All news

The Understanding of Effective Remedy in Administrative Law

2014-11-11

Danovskis E. Atbilstīga atlīdzinājuma izpratne administratīvajās tiesībās [The Understanding of Effective Remedy in Administrative Law]. Grām.: Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 230.-240.lpp.

Read more >>