All news

Circumstances Precluding Administrative Liability

2017-05-01

Danovskis E. Circumstances Precluding Administrative Liability. Grām.: Latvijas Republikas Satversmei – 95. Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017, 369.-375.lpp.

Read more >>