ir uzskatāmi par datu apstrādātājiem. Šādiem pakalpojumu sniedzējiem, kas ir trešās personas, pārsūtīto datu apjoms tiks pēc iespējas ierobežots – pārsūtīts tiks minimālais apjoms, kāds nepieciešams, lai būtu iespējams sniegt attiecīgos trešās personas pakalpojumus.

Mēs esam parūpējušies par to, lai visi pakalpojumu sniedzēji, kas ir trešās personas un kam mēs pārsūtām Jūsu Personas datus, ievērotu mūsu norādījumus par to, kā apstrādājami Jūsu Personas dati. Jūsu Personas datu pārsūtīšanu regulē datu apstrādes līgumi vai datu apstrādes noteikumi, kas ir spēkā starp mums un pakalpojumu sniedzējiem, kas ir trešās personas. Visiem pakalpojumu sniedzējiem, kas ir trešās personas, veicot Jūsu Personas datu apstrādi, jānodrošina tāds pats rūpības un piesardzības līmenis, kādu nodrošinām mēs, un tie ir tiesiski atbildīgi Jūsu un mūsu priekšā par datu apstrādi, kas neatbilst minētajām prasībām. Turklāt šiem pakalpojumu sniedzējiem, kas ir trešās personas, ir pienākums veikt tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas nodrošina datu aizsardzības līmeni, kas ir līdzvērtīgs mūsu īstenotajām datu apstrādes darbībām nodrošinātajai aizsardzībai.

Ja Birojs sociālo mediju vietnēs publicē pasākumu ierakstus, Jūsu Pasākuma datus var apstrādāt arī trešās personas. Birojs nevar šādu apstrādi būtiski kontrolēt, tādēļ lūdzam iepazīties ar attiecīgās personas privātuma paziņojumu.

Ja mēs izmantojam sociālos medijus, lai piekļūtu statistikas datiem, filtrētu un mērķtiecīgi adresētu mārketinga rīkus saistībā ar sociālo mediju apmeklējumiem, sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji un Birojs būs Jūsu Personas datu kopīgie pārziņi (tāpat kā Facebook, Twitter un LinkedIn gadījumā).

Turklāt, atkarībā no Pakalpojumu tvēruma vai piemērojamo normatīvo aktu prasībām mums var būt pienākums pārsūtīt Jūsu Personas datus citiem saņēmējiem, piemēram, vietējām vai valsts iestādēm, tiesām, citiem datu pārziņiem (piemēram, citiem juridiskajiem birojiem). Mēs varam Personas datus pārsūtīt ārpus ES (lūdzam skatīt šī Paziņojuma 9. punktu).

Visbeidzot, noteikti Personas dati var tikt pārsūtīti starp COBALT birojiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, lai nodrošinātu nepieciešamos juridiskos pakalpojumus.

7. PERSONAS DATU AVOTI

Lielāko daļu Paziņojumā aprakstīto Personas datu iesniedzat Jūs. Taču mēs varam Jūsu Personas datus iegūt un saņemt no citiem COBALT birojiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, lai nodrošinātu centralizētu administratīvo sistēmu darbību, nepieciešamos juridiskos pakalpojumus un/vai personas datu apstrādes pārvaldību.

Jūsu Personas datus mēs varam iegūt arī no datu nesējiem, kas izveidoti pēc mūsu pieprasījuma, CCTV novērošanas sistēmām un citiem tehniskiem risinājumiem, kā arī saņemt tos no citiem avotiem, piemēram, citiem Klientiem, sociālajiem medijiem, publiski pieejamiem avotiem, ja tas nepieciešams juridisko pakalpojumu sniegšanai, mārketinga mērķiem vai ar Klientu pastāvoša strīda gadījumā. Mēs varam nolīgt trešo personu, lai tā sniedz attālinātas identificēšanas un pārbaudes pakalpojumus NILLN nolūkā.

8. DATU GLABĀŠANAS TERMIŅŠ

Iegūtos Personas datus mēs glabāsim atbilstoši attiecīgajā jurisdikcijā piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Zvērinātu advokātu kolēģijas noteikumiem. Jūsu Personas datus mēs glabāsim tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai īstenotu tos mērķus, kuru vajadzībām attiecīgie dati tiek iegūti un apstrādāti.

Citos gadījumos Personas datu glabāšanas periods ir atkarīgs no vairākiem kritērijiem, ieskaitot šādus:

 • personas datu veids;
 • vai starp mums vai attiecībās ar trešo personu pastāv kāds strīds;
 • mūsu tiesiskais pienākums atbilstoši normatīvajiem aktiem glabāt Jūsu personas datus likumīgiem mērķiem.

Iepriekšminētos personas datus mēs glabājam atbilstoši šādiem noteikumiem.

 • Juridisko pakalpojumu dati:
  • informācija par Klientu, personu, kura rīkojas Klienta vārdā, un darījumu: vismaz 10 gadus pēc tam, kad izbeigtas tiesiskās attiecības ar klientu, ja vien kompetenta institūcija saskaņā ar piemērojamajiem likumiem nav noteikusi ilgāku iegūtās informācijas glabāšanas termiņu;
  • informācija par patieso labuma guvēju un politiski nozīmīgām personām: līdz 8 gadiem pēc tam, kad izbeigtas tiesiskās attiecības ar Klientu, ja vien kompetenta institūcija saskaņā ar piemērojamajiem likumiem nav noteikusi ilgāku iegūtās informācijas glabāšanas termiņu;
  • informācija par darījumu un norēķinu informācija: līdz 10 gadiem pēc darījuma datuma.
 • MĀRKETINGA DATI:
  • Reģistrācijas dati tiks glabāti līdz 10 gadiem, skaitot no nākamā gada sākuma pēc Personas datu iegūšanas gada;
  • Komunikācijas dati tiks glabāti līdz 10 gadiem, skaitot no nākamā gada sākuma pēc sākotnējās saziņas gada;
  • Pasākumu dati tiks glabāti līdz 10 gadiem, skaitot no nākamā gada sākuma pēc Personas datu iegūšanas gada.
 • Drošības dati tiks glabāti līdz 1 mēnesim kopš attiecīgo datu iegūšanas;
 • Sīkdatņu dati: lūdzam skatīt mūsu Sīkdatņu izmantošanas politiku.

Pēc šajā Paziņojuma punktā norādītā glabāšanas termiņa mēs attiecīgos Personas datus izdzēsīsim, izņemot gadījumus, kad mums būs pienākums šos Personas datus glabāt ilgāk, lai pildītu pienākumu, kas izriet no piemērojamajiem likumiem, vai arī šie dati būs nepieciešami tiesisku strīdu risināšanā.

Lūdzam ņemt vērā, ka pēc šajā Paziņojuma punktā minētā glabāšanas termiņa vai, ja vairs nepastāv attiecīgais juridiskais pamats, mums ir tiesības Personas datus saturošus dokumentus un materiālus glabāt rezerves sistēmās, no kurām Personas dati tiks dzēsti rezerves kopijas glabāšanas cikla beigās. Mēs nodrošinām, ka rezerves kopijas glabāšanas laikā un pēc glabāšanas termiņa vai juridiskā pamata izbeigšanās tiek ievēroti atbilstoši drošības pasākumi, rezerves sistēmās esošie Personas dati nav izmantojami un pēc tam Personas dati tiek dzēsti iespējami drīz, proti, nākamajā dzēšanas/iznīcināšanas ciklā.

9. JŪSU DATU APSTRĀDES VIETA

Personas datus mēs glabājam un apstrādājam galvenokārt Eiropas Savienībā. Tomēr dažos gadījumos var būt nepieciešams Jūsu Personas datus pārsūtīt un glabāt ārpus Eiropas Savienības, ja Klienta dotā uzdevuma izpildei nepieciešamas konsultācijas ar juristiem ārpus ES. Personas datus var apstrādāt arī datu apstrādātāji, kas darbojas ārpus ES.

Mēs veicam visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka ar Jūsu Personas datiem rīkojas droši un atbilstoši piemērojamos Datu aizsardzības likumus. Piemēram, Jūsu Personas datus mēs varam pārsūtīt, pamatojoties uz šādiem noteikumiem:

 • Eiropas Komisijas lēmums par nodrošinātās aizsardzības pietiekamību;
 • Eiropas Komisijas izstrādātie tipveida datu aizsardzības noteikumi;
 • DPI izstrādātie tipveida datu aizsardzības noteikumi;
 • izmantojot citus iespējamus piesardzības pasākumus un izņēmumus, kas paredzēti Datu aizsardzības likumos.

Turklāt, pārsūtot datus uz jebkuru citu trešo valsti, uz kuru neattiecas ES lēmums par nodrošinātās aizsardzības pietiekamību, mēs ievērojam maksimālu piesardzību un pārsūtām tikai tos personas datus, kas ir absolūti nepieciešami juridisko pakalpojumu sniegšanai. Turklāt mēs šos datus pārsūtām šifrētā veidā, tā ka pārtveršanas gadījumā tie būtu nelietojami.

Ja Jums ir jebkādi jautājumi, neskaidrības, lūgumi vai sūdzības saistībā ar Jūsu Personas datu apstrādi, nekavējoties sazinieties ar mums: privacy@cobalt.legal.

10. IZMAIŅAS PAZIŅOJUMĀ

Lai atspoguļotu izmaiņas savās datu apstrādes metodēs un datu aizsardzības paraugpraksē, mēs varam veikt izmaiņas šajā Paziņojumā. Ja Paziņojums tiek jebkādā veidā mainīts, jaunākā šī Paziņojuma redakcija tiks publicēta mūsu Tīmekļvietnē, un būtisku izmaiņu gadījumā mēs Jūs par tām informēsim.

Pēdējās atjaunināšanas datums: 13.03.2022.