All news

Commentary of Article 3 of the Satversme

2014-11-25

Danovskis E., Lejnieks M., Ziemele I. Satversmes 3. panta komentārs [Commentary of Article 3 of the Satversme]. Grām.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014, 264.-288.lpp.