Üldtingimused

Kehtivad alates 26. maist 2023

1. TEENUSE OSUTAMINE

Büroo nimel osutavad õigusteenust ainult Büroo asukohariigi Advokatuuri („Kohalik Advokatuur“) liikmed („Advokaadid“). Advokaadid võivad õigusteenuse osutamisel kaasata teisi Büroos töötavaid või Büroole muul viisil teenuseid osutavaid isikuid. Nimetatud isikud ei tohi õigusteenuseid osutada Kliendile iseseisvalt: nad ainult abistavad Advokaate ja töötavad Advokaatide järelevalve all. Büroo nimel õigusteenuseid osutavate isikute ja teiste töötajate nimekiri on kättesaadav Büroo veebilehel www.cobalt.legal.

Väliste nõustajate, sealhulgas teistes riikides asuvate COBALT-i büroode või teiste advokaadibüroode kaasamiseks on alati nõutav Kliendi eelnev nõusolek. Büroo ei vastuta väliste nõustajate tasude ega kulude kandmise eest. Klient kohustub tasuma Kliendi nõusolekul kaasatud väliste nõustajate tasud ja kulud.

Büroo juhindub oma äritegevuses asjakohastest keskkonnaalastest, sotsiaalsetest ja äriühingu juhtimisega (ESG) seotud reeglitest. Kooskõlas Büroo veebilehel avaldatud äripartnerite käitusmisjuhendiga ootab Büroo, et ka tema kliendid, tarnijad ja alltöövõtjad tegutseksid eetiliselt, vastutustundlikult ja õigusnormidele vastavalt, sealhulgas seoses keskkonna ja ühiskonnaga.

2. TEENUSE ULATUS

Büroo osutab ainult õigusteenust. Büroo ei osuta mingeid muid teenuseid, sealhulgas, kuid mitte ainult finants-, raamatupidamis-, keskkonna-alaseid ega tehnilise nõustamise teenuseid.

Büroo võib väljendada seisukohti teiste riikide õigusega seotud küsimustes, kuid see ei kujuta endast õigusteenust ning Büroo ei vastuta nende seisukohtade õigsuse eest.

Klient annab Büroole kõik Tööülesannet puudutavad asjakohased andmed ja dokumendid ning teavitab Bürood jooksvalt kõigist muutunud asjaoludest.

Kui Klient ei esita osutatud teenuse suhtes põhjendatud pretensioone ühe kuu jooksul alates vastava nõuande või töötulemuse saamisest, loetakse, et Klient on osutatud teenuse aktsepteerinud ja kõik sellega seotud nõuded loetakse aegunuks.

Büroo ei pea Kliendile antud teavet, arvamusi ega koostatud dokumente parandama ega täiendama seoses õigusaktide muutmise või kehtetuks tunnistamise, kohtupraktika kujunemise või asjaolude muutumisega pärast Tööülesande täitmist.

3. TASUD JA ARVED

Klient tasub Büroole osutatud õigusteenuse eest Eritingimustes toodud tingimuste kohaselt või Kliendi ja Büroo vahel e-posti teel kokkulepitud tingimuste kohaselt.

Kui on kokku lepitud tunnitasus, esitab Büroo Kliendile arve ka aja eest, mis kulub teenuse osutamisega seoses kohalesõiduks Kliendi, kolmanda isiku või institutsiooni asukohta, Kliendi asjadega seotud telefonikõnedele, sealhulgas telefonikõnedele Kliendiga, Kliendi teiste nõustajatega või vastaspoole nõustajatega.

Büroo peab Tööülesandele kulunud aja kohta arvestust ajaarvestussüsteemis. Minimaalne ajaarvestusühik ei ületa 15 minutit.

Bürool on õigus kokkulepitud tunnitasumäärasid ühepoolselt muuta, teatades sellest Kliendile vähemalt 30 kalendripäeva ette. Kui Klient uute tunnitasumääradega ei nõustu, võib Klient Lepingu lõpetada, teatades sellest Büroole 20 kalendripäeva jooksul alates teate kuupäevast. Kui lõpetamist ei toimu, kohaldatakse uusi tasumäärasid.

Büroo poolt esitatud hinnangulised tasud on alati ligikaudsed ning põhinevad hinnangu andmise hetkel Büroole kättesaadaval informatsioonil.

Büroo võib valida kindla Tööülesande täitmiseks kasutatavaid Advokaate ning Tööülesande täitmise käigus Advokaate vajadusel muuta. Büroo kooskõlastab Kliendiga mõistliku tasu aja eest, mida Advokaadid Tööülesandega seotud ülesannete ülevõtmisele Advokaatide vahetamise korral kulutavad. Bürool on õigus võtta kasutusele Tööülesande täitmiseks vajalikke ja soovituslikke meetmeid ning teha Tööülesande täitmise käigus põhjendatud jooksvaid kulutusi (sealhulgas, kuid mitte ainult reisimise, tõlgete, notaritasude, riigilõivude, kullerteenuste ja andmebaasidest teabe hankimisega seotud kulutused). Klient kohustub vastavad jooksvad kulud tasuma lisaks tasudele.

Büroo esitab arveid kord kuus. Arve tasumise tähtaeg on 10 kalendripäeva. Kui Klient ei esita põhjendatud vastuväiteid arve osas maksetähtaja jooksul, loetakse, et Klient on arve aktsepteerinud ja kõik sellega seotud nõuded loetakse aegunuks.

Tasule lisandub käibemaks Seadusega ette nähtud juhul ja määras.

Kui Klient peab Büroole arve alusel tasutavast summast maha arvestama või kinni pidama mis tahes makse või muid summasid (näiteks panga teenustasusid), maksab Klient vastavad maksud ja muud summad ning tagab, et Büroole laekub arve kogusumma selliselt, nagu ei oleks vastavat mahaarvamist või kinnipidamist olnud vaja teha.

Arve maksmisega viivitamise korral võib Büroo õigusteenuse osutamise peatada ja nõuda viivist 0,06% tasumata summalt iga viivitatud päeva eest kuni viivitatud summade Kliendi poolt täies ulatuses tasumiseni.

Klient hüvitab Büroole kõik Büroo poolt seoses viivitatud summade sissenõudmisega kantud kulud.

4. HUVIDE KONFLIKT

Enne Tööülesande vastuvõtmist viib Büroo alati läbi sisemise huvide konflikti kontrolli veendumaks, et Büroo saab Tööülesande vastu võtta vastavalt Kohaliku Advokatuuri eeskirjadele.

Vaatamata sellise kontrolli läbiviimisele võivad ilmneda asjaolud, mis takistavad Bürool Kliendi heaks tegutseda käimasolevas või tulevases asjas. Sellisel juhul kohalduvad huvide konflikte käsitlevad Kohaliku Advokatuuri eeskirjad ning Büroo võib Lepingu lõpetada.

Leping ei tekita vastastikust eksklusiivsust. Klient võib kasutada teiste advokaadibüroode teenuseid. Büroo võib osutada õigusteenuseid teistele isikutele ja täita tööülesandeid, mis ei ole Tööülesandega seotud, sealhulgas osutada teenuseid isikutele, kes tegutsevad samas majandussektoris nagu Klient, või isikutele, kelle huvid võivad olla vastuolus Kliendi huvidega.

5. ELEKTROONILINE SUHTLUS JA ORIGINAALDOKUMENDID

Klient nõustub informatsiooni vahetamisega elektrooniliselt. Klient on teadlik riskidest, mis kaasnevad elektroonilise suhtlusega: sõnumid võivad hilineda või kaduda, konfidentsiaalset ja isiklikku informatsiooni võidakse tahtlikult või tahtmatult muuta, varastada või kolmandatele isikutele avaldada. Büroo ei vastuta elektroonilise suhtlusega seotud riskide eest.

Büroo elektroonilise suhtluse kaitsmiseks, selle konfidentsiaalsuse ja säilimise tagamiseks kasutusele võetud abinõud võivad teatud juhtudel blokeerida Kliendi e-kirja. Klient peab kontrollima oluliste e-kirjade kohalejõudmist telefoni teel või paluma Bürool e-kirja kättesaamist kinnitada.

Büroo ei vastuta kohustuste täitmata jätmise eest, kui see on tingitud küberrünnakust, sissetungist Büroo IT-süsteemidesse või sidekanalitesse või häiretest sellistes süsteemides.

Pärast Tööülesande täitmist või Lepingu lõpetamist tagastab Büroo kõik enda valduses olevad vastava Tööülesandega seotud originaaldokumendid ning Büroo ei ole kohustatud säilitama ega kättesaadavaks tegema mingeid dokumente ega informatsiooni, mis on seotud lõpetatud Tööülesandega.

6. TUNNE-OMA-KLIENTI JA KÄIBEMAKSU TEAVE

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja finantssanktsioonide kohaldamise regulatsiooni („Rahapesu Tõkestamise Reeglid“) kohaselt on Büroo teatud juhtudel kohustatud tuvastama Kliendi, Klienti esindavate isikute ja lõplike kasusaajate isikusamasuse. Büroo võib Kliendi paremaks tundmiseks paluda esitada informatsiooni ka Kliendi varade päritolu või muude asjaolude kohta. Bürool võib tekkida kohustus Tööülesande täitmisest keelduda või see peatada ning teavitada võimuorganeid ja täita nende seaduslikke juhiseid, kui Klient ei edasta nõutud informatsiooni või kui tehing on kahtlane või tekib terrorismi rahastamise, rahapesu, sanktsioonidest kõrvalehoidumise või sanktsioonide rikkumise kahtlus.

Ehkki Büroo professionaalseks ja seadusest tulenevaks kohustuseks on kliente ja neile osutatud õigusteenust puudutavaid andmeid mitte avaldada, võib Büroo vastavalt kehtivatele Õigusaktidele olla kohustatud teavitama ametivõime tehingutest, mille puhul kasutatakse sularaha üle ettenähtud piiri, või kui Büroo saab teada või tal on alust kahtlustada, et Kliendi nimel teostatav tehing võib olla vastuolus kehtivate Rahapesu Tõkestamise Reeglitega. Kui selgub, et Bürool on Kliendi esindamise või nõustamise ajal vaja esitada teade seonduvalt rahapesu või sanktsioonidega, ei pruugi Bürool olla lubatud teavitada Klienti teate esitamisest või selle põhjustest.

Teatud Õigusaktidega sätestatud juhtudel peab Büroo Maksu- ja Tolliametile edastama informatsiooni Kliendi käibemaksukohustuslase numbri ja Kliendi poolt ostetud teenuse maksumuse kohta. Lisaks võivad ametivõimud ja pankrotihaldurid teatud juhtudel nõuda Büroo poolt esitatud arvete ja nende lisade esitamist.

Samuti võib Büroo teha informatsiooni kättesaadavaks välistele teenuseosutajatele, kui Büroo on tellinud seoses Rahapesu Tõkestamise Reegitega teatud tegevused väljastpoolt, ning kommertspankadele ja teistele finantsteenuse osutajatele, et võimaldada neil täita oma seadusega ettenähtud kohustusi, mis on seotud Rahapesu Tõkestamise Reeglite rakendamisega.

Klient mõistab ja aktsepteerib, et sellised meetmed, mis on Büroo jaoks täitmiseks kohustuslikud või oma lepingupartneritega (eelkõige kommertspankadega) suhete hoidmiseks vajalikud, ei kujuta endast kutsesaladuse hoidmise kohustuse rikkumist.

Klient mõistab samuti, et kui Klient on Büroole esitanud teavet oma tegeliku kasusaaja, karistuste või rikkumiste osas, siis kohustub Klient teavitama Bürood asjakohastest muudatustest aktiivse kliendisuhte korral kümne kalendripäeva jooksul, muul juhul enne Büroole täiendava Tööülesande andmist. Bürool on õigus peatada või lõpetada õigusteenuse osutamine, kui Kliendi või Kliendiga seonduva tegevuse või tehingu osas ilmneb teave, mis ei vasta Büroo riskiisule rahapesu tõkestamise või sanktsioonide valdkonnas. Klient mõistab ja aktsepteerib, et sellistel asjaoludel õigusteenuse osutamise peatamine või lõpetamine ei kujuta endast Lepingu rikkumist.

7. ISIKUANDMED

Büroo töötleb õigusteenuse osutamisel Kliendi ja Kliendiga otseselt seotud isikute (näiteks töötajate, esindajate, vastaspoolte) andmeid õigusteenuse osutamisel kooskõlas kehtivate Õigusaktidega, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärusega (2016/679) ja kohaldatavate riiklike andmekaitsealaste õigusaktidega.

Klient kinnitab, et tal on õiguslik alus edastada Büroole isikuandmeid ning vajadusel teavitatakse andmesubjekte Büroo privaatsusteavitusest, mis on kättesaadav aadressil www.cobalt.legal.

Klient kohustub Bürood viivitamatult teavitama kõigist konkreetsetest töötlemise meetmetest, mis on nõutavad seoses Büroole edastatavate isikuandmetega.

Kliendi Tööülesande täitmise eesmärgil võib Büroo töödelda isikuandmeid vastutava töötlejana või erandkorras volitatud töötlejana.

Privaatsusteavituses, mis on avaldatud aadressil www.cobalt.legal, selgitatakse, kuidas Büroo kui vastutav töötleja kogub ja kasutab teavet isikuandmete töötlemisel, et osutada õigusteenuseid. Kui Büroo töötleb erandjuhtudel isikuandmeid volitatud töötlejana moodustab aadressil www.cobalt.legal kättesaadav andmetöötlusleping, milles selgitatakse Kliendi ja Büroo õigusi ja kohustusi, osa käesolevast Lepingust.

8. INTELLEKTUAALOMAND, KONFIDENTSIAALSUS, VÄRBAMISKEELD

Autoriõigus ja muud intellektuaalomandi õigused kõigile töö tulemustele, mis on loodud Büroo poolt Tööülesannete täitmise käigus, kuuluvad Büroole. Kliendil on siiski õigus kasutada sellist advokaadi töö tulemust eesmärgil, milleks see on Kliendile üle antud.

Büroo hoiab kutsetegevuse reeglite kohaselt õigusteenuse osutamise käigus Büroole teatavaks saanud Kliendi informatsiooni saladuses vastavalt seadusele ja arvestades käesolevate Üldtingimuste punkte 8 ja 9 ning punktis 6 nimetatud piiranguid.

Börsil noteeritud ettevõtetega seotud asjades peab Büroo täitma kohalduvaid väärtpaberituru regulatsioone ning kohaldama Büroo sisereegleid siseteabe kohta ja pidama insaiderite nimekirja.

Büroo võib ilma Kliendi eraldi nõusolekuta avaldada kolmandatele isikutele (sh notaritele, tõlkidele, pankadele ja riigiasutustele) Kliendiga seotud konfidentsiaalset informatsiooni ja dokumente, kui see on vajalik õigusteenuse osutamiseks või kui vastav kohustus tuleneb Seadusest. Kui Klient annab Büroole korralduse kasutada õigusteenuse osutamisel teiste teenusepakkujate teenuseid või Klient on nõustunud Büroo poolt välja pakutud teiste teenusepakkujate kasutamisega, võib Büroo avaldada neile konfidentsiaalset informatsiooni ja materjale, mida Büroo peab vajalikuks Tööülesande üldiseks täitmiseks, kui ei ole sõnaselgelt kokku lepitud teisiti.

Bürool on samuti õigus avaldada Kliendi poolt talle usaldatud ja/või Büroo poolt Kliendile osutatava õigusteenusega seotud informatsiooni distsiplinaar- või eetikamenetluses sisejärelevalve ja/või kutsealase uurimise käigus, kui järelevalvet või uurimist viiakse läbi vastavalt Kohaliku Advokatuuri eeskirjadele.

Klient on nõus Lepingu kehtivuse ajal ja 12 kuu jooksul pärast Lepingu kehtivuse lõppemist hoiduma Lepingu kehtivuse ajal Büroos töötanud juristi, töötaja või advokaadi värbamisest enda juurde tööle või endale muul lepingulisel alusel teenuseid osutama.

9. REFERENTSID

Büroo võib avaldada kolmandatele isikutele fakti, et Klient on Büroo klient, samuti seda, millistes Tööülesannetes on Büroo Klienti nõustanud ning Kliendile osutatud teenuste üldist iseloomu. Lisainformatsiooni Kliendile osutatud õigusteenuse kohta võib Büroo avaldada Kliendi nõusolekuta sel juhul ja sellisel määral, kuivõrd selline teave on juba avalikustatud enne selle avaldamist Büroo poolt. Bürool on õigus kasutada seoses lubatud informatsiooni avaldamisega Kliendi kaubamärki või logo.

Kui Klient annab meediale informatsiooni Büroo poolt täidetava Tööülesande kohta, viitab Klient võimaluse korral sellele, et asjaga seotud õigusabi osutas Büroo.

10. PIIRATUD VASTUTUS

Büroo vastutab õigusteenuse osutamisel Kliendile süüliselt tekitatud otsese varalise kahju eest Tööülesande täitmise eest makstud või maksmisele kuuluva tasu kolmekordse summa ulatuses. Büroo ei vastuta saamata jäänud tulu ega mittevaralise kahju eest. Kui Klienti on nõustanud samas asjas mõni muu nõustaja lisaks Büroole, on Büroo vastutus alati piiratud ka proportsionaalse osaga kogu tekkinud kahjust, piiramata eelpool sätestatu üldist kehtivust.

Büroo vastutust Kliendi ees vähendavad kindlustus- või kahjuhüvitised, mille Klient on saanud kindlustulepingu või muu lepingu alusel, välja arvatud juhul, kui see on Kliendi kindlustusandja või kolmanda isikuga sõlmitud kokkuleppega vastuolus või kui Kliendi õigused kindlustusandja või kolmanda isiku vastu on sel juhul piiratud.

Klient kohustub hüvitama Büroole kõik kolmandate isikute nõuded Büroo vastu, kui Tööülesande täitmise käigus võtab Büroo Kliendile osutatud teenustega seoses vastutuse kolmanda isiku ees. Büroo ei vastuta kahju tekkimise eest, mis on põhjustatud Kliendile antud nõuannete ja dokumentide kasutamisest mõnel muul eesmärgil kui sellel, milleks nad algselt olid koostatud.

Büroo vastutab üksnes Bürooga käesoleva Lepingu sõlminud isiku ees ja ei kanna vastutust mis tahes kolmandale isikule tekkida võiva kahju eest.

Büroo ei vastuta teiste advokaadibüroode (sealhulgas teiste COBALT-i büroode) või väliste nõustajate poolt osutatud teenuse eest, sõltumata sellest, kas nad on kaasatud Büroo enda või Kliendi initsiatiivil, kui Klienti on vastava välise nõustaja kaasamisest informeeritud. Klient nõustub, et Büroo kaasab teisi spetsialiste nendega eraldi sõlmitavate lepingute alusel, mis ei seo vastavaid spetsialiste käesolevate Üldtingimustega. Teiste COBALT-i büroode kaasamisel kehtivad käesolevad Üldtingimused ka nende osutatavatele teenustele. Eritingimused kehtivad siiski üksnes Lepingule alla kirjutava Büroo suhtes, kui Eritingimustes ei ole teisiti kokku lepitud.

Advokaatide ja teiste Büroo poolt õigusteenuse osutamisesse kaasatud isikute vastutus on välistatud ulatuses, milles see on Seadusega lubatud.

11. LEPINGU LÕPETAMINE

Klient võib Lepingu igal ajal üles öelda, teatades sellest Büroole kirjalikult või e-posti teel.

Büroo võib Lepingu üles öelda mis tahes põhjusel, esitades Kliendile kirjaliku või e-posti teel teate 14 päeva enne Lepingu lõpetamise kuupäeva, või mõjuval põhjusel viivitamatult. Mõjuv põhjus ülesütlemiseks Büroo poolt on muuhulgas huvide konflikti tekkimine, Lepingu oluline rikkumine Kliendi poolt, Büroo tasude ja kulude õigeaegselt maksmata jätmine Kliendi poolt, Kliendi poolne keeldumine koostööst Bürooga või Büroo nõuannete mittejärgimine olulises küsimuses või mis tahes fakt või asjaolu, mis muudab Büroo poolse jätkuva esindamise ebaseaduslikuks või ebaeetiliseks, sealhulgas juhul, kui Büroo tuvastab tegevuse või faktid, mis viitavad kriminaalse tulu kasutamisele, terrorismi rahastamisele, sanktsioonide rikkumisele või sellega seotud süütegude toimepanekule või toimepaneku katsele või millega seoses Büroo kahtlustab või teab, et see kujutab endast rahapesu, terrorismi rahastamist, sanktsioonide rikkumist või sellega seotud süütegude toimepanekut.

Lepingu ülesütlemisel on Klient kohustatud maksma Büroole kõik maksmata tasud osutatud õigusteenuse eest ning kulud, mis on kantud kuni Lepingu lõpetamiseni.

Uue õigusteenuse osutamise lepingu sõlmimisel lõpevad varasemad õigusteenuse osutamise lepingud Kliendi ja Büroo vahel uusima õigusteenuse osutamise lepingu sõlmimise kuupäeval. Selguse huvides, eelöeldu ei kehti projektipõhistele lepingutele ja kokkulepetele, mis jäävad kehtima vastavate projektide suhtes.

12. KOHALDATAV ÕIGUS

Lepingule kohalduvad Büroo asukohariigi Õigusaktid.

13. NÕUDED

Kui Kliendil on pretensioon või nõue seoses Advokaadi või Büroo poolt Tööülesande täitmisesse kaasatud muu isiku tegevusega, tuleb see Büroole esitada kirjalikult. Mis tahes kahjunõue Büroo vastu tuleb esitada hiljemalt 12 kuu jooksul vastava õigusteenuse osutamise kuupäevast. 12 kuu möödudes kaotab Klient õiguse nõudeid esitada.

Kui Kliendi nõue Büroo vastu põhineb kolmanda isiku (sealhulgas ametivõimude) nõudel Kliendi vastu, on Bürool õigus vastata nõudele, samuti rahuldada selline nõue Kliendi nimel, kui Büroo hüvitab Kliendile sellega seonduva otsese kahju. Kui Klient rahuldab nõude, sõlmib kompromissi või võtab kasutusele muid meetmeid sellise nõude osas Büroo nõusolekuta, siis Büroo vastava nõude eest ei vastuta. Kui Kliendi nõue rahuldatakse kas Büroo või Büroo kindlustusandja poolt, loovutab Klient Büroole või Büroo nõudel Büroo kindlustusandjale õiguse regressinõudele kolmandate isikute vastu.

14. VAIDLUSED

Kõik Lepingust tulenevad või Lepinguga seotud vaidlused, vastuolud ja nõuded lahendatakse läbirääkimiste teel.

Kui läbirääkimiste teel lahenduseni ei jõuta, tuleb vaidlus olenevalt jurisdiktsioonist esitada lahendamiseks kohtusse või vahekohtusse.

Kui Leping sõlmitakse Advokaadibüroo COBALT OÜ-ga:

Vaidlused lahendatakse esimese astme kohtuna Harju Maakohtus.

Eesti Advokatuuri aukohus lahendab kliendi poolt advokaatide tasude vaidlustamisega ja õigusteenuse kulude nõude põhjendatusega seotud asju. Aukohtu protseduurireeglid on sätestatud Eesti advokatuuriseaduses ja kodukorras, mis on kättesaadavad Eesti Advokatuuri veebilehel: www.advokatuur.ee.

Kui Leping sõlmitakse ZvAB COBALT-iga:

Vaidlused lahendatakse Läti Vabariigi pädevas kohtus.

Klient võib vaidluse lahendamiseks anda Läti vandeadvokaatide nõukogule vastavalt advokaatide ja nende klientide vaidluste kohtuvälise lahendamise korrale, mille on kinnitanud Läti vandeadvokaatide nõukogu. Protseduurireeglid on kättesaavad veebilehel www.advokatura.lv.

Kui Leping sõlmitakse advokaadibürooga Norkus and Partners COBALT:

a) vaidlused, mille puhul põhinõude rahaline väärtus on alla 50 000 euro, lahendatakse kohtus, ning kohtupidamise kohaks on Vilnius, Leedu Vabariik (kohtualluvuse kokkulepe), ning

b) vaidlused, mille puhul põhinõude rahaline väärtus on üle 50 000 euro, lahendatakse Vilniuse Kaubanduslikus Arbitraažikohtus vastavalt Arbitraažikohtu reglemendile. Arbiteride arv on kolm. Arbitraažimenetluse toimumise kohaks on Vilnius, Leedu. Asja arutamise keel on inglise keel.

15. TEATED

Kõik Lepingust tulenevad teated, taotlused, nõuded ja muu teabevahetus vormistatakse kirjalikult ja loetakse nõuetekohaselt esitatuks, kui need on üle antud isiklikult, saadetud kulleriga, tähitud kirjaga, tavapostiga või e-kirjaga Poolte Eritingimustes märgitud aadressidel.

Kumbki Pool teatab teisele Poolele viivitamata Eritingimustes toodud kontaktandmete muutumisest.

16. MUUDATUSED

Büroo võib käesolevaid Üldtingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teatades sellest Kliendile e-kirja teel vähemalt 30 kalendripäeva ette. Büroo avaldab Üldtingimuste muudatused oma veebilehel www.cobalt.legal. Kui Klient ei nõustu Üldtingimuste muutmisega, võib Klient Lepingu üles öelda vastavalt Üldtingimuste punktile 11.