Vai VID ir privileģētais kreditors?

2022 - 10 - 03

Šoreiz izskatīsim lietu, kurā Senāts vērtējis Valsts ieņēmumu dienesta tiesības veikt ieskaitu attiecībā uz maksātnespējīgas sabiedrības nodokļu parādu, sniegdams vērtīgas atziņas par ieskaita būtību, nodokļu maksājumu regulējumu un Valsts ieņēmumu dienesta kā kreditora tiesisko statusu. Ņemot vērā izaicinājumus, ar kuriem komersantiem jārēķinās jau tuvākā gada laikā, ļoti ticami, ka jautājumi par maksātnespējas procesiem varētu atkal kļūt aktuāli.

Lietas būtība

Senāta Administratīvo lietu departaments 2021.gada 4.novembrī pieņēma spriedumu lietā SKA-100/2021 pēc maksātnespējīgas sabiedrības iesniegtās kasācijas sūdzības saistībā ar Administratīvās apgabaltiesas pieņemto lēmumu par prasības noraidīšanu.

Maksātnespējīgā sabiedrība lūdza tiesu izdot tai labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru šai sabiedrībai tiktu atmaksāta pievienotās vērtības nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksa, kuru Valsts ieņēmumu dienests (VID) novirzīja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda segšanai. Tiesības veikt šādu darbību VID pamatoja ar Maksātnespējas likuma (ML) 104.pantu, kas paredz ieskaita pieļaujamību juridiskas personas maksātnespējas procesa gadījumos, ja parādnieka un kreditora savstarpējie prasījumi radušies vismaz sešus mēnešus pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas.

Apgabaltiesa savu lēmumu pamatojusi ar faktu, ka maksātnespējīgas sabiedrības nodokļu parāds radies ML 104.panta minētajā termiņā un, lai arī Civillikuma (CL) 1850.panta 2.daļas 1.punkts paredz vispārēju ieskaita aizliegumu nodokļa maksājuma gadījumos, aizliegums attiecināms tikai uz nodokļu maksātāju veiktajām darbībām, bet konkrētajā situācijā piemērojams ML 104.pants kā speciālā tiesību norma.

Apgabaltiesa arī uzsvēra kreditoru vienlīdzības principu, kas, lai arī neparedz absolūtu vienlīdzību starp kreditoriem, tomēr izvirza prasību nodokļu administrāciju uzlūkot tādā pašā situācijā kā citus kreditorus, kuriem saistības radušās vismaz sešus mēnešus pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas un kuri pirms kreditora prasības pieteikšanas var veikt vienpusēju ieskaitu.

Lasīt plašāk.