2021. a muudatused tööõiguse regulatsioonides

2021 - 02 - 02
Artikli autor: Karina Paatsi, Heili Haabu, Johanna-Britt Mikk

Tööjõukulude hüvitamine Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus on märkimisväärselt häiritud seoses COVID-19 haiguse tõkestamise piirangutega

Töötukassa hüvitab tööjõukulud Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus on olnud erakorraliste asjaolude tõttu ajavahemikus 28. detsember 2020. a kuni 17. jaanuar 2021. a märkimisväärselt häiritud.

Töötasu toetust makstakse äriühingule, välismaa äriühingu filiaalile, mittetulundusühingule, sihtasutusele või füüsilisest isikust ettevõtjale:

  • kes on registreeritud Eestis äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris;
  • kelle tegevus on 28.12.2020. a kuni 17.01.2021. a märkimisväärselt häiritud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu;
  • kelle põhitegevusalaks on määratud mõni määruses nimetatud piirangutest enampuudutatud valdkond, nt majutus, toitlustus, spordi- ja vabaaja koolitus, lavakunst;
  • kelle töötajate töökoht on töötamise registri andmetel 22.12.2020. a seisuga Harju maakonnas või Ida-Viru maakonnas;
  • kellel ei ole 1. augusti 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlga või need on 22. detsembri 2020. a seisuga tasutud või ajatatud.

Tööandjal on õigus töötasu toetust taotleda nende töötajate eest, kellega tal oli kehtiv töösuhe perioodil 28.12.2020 kuni 17.01.2021. Toetust saanud tööandja ei tohi töötajaid koondada ka 30 päeva jooksul pärast seda.

Ettevõtjale makstakse töötasu toetust tema Harju- ja Ida-Virumaa töötajate 2020. aasta novembrikuu palgakulu ulatuses, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot ettevõtja kohta. Toetuse suurus arvutatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud deklareeritud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete alusel.

Toetuse suurus füüsilisest isikust ettevõtjale on 584 eurot, mis on töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel 2020. aastaks kehtestatud töötasu alammäär.

Toetuse taotlusi saab esitada alates 1.02.2021 kuni  28.02.2021. a e-töötukassas. Väljamakseid alustatakse Töötukassa andmetel hiljemalt 14.02.2021. a. Toetus kantakse tööandja pangakontole.

Haigushüvitis teisest päevast

Esimesest jaanuarist jõustus töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse muudatus, mille kohaselt maksab tööandja perioodil 01.01.2021 – 30.04.2021. a töötajatele haigushüvitist haiguse teisest kuni viienda päevani. Hüvitise suurus jääb ka nimetatud ajavahemikus samaks, nagu see oli senise regulatsiooni kohaselt – 70 protsenti töötaja keskmisest töötasust. Alates kuuendast haiguse päevast võtab hüvitise maksmise kohustuse üle Eesti Haigekassa. Muudatused on kehtestatud ajutistena seoses koroonaviiruse epideemilise levikuga ning alates 01.05.2021. a taastub endine regulatsioon, mille järgi tööandja maksab töötajale hüvitist neljandast kaheksanda haiguspäevani ning Eesti Haigekassa alates üheksandast päevast.

Suurenevad tööandja trahvid

Alates 08.01.2021. a suurenesid töölepingu seaduses ja töötajate usaldusisiku seaduses erinevate rikkumiste eest ettenähtud maksimaalsed trahvimäärad. Kui varasemalt võis Tööinspektsioon tööandjat korrektse töölepingu vormistamata jätmise eest, erinevate tööaja piirangute ja tööaja arvestuse nõuete rikkumise eest, alaealiste töötajatega seotud kaitsenormide rikkumise ning informeerimis- ja konsulteerimiskohustuse rikkumise eest karistada maksimaalselt 1300-eurose rahatrahviga (ning juhatuse liiget või muud esindajat sama rikkumise eest 400 euroga), siis nüüd on Tööinspektsioonil võimalik rakendada rahatrahvi suuruses kuni 32 000 eurot (juhatuse liikme või muu esindaja puhul 1 200 eurot).

Praktikas on väiksemate rikkumiste karistamine rahatrahviga siiski seni olnud pigem erandlik ning rahatrahve on rakendatud eelkõige juhul, kui tööandjad ei kõrvalda rikkumisi ka pärast vastava ettekirjutuse saamist Tööinspektsioonilt. Võimalike suuremate rahatrahvidega tuleb siiski arvestada. Eriti suure trahviriskiga on rikkumised, mis võivad negatiivselt mõjutada töötajate tervist (nt töö- ja puhkeaja nõuete oluline või süstemaatiline rikkumine).

Uued nõuded seoses tööandja poolt läbiviidava riskianalüüsiga

Uue nõudena nähakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduses („TTOS“) ette tööandja kohustus koostada töökeskkonna riskianalüüs töökeskkonna andmekogus või edastada riskianalüüs kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tööinspektsioonile. Riskianalüüs tuleb esitada hiljemalt 1. septembriks 2021. a. Riskianalüüsi koostamise ja esitamise hõlbustamiseks luuakse Tööinspektsiooni poolt avaldatud info kohaselt Tööinspektsiooni veebilehe iseteenindusse 2021. aastal uus riskianalüüsi töövahend, kus tööandjale kuvatakse tema ettevõtte tegevusalale asjakohased ohud ja antakse ka tüüpilised abinõud nende ohtude maandamiseks.

Lisaks eelöeldule hõlmati TTOS-i muudatustega seaduse kohaldamisalasse ka teenuse osutajad, näiteks käsundus- või töövõtulepingu alusel töötavad isikud, kellele kohaldatakse teatud TTOS-i sätteid. Näiteks kui asutuses või ettevõttes töötavad üheaegselt nii töötajad kui ka teenuse osutajad või kui töökeskkonnas tegutsevad üksnes teenuse osutajad, on teenuse osutajal kohustus teavitada tööandjat või teist teenuse osutajat oma tegevusega seotud ohtudest. Niisamuti teavitab tööandja teenuse osutajat, kes töötab koos tema töötajatega, töökohal esinevatest ohtudest ning päästetööde ja esmaabi korraldusest. Samuti tuleneb seaduse muudatustest tööandja kohustus uurida tööõnnetusi, mis on juhtunud teenuse osutajatega.

Töötasu alammäär 2021. a ei muutu

Töötasu alammäär jääb 2021. a senisele tasemele, st 584 eurot kuus ja 3.48 eurot tunnis (brutosummadena).