Vispārīgie noteikumi

Spēkā no 2020. gada 10. septembra

1. PAKALPOJUMU SNIEGŠANA

Biroja vārdā juridiskos pakalpojumus sniedz tikai tās jurisdikcijas Advokātu kolēģijas biedri (Advokāti), kur reģistrēts attiecīgais Birojs (Vietējā advokātu kolēģija). Juridisko pakalpojumu sniegšanā Advokāti drīkst iesaistīt citas personas, kas strādā Birojā vai ir citā veidā nolīgtas. Šīs personas nedrīkst patstāvīgi sniegt juridisko palīdzību Klientam; tās drīkst tikai asistēt Advokātiem un darboties to uzraudzībā. To personu saraksts, kuras sniedz juridiskos pakalpojumus Biroja vārdā un citu darbinieku saraksts, ir pieejams COBALT tīmekļvietnē www.cobalt.legal.

Līgumā paredzētos juridiskos pakalpojumus sniedz Birojs (vietējā advokātu kolēģijā reģistrēta juridiska persona vai apvienība).

Ārēju speciālistu, tostarp COBALT biroju vai citās jurisdikcijās strādājošu advokātu biroju speciālistu piesaistīšana vienmēr iepriekš jāsaskaņo ar Klientu. Birojs neuzņemas nekādu atbildību par atlīdzību vai izdevumu apmaksu, ko varētu prasīt ārējie speciālisti. Klients piekrīt maksāt atlīdzību un apmaksāt izdevumus ārējiem speciālistiem, kuri piesaistīti ar Klienta piekrišanu.

2. PAKALPOJUMU APJOMS

Birojs sniedz tikai juridiskos pakalpojumus. Birojs nesniedz citus, tostarp finanšu, grāmatvedības, vides, tehnisko konsultāciju pakalpojumus.

Birojs var izteikt viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar citu jurisdikciju tiesību aktiem, taču tas nav uzskatāms par juridisku padomu un Birojs neuzņemas atbildību par šāda viedokļa pareizību.

Klients sniedz Birojam visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas saistīti ar Uzdevumu, un informē Biroju par jebkādām apstākļu izmaiņām.

Pēc Uzdevuma pabeigšanas Birojam nav jāgroza vai jāatjauno Klientam sniegtā vai Klienta vajadzībām sagatavotā informācija, atzinumi vai dokumenti, ja tiek grozīti vai atcelti normatīvie akti, attīstās tiesu prakse vai mainās apstākļi.

3. SAMAKSA UN RĒĶINI

Klients Birojam par sniegtajiem juridiskajiem pakalpojumiem maksā saskaņā ar Īpašajos noteikumos paredzēto kārtību vai atbilstoši Klienta un Biroja e-pastā saskaņotajam.

Ja maksa par sniegtajiem pakalpojumiem tiek piemērota pamatojoties uz stundu likmēm, Birojs Klientam aprēķina maksu arī par laiku, ko tā personāls, sniedzot pakalpojumus, pavada ceļā pie/no Klienta vai jebkuras trešās personas vai institūcijas, tālruņa sarunās saistībā ar Klienta lietām, ieskaitot telefonisku saziņu ar Klientu, citiem Klienta padomdevējiem vai pretējās puses pārstāvjiem.

Uzdevuma izpildē ieguldīto laiku Birojs uzskaita, izmantojot laika uzskaites sistēmu. Minimālā laika uzskaites vienība ir 15 minūtes. Birojam ir tiesības vienpusēji mainīt piemērotās stundu likmes, par to paziņojot Klientam vismaz 30 dienas iepriekš. Ja Klients jaunās stundu likmes neakceptē, Klients var izbeigt Līgumu, par to paziņojot Birojam 20 kalendārās dienas no paziņojuma saņemšanas datuma. Ja Līgums netiek izbeigts, jaunās likmes stājas spēkā.

Iepriekš sagatavotie aprēķini par iespējamo honorāra apmēru vienmēr ir indikatīvi un tiek sagatavoti, ņemot vērā informāciju, kas ir Biroja rīcībā aprēķinu sagatavošanas brīdī.

Birojs var izvēlēties konkrēta Uzdevuma veikšanai nozīmējamos juristus un vajadzības gadījumā var nozīmētos juristus Uzdevuma izpildes laikā mainīt. Juristu nomaiņas gadījumā Birojs ar Klientu saskaņo pamatotu atlīdzību par laiku, ko juristi iegulda, pārņemot pienākumus Uzdevuma izpildē. Birojs Uzdevuma izpildes nolūkā var veikt tādas darbības, ko uzskata par nepieciešamām vai vēlamām, un var no saviem līdzekļiem apmaksāt samērīgus izdevumus Uzdevumu izpildes vajadzībām (tai skaitā, bet ne tikai izmaksas, kas saistītas ar transportu, tulkojumiem, kopēšanu, tālsarunām, notāru atlīdzību, valsts nodevām). Klients piekrīt šādus izdevumus apmaksāt papildus atlīdzībai.

Birojs izraksta rēķinu reizi mēnesī. Rēķina apmaksas termiņš ir 10 kalendārās dienas. Ja līdz rēķina apmaksas termiņam Klients nav izteicis pamatotus iebildumus pret rēķinu, tiek uzskatīts, ka Klients rēķinu ir akceptējis un pakalpojumi ir sniegti.

Ja piemērojams, atlīdzībai tiek pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis likumā noteiktajā apmērā.

Ja Klientam ir pienākums no Biroja rēķina summas atvilkt vai ieturēt kādus nodokļus vai citas summas (piemēram, bankas maksas), Klients maksā šādus nodokļus vai citas maksas uz sava rēķina un nodrošina, ka Juridiskā firma saņem rēķina summu pilnā apmērā, it kā nekādi atvilkumi vai atrēķini nebūtu nepieciešami.

Ja rēķins netiek apmaksāts laikus, Birojs var apturēt juridisko pakalpojumu sniegšanu un aprēķināt nokavējuma procentus 0,06 % apmērā no kavējuma summas par katru nokavējuma dienu, līdz Klients samaksājis visu nokavējuma summu.

Klients atlīdzina izdevumus, kas Birojam radušies saistībā ar iepriekšēju maksājumu piedziņu.

Rēķini Klientam tiek nosūtīti elektroniski, bez fiziska paraksta, uz Līgumā norādīto e-pasta adresi.

4. INTEREŠU KONFLIKTS

Pirms Uzdevuma akceptēšanas Birojs veic iekšēju interešu konflikta pārbaudi, lai pārliecinātos, ka Birojs drīkst akceptēt Uzdevumu saskaņā ar Vietējās advokātu kolēģijas noteikumiem, kuri Birojam ir saistoši.

Neskatoties uz šādām pārbaudēm, var rasties situācijas, kas Birojam liedz sniegt Klientam juridisko palīdzību saistībā ar jau uzsākto darbu pie uzdevuma vai pie nākotnes uzdevumiem. Šādās situācijās tiek piemēroti Vietējās advokātu kolēģijas profesionālās rīcības noteikumi par interešu konfliktu, un Birojs var izbeigt Līgumu.

Līgums nerada savstarpēju ekskluzivitāti. Klients drīkst izmantot citu Juridisko pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus. Birojs drīkst sniegt juridisko palīdzību citām personām un veikt ar Uzdevumu nesaistītus uzdevumus, tostarp sniegt pakalpojumus personām, kuras darbojas ar Klientu vienā nozarē, vai personām, kuru intereses var potenciāli būt pretējas Klienta interesēm.

5. ELEKTRONISKĀ SAZIŅA, IT SISTĒMAS UN DOKUMENTU ORIĢINĀLI

Klients piekrīt īstenot saziņu elektroniski. Klients apzinās no elektroniskas saziņas izrietošos riskus: paziņojumi var kavēties vai pazust, konfidenciālu un personīgu informāciju iespējams tīši vai netīši mainīt vai nozagt un izpaust trešajām personām. Birojs nav atbildīgs par riskiem, kas saistīti ar elektronisko saziņu.

Biroja veiktās darbības nolūkā aizsargāt elektronisko saziņu un nodrošināt tās konfidencialitāti un saglabāšanu atsevišķos gadījumos var bloķēt Klienta sūtītos e-pasta paziņojumus. Nozīmīgu e-pasta paziņojumu gadījumā Klients par tā saņemšanu pārliecinās telefoniski vai arī lūdz Biroju apstiprināt e-pasta saņemšanu.

Birojs izmanto komerciāli ražotas IT sistēmas (tostarp elektronisko sakaru sistēmas, laika uzskaites platformas, klientu attiecību vadības un dokumentu pārvaldības sistēmas), kas satur informāciju par Biroja klientiem, tiem sniegtajiem juridiskajiem pakalpojumiem un ar tiem saistītos dokumentus.

Pēc Uzdevuma izpildes vai Līguma izbeigšanas Birojs atdod Klientam visus savā rīcībā esošos ar Uzdevumu saistītos dokumentu oriģinālus. Birojam nav jāuzglabā vai jādod Klientam piekļuve jebkādiem dokumentiem vai informācijai, kas saistīti ar izpildīto Uzdevumu.

6. KLIENTA IZPĒTE UN PVN INFORMĀCIJA

Atbilstoši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas, proliferācijas novēršanas un finanšu sankciju piemērošanas noteikumiem (NILLN noteikumi) noteiktās situācijās Birojam ir pienākums identificēt Klientu, Klienta vārdā strādājošās personas un Klienta patiesos labuma guvējus. Noteiktos gadījumos Biroja pienākums var būt arī noskaidrot Klienta aktīvu izcelsmi. Birojam var būt pienākums atteikt vai atlikt Uzdevuma izpildi un ziņot valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, ja Klients nespēj sniegt pieprasīto informāciju, ja darījums ir aizdomīgs vai ja pastāv aizdomas, ka līdzekļi tiek izmantoti terorisma finansēšanai vai noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijai.

Lai arī Birojam ir profesionāls un tiesisks pienākums neizpaust ar tā klientiem un tiem sniegtajiem pakalpojumiem saistītu informāciju, piemērojamie Tiesību akti var uzlikt Birojam pienākumu informēt valsts un tiesībsargājošās iestādes par darījumiem, kas saistīti ar skaidru naudu un pārsniedz noteiktās summas, vai arī ja Birojam kļūst zināms vai tam ir pamats uzskatīt, ka kāds no Klienta vārdā veiktajiem darījumiem iespējami pārkāpj kādu no piemērojamajiem NILLN noteikumiem. Ja, strādājot Klienta labā, Birojs kādā brīdī uzskata par nepieciešamu paziņot par noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju, Birojam var nebūt tiesības par šādu paziņojumu vai tā iemesliem informēt Klientu.

Tiesību aktos noteiktos gadījumos Birojam var būt pienākums sniegt informāciju nodokļu administrēšanas, ieņēmumu un muitas iestādēm par Klienta PVN reģistrācijas numuru un Klienta pirkto pakalpojumu vērtību. Turklāt atsevišķos gadījumos valsts iestādes un maksātnespējas administratori var pieprasīt izsniegt Biroja izrakstītos rēķinus un to pielikumus.
Birojs var izpaust informāciju arī ārpakalpojumu sniedzējiem, ja Birojs ir nodevis ārpakalpojumā noteiktas ar NILLN noteikumiem saistītas darbības, un komercbankām un citiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem, lai ļautu tiem veikt likumā noteiktos pienākumus saistībā ar NILLN noteikumu ievērošanu.

Klients saprot un piekrīt, ka augstāk minētie pasākumi, kas Birojam ir obligāti jāizpilda, nav pretrunā ar profesionālās konfidencialitātes noteikumiem.

7. PERSONAS DATI

Birojs apstrādā Klientu un ar to tieši saistītu personu (piem., darbinieku, pārstāvju, darījumu partneru) personas datus, ievērojot uz personas datu apstrādi attiecināmos tiesību aktus, piem., nolūkā pildīt Līgumu, administrēt norēķinu un grāmatvedības sistēmas, uzturēt savas iekšējās informācijas sistēmas, vadīt attiecības ar klientiem, pildīt savus tiesiskos pienākumus un mārketinga nolūkos.

Klients apstiprina, ka Birojam sniegtie dati tiek apstrādāti likumīgi un ka, ja nepieciešams, datu subjekti ir informēti par Biroja Privātuma politiku, kas pieejama www.cobalt.legal.
Klientam ir pienākums nekavējoties informēt Biroju par jebkādiem īpašiem apstrādes pasākumiem, kas nepieciešami saistībā ar Birojam pārsūtītajiem personas datiem.

Nolūkā pildīt Klienta doto Uzdevumu Birojs kā personas datu pārzinis vai izņēmuma gadījumos kā datu apstrādātājs var apstrādāt Klienta un ar to tieši saistītu personu personas datus. Ja vien Līgumā nav noteikts citādi, gadījumos, kad Birojs vienpersoniski darbojas kā datu apstrādātājs, tiek piemēroti Biroja Privātuma politikā ietvertie datu apstrādes pienākumu noteikumi.

Personām, kuru personas datus Birojs apstrādā, ir Tiesību aktos paredzētās tiesības saņemt informāciju par Biroja apstrādātajiem personas datiem un atbilstoši piemērojamajiem tiesiskajiem ierobežojumiem prasīt, lai Birojs šādus personas datus labo vai dzēš. Atkarībā no apstākļiem Klientam (kā fiziskai personai) un tā pārstāvjiem var būt arī tiesības ierobežot apstrādi, tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības prasīt personas datu dzēšanu un tiesības uz personas datu pārnesamību.

Ja šāda informācija ir nepieciešama Klienta dotā Uzdevuma izpildei, Birojs Klienta un ar to tieši saistītu personu personas datus drīkst pārsūtīt trešajām personām, piemēram, bet ne tikai citiem konsultantiem, ko Birojs var būt nolīdzis vai kam varētu tikt nodots Klienta dotais Uzdevums, vai citā saistītā nolūkā. Šādas trešās personas var būt dibinātas valstīs, kas atrodas ārpus ES/EEZ un kur pastāvošie privātuma standarti var atšķirties no ES standartiem.

Vairāk informācijas par personas datu apstrādi var saņemt no Biroja vai uzzināt Privātuma politikā, kas pieejama Biroja tīmekļvietnē: www.cobalt.legal.www.cobalt.legal.

8. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS, KONFIDENCIALITĀTE, DARBA PIEDĀVĀJUMU AIZLIEGUMS

Autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz visiem Biroja advokātu Uzdevuma izpildes rezultātā radītajiem darba produktiem pieder Birojam. Tomēr Klientam ir tiesības izmantot šādus darba produktus mērķiem, kuriem tie radīti.

Birojs saglabās noslēpumā Klienta informāciju, kas Birojam kļūs zināma juridisko pakalpojumu sniegšanas laikā, atbilstoši profesionālās ētikas normām un saskaņā ar Tiesību aktiem un šo Vispārīgo noteikumu 8. un 9. punkta noteikumiem, izņemot 6. punktā noteiktos izņēmumus.
Gadījumos, kas saistīti ar biržu sarakstos iekļautām sabiedrībām, Birojam ir pienākums ievērot uz vērtspapīriem attiecinātos noteikumus un piemērot Biroja iekšējo politiku, kas attiecas uz iekšējo informāciju, un uzturēt iekšējās informācijas turētāju sarakstu.

Ja tas nepieciešams juridisko pakalpojumu sniegšanai vai tādu pienākumu paredz Tiesību akti, Birojs bez īpašas Klienta piekrišanas konfidenciālu informāciju un dokumentus par Klientu var izpaust trešajām personām (tostarp notāriem, tulkotājiem, bankām un valsts iestādēm). Ja Klients uzdod Birojam izmantot citu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus juridiskās palīdzības sniegšanai vai ja Klients piekrīt Biroja ieteikto pakalpojumu sniedzēju izmantošanai, Birojs ir tiesīgs atklāt tiem tādu konfidenciālo informāciju un materiālus, kādus Birojs uzskata par nepieciešamiem uzdevuma vispārējai izpildei, ja vien Birojs ar Klientu skaidri nevienojas citādi. Birojam ir tiesības arī atklāt informāciju, kuru tam ir uzticējis Klients un/vai kas ir saistīta ar Biroja sniegto juridisko palīdzību Klientam, iekšējo novērtēšanu un/vai profesionālo izmeklēšanu laikā vai nu disciplinārlietu, vai ētikas procesos, kad pārbaude vai izmeklēšana tiek veikta saskaņā ar Vietējo advokātu kolēģiju noteikumiem.

Klients piekrīt Līguma darbības laikā un 12 (divpadsmit) mēnešus pēc tā izbeigšanas nepiedāvāt darbu vai iespēju sniegt juridisko palīdzību saskaņā ar citu līgumu nevienam juristam, darbiniekam vai advokātam, kurš Līguma darbības laikā ir strādājis Birojā.

9. ATSAUKSMES

Birojs var atklāt trešajām personām , ka Klients ir Biroja klients, lietas un projektus, kuros Birojs ir palīdzējis Klientam, kā arī Klientam sniegtās juridiskās palīdzības būtību. Klientam sniegtās juridiskās palīdzības saturu var atklāt bez Klienta piekrišanas, ja šī informācija jau ir likumīgi publicēta vai ir citā veidā darīta publiski pieejama. Kopā ar atļautas informācijas izplatīšanu Birojs var lietot Klienta preču zīmi vai zīmolu.

Ja Klients sniedz mēdijiem informāciju par Uzdevumu, kurā juridisko palīdzību nodrošinājis Birojs, Klients, ciktāl tas iespējams, norāda, ka juridisko palīdzību attiecīgajā jautājumā sniedza Birojs.

10. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Birojs ir atbildīgs par tiešiem zaudējumiem, kas, sniedzot juridisko palīdzību, prettiesiski nodarīti Klientam līdz pat trīskāršam honorāra apmēram, kas ir apmaksāts vai ir apmaksājams par juridisko palīdzību. Birojs nav atbildīga par atrauto peļņu vai nemantisko kaitējumu. Ja Klientam juridisko palīdzību vai pakalpojumus saistībā ar konkrēto uzdevumu ir sniedzis arī cits juridiskās palīdzības sniedzējs vai konsultants, tad Biroja atbildība par Klientam nodarītajiem zaudējumiem, neierobežojot iepriekšminēto, tiek sadalīta starp Biroju un attiecīgo juridiskās palīdzības sniedzēju vai konsultantu proporcionāli iesaistei.

Biroja atbildība Klientam tiek samazināta par summu, kuru Klients var saņemt saskaņā ar apdrošināšanas polisi vai jebkādu citu līgumu, ja vien tas nav pretrunā Klienta līgumam ar apdrošinātāju vai trešo personu, vai ja Klienta tiesības pret apdrošinātāju vai trešo personu tādējādi tiek ierobežotas.

Klients apņemas pasargāt Biroju no jebkādām trešo personu pretenzijām pret Biroju, ja Uzdevuma izpildes laikā Birojs ir uzņēmies saistības pret attiecīgajām trešajām personām saistībā ar Klientam sniegtajiem pakalpojumiem. Birojs neatbild par Klientam nodarītajiem zaudējumiem, ja Klients izmanto Biroja sniegtās konsultācijas vai sagatavotos dokumentus citiem mērķiem, nekā tas bija sākotnēji paredzēts. Birojs ir atbildīgs tikai tās personas priekšā, kas noslēdza Līgumu ar Biroju, un nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties jebkurai trešajai personai.

Birojs neatbild par pakalpojumiem, ko snieguši citi juridisko pakalpojumu sniedzēji (tostarp citi COBALT biroji) vai ārēji speciālisti – neatkarīgi no tā, vai tie piesaistīti pēc Biroja vai Klienta iniciatīvas, ja Klients par šādu citu speciālistu piesaisti ir ticis informēts. Klients piekrīt, ka citus speciālistus Birojs piesaista uz atsevišķu līgumu pamata, un uz šādiem speciālistiem neattiecas Vispārīgie noteikumi. Citu COBALT biroju piesaistes gadījumā uz šādiem pakalpojumiem attiecas Vispārīgie noteikumi. Tomēr Īpašie noteikumi attiecas tikai uz to Biroju, kurš parakstījis šo Līgumu, ja vien Īpašajos noteikumos nav noteikts citādi.

Advokātu atbildība un to personu atbildība, kuras Birojs piesaista juridisko pakalpojumu sniegšanai, ir izslēgta, ciktāl to atļauj Tiesību akti.

11. LĪGUMA IZBEIGŠANA

Klients var vienpusēji izbeigt Līgumu jebkurā laikā, paziņojot par to Birojam rakstveidā.

Birojam ir tiesības izbeigt Līgumu jebkāda iemesla dēļ, 14 kalendārās dienas iepriekš nosūtot rakstveida paziņojumu, vai pamatota iemesla gadījumā – nekavējoties. Pamatots iemesls Līguma izbeigšanai no Biroja puses ietver interešu konflikta rašanos, būtisku Līguma pārkāpumu no Klienta puses, Klienta savlaicīgi nesamaksātu Biroja atlīdzību un izmaksas, Klienta atteikšanos sadarboties ar Biroju vai ievērot Biroja ieteikumus būtiskā jautājumā vai jebkādu faktu vai apstākļu gadījumā, kas Biroja turpmāku iesaisti padarītu nelikumīgu vai neētisku, ieskaitot gadījumus, kad Birojs konstatē darbību vai faktus, kuru raksturs norāda uz noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu izmantošanu, terorisma finansēšanu, ar to saistītu pārkāpumu izdarīšanu vai mēģinājumu, vai saistībā ar kuriem Birojam ir aizdomas vai informācija par noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu vai saistītu pārkāpumu izdarīšanu.

Pēc Līguma izbeigšanas Klientam jāsamaksā Birojam nesamaksāto atlīdzību par sniegtajiem juridiskajiem pakalpojumiem, kā arī izdevumus, kas radušies pirms un līdz Līguma izbeigšanai.

12. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

Līgumam piemēro tās jurisdikcijas Tiesību aktus, kurā Birojs ir reģistrēts.

13. PRASĪJUMI

Klientam ir rakstveidā jāiesniedz Birojam sūdzības vai prasījumi par Advokāta darbībām vai citas tādas personas darbībām, ko Birojs iesaistījis Uzdevuma izpildē. Jebkurš prasījums par zaudējumiem Birojam jāiesniedz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no datuma, kad sniegts attiecīgais juridiskais pakalpojums. Klienta tiesības iesniegt prasījumu izbeidzas pēc 12 mēnešiem.

Ja Klienta prasījums pret Biroju ir pamatots ar trešās personas, tai skaitā publisko iestāžu, prasījumu pret Klientu, Birojs Klienta vārdā var iesniegt paskaidrojumus un nokārtot prasījumu, vai Klienta vārdā vienoties ar prasītāju, nodrošinot, ka Birojs atlīdzina Klientam visus ar to saistītos tiešos zaudējumus. Birojs neatbild par prasījumu, ja Klients pats nokārto prasījumu, bez Biroja piekrišanas izlīgst vai veic citas darbības saistībā ar prasījumu. Ja Birojs vai Biroja apdrošinātāji izmaksā Klientam atlīdzību saistībā ar prasījumu, Klients piešķir Birojam vai tā apdrošinātājiem regresa prasījuma tiesības pret trešajām personām.

14. STRĪDI

Visi strīdi, domstarpības vai pretenzijas, kas izriet vai rodas saistībā ar Līgumu, tiek kārtoti sarunu ceļā.

Ja risinājumu neizdodas panākt sarunu ceļā, strīds jānodod izskatīšanai tiesā vai šķīrējtiesā atbilstoši jurisdikcijai.

Ja Līgums slēgts ar Advokaadibüroo COBALT OÜ:

strīdi tiek izskatīti Harju rajona tiesā kā pirmās instances tiesā.
Igaunijas advokātu kolēģijas Goda tiesa izskata lietas, kas saistītas ar klienta apstrīdētu advokātu atlīdzību vai juridisko pakalpojumu izmaksu pamatotību. Goda tiesas procedūras noteikumi noteikti Igaunijas advokātu kolēģijas likumā un iekšējos noteikumos, kas pieejami Igaunijas advokātu kolēģijas tīmekļvietnē: www.advokatuur.ee.

Ja Līgums slēgts ar ZAB COBALT SIA:
strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesās pēc piekritības. Klientam ir tiesības nodot strīdu izskatīšanai arī Latvijas Zvērinātu advokātu padomei ārpus tiesas ceļā atbilstoši Latvijas Zvērinātu advokātu padomes apstiprinātajai kārtībai, kādā ārpus tiesas tiek izšķirti strīdi starp advokātiem un advokātu klientiem. Minētā kārtība ir publicēta interneta vietnē www.advokatura.lv.

Ja Līgums slēgts ar Law Firm Norkus and partners COBALT Professional Partnership:

a) strīdi, kur prasības summa nepārsniedz 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši euro), tiek izskatīti tiesā, un puses vienojas, ka piekritīgā tiesa atrodas Viļņā, Lietuvas Republikā (teritoriālā jurisdikcija, par kuru panākta vienošanās), un b) strīdi, kur prasības summa pārsniedz 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši euro), tiek izskatīti Viļņas Komerciālajā šķīrējtiesā saskaņā ar tās reglamentu. Strīdu izskatīs 3 (trīs) šķīrējtiesnešu sastāvā. Šķīrējtiesas procesa vieta būs Viļņa, Lietuvas Republika. Šķīrējtiesas procesa valoda būs angļu valoda.

15. PAZIŅOJUMI

Visi ar šo Līgumu saistītie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita saziņa jāveic rakstveidā, un tie tiek uzskatīti par nogādātiem, ja izsniegti personiski, nosūtīti ar kurjeru, ierakstītā pasta sūtījumā, parastā pasta sūtījumā vai e-pastā uz Īpašajos noteikumos norādītajām Pušu adresēm.

Puse nekavējoties informē otru Pusi par jebkādām izmaiņām tās Īpašajos noteikumos norādītajā kontaktinformācijā.

16. GROZĪJUMI

Birojs var katrā laikā vienpusēji grozīt šos Vispārīgos noteikumus, par to paziņojot Klientam e-pastā vismaz 30 kalendārās dienas iepriekš. Vispārīgo noteikumu grozījumus Birojs publicē savā tīmekļvietnē www.cobalt.legal. Ja Klients nepiekrīt Vispārīgo noteikumu grozījumiem, Klients var izbeigt šo Līgumu Vispārīgo noteikumu 11. punktā noteiktajā kārtībā.