All news

Administrative Liability of Legal Entities in Latvia: Problems and Perspectives of Develompent

2018-02-21

Danovskis E. Administrative Liability of Legal Entities in Latvia: Problems and Perspectives of Develompent. Grām.: Autoru kolektīvs. Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība: aktualitātes, problēmas un iespējamie risinājumi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 155.-166.lpp.

Read more (only available in Latvian) >>