All news

The Concept of Public Service

2013-11-29

Danovskis E. Valsts dienesta jēdziens [The Concept of Public Service]. Grām.: Tiesību interpretācija un jaunrade – kā rast pareizo līdzsvaru: Latvijas Universitātes 71. Zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 283.-287.lpp.

Read more >>