Būtiskākās 2021. gada tiesu atziņas nodokļu jomā 5. daļa

2022 - 05 - 27
Autors: Elīna Ločmele

Noslēdzot rakstu ciklu par 2021. gada būtiskākajām tiesu atziņām nodokļu jomā, šoreiz izskatīsim trīs nozīmīgas tiesu lietas: par nodokļu maksājumiem maksātnespējas gadījumā, soda naudas samazinājuma piešķiršanu un nepamatotu audita termiņa pagarinājumu.

Lieta SKA-247/2021

Lietas būtība

Senāta 2021. gada 29. jūnija spriedumā lietā SKA-247/2021 pieteicēja – maksātnespējīga sabiedrība – vērsās Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ar iesniegumu, lūdzot atcelt aprēķinātos uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumus par laika periodu no sabiedrības maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas.

Senāts, skatot lietu, pievienojās apgabaltiesas secinājumam, ka nodokļu maksājumi ir nošķirami pēc to rašanās laika, proti, pirms vai pēc maksātnespējas procesa. Pēc personas pasludināšanas par maksātnespējīgu VID zūd tiesības uz to nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, kuri radušies pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas, un nodokļu parādi ir piesakāmi kā kreditoru prasījumi.

Senāta atziņas

Senāts norāda, ka atbilstoši Maksātnespējas likuma 73. panta 11. daļai nodokļi, kuru maksāšanas pienākums radies administratora darbības rezultātā pēc uzņēmuma pasludināšanas par maksātnespējīgu, ir kārtējie nodokļi un to maksāšana veicama vispārējā kārtībā. Arī likuma “Par nodokļiem un nodevām” (likums par NN) 26. panta 6. daļas 5. punkts paredz, ka pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas nodokļu maksātājs veic visus kārtējos nodokļu maksājumus saskaņā ar nodokļu likumiem.

Lasīt plašāk.

Rakstu cikla pirmāotrātrešā un ceturtā daļa.