Būtiskākās 2021. gada tiesu atziņas nodokļu jomā. 3. daļa

2022 - 01 - 07
Autors: Elīna Ločmele

Atskatoties uz 2021. gada būtiskākajām tiesu atziņām, šoreiz izskatīsim divas lietas par personas iekļaušanu riska personu sarakstā. Nepietiek konstatēt vienīgi to, ka personas darbības laikā ir izveidojies nodokļu parāds, jāvērtē arī personas attieksme pret nodokļu samaksas pienākumu, secina Senāts.

Lieta SKA-1086/2021

Senāts 2021. gada 1. oktobra rīcības sēdē pieņēma lēmumu par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību lietā SKA-1086/2021.

Lietas būtība

Konkrētajā lietā ar Administratīvās apgabaltiesas 2021. gada 17. maija spriedumu tika atcelts Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 2019. gada 24. oktobra lēmums, ar kuru persona tika iekļauta riska personu sarakstā. Apgabaltiesa atzina, ka VID lēmumā nav norādījis apstākļus un pierādījumus, kas objektīvi pamatotu personas iekļaušanu šajā sarakstā. Senāts norādīja: pats par sevi apstāklis, ka personas vadītajam uzņēmumam ir izveidojies nodokļu parāds, nav pietiekams, lai to atzītu par riska personu.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” (likums par NN) 1. panta 31. punkta e) apakšpunktu riska persona ir fiziskā persona, kura ir vai ir bijusi amatpersona komercsabiedrībā, un tās amata pienākumu pildīšanas laikā komercsabiedrībai ir izveidojušies nokavētie nodokļu maksājumi, kas pārsniedz 15 000 euro, ja to samaksas termiņš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav pagarināts vai komercsabiedrība nav iesniegusi maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā, Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā ir tiesiski apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību un nav pagājuši trīs gadi no nodokļu samaksas termiņa dienas.

Saskaņā ar minētā likuma 34.3 pantu VID piecu darbdienu laikā pēc likuma par NN 1. panta 31. punktā minēto kritēriju konstatācijas ir tiesības pieņemt lēmumu par personas iekļaušanu riska personu sarakstā.

Lasīt plašāk šeit.

Lasīt raksta pirmo daļu šiet, bet otro daļu šeit.