Äripartneri käitumisjuhend

EESMÄRK JA KOHALDAMISALA

COBALT („Büroo“) järgib äritegevuses asjakohaseid keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja äriühingu juhtimisega seotud seadusi. Büroo ootab, et ka tema kliendid, tarnijad ja alltöövõtjad („Äripartnerid“) tegutseksid eetiliselt, vastutustundlikult ja õigusnormidele vastavalt, sealhulgas seoses keskkonna ja ühiskonnaga.

Käesolev käitumisjuhend („Käitumisjuhend“) moodustab olulise osa ja aluse Büroo jätkusuutliku tarneahela strateegiast ja eesmärgist teha Äripartneritega koostööd õiguspärase, professionaalse ja õiglase äripraktika edendamiseks, austades seejuures töötajate õigusi, inimõigusi, keskkonda ja ärieetikat.

ÕIGUSNORMIDELE VASTAVUS

Ootame Äripartneritelt, et nende äritegevus vastaks nende jurisdiktsioonis kehtivatele õigusaktidele.

Kui Äripartner ei järgi Käitumisjuhendit, võib Büroo kaaluda Äripartneriga ärisuhte mittejätkamist.

Büroo ootab Äripartneritelt ja julgustab neid:

INIMÕIGUSED JA TÖÖTAJATE ÕIGUSED
 • Toetama ja austama ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis sätestatud põhiõigusi ning teadvustama kohustust neist äritegevuse raames kinni pidada.
 • Järgima äritegevuses ÜRO ülemaailmset kokkulepet (Global Compact), ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid, OECD suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhikonventsioone.
LAPSTÖÖJÕUD JA SUNNIVIISILINE TÖÖ
 • Mitte kasutama sunniviisilist tööjõudu ega saama sellest kasu; mitte võtma tööle isikuid, kes on nooremad kui seadusega ettenähtud alampiir, ega saama kasu selliste isikute töölevõtmisest.
TÖÖTINGIMUSED
 • Tagama kohalduvates õigusaktides lubatud või asjakohastes kollektiivlepingutes kokkulepitud piiridesse jääva tavatööaja ja ületunnitöö.
 • Maksma töötajatele palka vastavalt riiklikele õigusaktidele või kohaldatavatele kollektiivlepingutele.
TERVIS JA OHUTUS
 • Tagama kõigile töötajatele ohutu ja tervist hoidva töökeskkonna, et ennetada tööõnnetusi kohalduvate õigusaktide ja valdkondlike standardite kohaselt.
 • Pakkuma töötajatele asjakohast väljaõpet töötervishoiu ja -ohutuse alal.
 • Kehtestama töötervishoiu- ja ohutuspõhimõtted, sealhulgas standardid eesmärgiga vähendada tööga seotud vigastusi ja haigestumisi ning edendada töötajate üldist tervist.
 • Registreerima olulised töötervishoiu ja -ohutuse vahejuhtumid, neist asjakohastele organitele teatama ja neid uurima.
DISKRIMINEERIMISKEELD
 • Edendama töötajate võrdõiguslikkust ja võrdset kohtlemist sõltumata nende etnilisest päritolust, rahvusest, usutunnistusest, soost, vanusest, seksuaalsest sättumusest või muudest eristavatest omadustest.
 • Mitte leppima töötajate vastuvõetamatu kohtlemisega, mis hõlmab näiteks vägivalda, ahistamist või diskrimineerimist töökeskkonnas.
KORRUPTSIOONI JA ALTKÄEMAKSU TÕKESTAMINE
 • Järgima kohalduvaid korruptsioonivastaseid õigusakte.
 • Mitte tolereerima altkäemaksu, väljapressimist või muid korruptsioonivorme.
ANDMEKAITSE JA INFOTURVE
 • Kaitsma Büroo klienditeavet ja isikuandmeid kooskõlas oma lepinguliste kohustustega Büroo ees ning järgima kohalduvaid õigusakte ja parimaid tavasid.
KESKKOND
 • Järgima kõiki asjakohaseid keskkonnanõudeid, mis kehtivad Äripartneri tegevuse, toodete ja teenuste suhtes.
PARANDUSMEETMED
 • Võtma koheselt parandusmeetmeid, et kõrvaldada tuvastatud puudused seoses kohaldatavate õigusaktide järgimisega.
LÄBIPAISTVUS JA VASTAVUSE JÄLGIMINE
 • Esitama Büroo taotlusel teavet Käitumisjuhendi järgimise kohta