Pakalpojuma eksports un PVN

2022 - 07 - 13
Autors: Sabīne Vuškāne

Lai pareizi piemērotu pievienotās vērtības nodokli pakalpojumiem, vispirms jānosaka tā sniegšanas vieta. Kā to noteikt? Apskatīsim gan vispārīgās nodokļa piemērošanas normas, gan arī atsevišķus pakalpojuma veidus, kad piemērojamas īpašas normas.

Attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu pakalpojumiem vispirms jādefinē, kas ir pakalpojums Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) izpratnē.

Pakalpojuma definīcija PVN teorijā ir ļoti plaša, proti, pakalpojums – darījums PVN likuma izpratnē – ir viss, kas nav preču piegāde. PVN likums arī papildus paskaidro, ka par pakalpojumu sniegšanu cita starpā uzskata arī:

  • nemateriālā īpašuma (nemateriālo vērtību un tiesību) pārdošanu (nodošanu);
  • saistības atturēties no kādas darbības vai rīcības vai pieļaut kādu darbību vai rīcību;
  • lietu nomu;
  • būvdarbu veikšanu.

Lasīt rakstu plašāk.