Privaatsuspoliitika

COBALT advokaadibürood hoolivad teie privaatsusest ja isikuandmete kaitsmisest.

Käesolevas privaatsusteavituses („Teavitus“) selgitatakse üldisi põhimõtteid, mille alusel COBALT advokaadibürood (kontaktandmed on toodud punktis 2.1) („Büroo“, „meie“) koguvad ja kasutavad teavet, kui külastate meie veebilehti aadressil www.cobalt.legal („Veebileht“), kasutate meie teenuseid („Teenused“), mida me teile osutame, või suhtlete meiega mis tahes muul viisil, näiteks võtate meiega ühendust sotsiaalmeedia lehekülgede kaudu, osalete meie sündmustel, kandideerite tööle, jne. Täpsem informatsioon konkreetset liiki andmete, õigusliku aluse, töötlemise eesmärkide ja andmete säilitamise ajavahemike kohta on toodud käesoleva Teavituse punktis 4 nimetatud konkreetses privaatsusteavituses. Võttes meiega ühendust Veebilehe kaudu või kasutades meie Teenuseid võidakse teilt („Klient“ või „teie“) otsesõnu paluda, et te kinnitaksite käesoleva Teavitusega nõustumist.

Teavituses toodud viited „teie Isikuandmetele“ viitavad igasugusele teabele, mille abil teie isikut saab otseselt või kaudselt tuvastada, teiega ühendust võtta või teie kui füüsilise isiku asukohta määrata („Isikuandmed“).

Töötleme Isikuandmeid käesoleva Teavituse alusel ja kohalduvate õigusaktide kohaselt, sh isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) („GDPR“) ja kehtivate riigisiseste andmekaitseseaduste kohaselt, mis kohalduvad Teavituse punktis 2 nimetatud vastutavate töötlejate suhtes („Andmekaitsealased Õigusaktid“).

Kui te avaldate meile mis tahes kolmandat isikut (näiteks teie töötajat, juhatuse liiget, kolleegi, lepingupartnerit) puudutavaid Isikuandmeid, olete te kohustatud neile käesolevat Teavitust tutvustama.

1. TEAVITUSE KOHALDAMISALA

1.1 Käesolevas Teavituses kirjeldatakse, kuidas me töötleme Isikuandmeid seoses:

1.1.1 kõigega, mis puudutab meie kliente, endisi kliente ja võimalikke tulevasi kliente;
1.1.2 uudiskirjade, sündmuste ja muude turundusteemadega;
1.1.3 küpsistega, mida meie Veebilehel kasutatakse;
1.1.4 kõigi meie seadusjärgsete kohustustega, mis puudutavad GDPR-i, asjakohast Andmekaitsealast Õigusakti ja kõiki muid kohaldatavaid seadusi ja õigusnorme (sh meie rahapesu tõkestamisega (anti-money laundering, „AML“) ja kliendituvastusega (know-yourcustomer, „KYC“) seotud kohustusi või rahvusvahelisi ja riigisiseseid finantssanktsioonide otsinguid (sanction screening, „Sanktsioonid“);
1.1.5 turvaküsimustega Büroo ruumides.

2. VASTUTAVAD TÖÖTLEJAD

2.1. Olenevalt sellest, millise COBALT advokaadibürooga te suhtlete, tegutsevad teie Isikuandmete vastutavate töötlejatena üks või mitu alljärgnevat juriidilist isikut:

2.1.1. Advokaadibüroo COBALT OÜ, Eesti osaühing, registrikood 10188708, aadress Pärnu mnt 15, Tallinn, 10141, Eesti, e-posti aadress tallinn@cobalt.legal, telefon +372 665 1888 („COBALT EE“);
2.1.2. ZAB COBALT SIA, Läti piiratud vastutusega äriühing registrikoodiga 40203333511, aadress Marijas iela 13 K-2 – 3, Riga, LV-1050, Läti, e-posti aadress riga@cobalt.legal, telefon +371 6720 1800 („COBALT LV“);
2.1.3. Advokatų profesinė bendrija Norkus ir partneriai COBALT, Leedu täisühing, aadress Lvivo 25-104, Vilnius, LT-09320, Leedu, e-posti aadress vilnius@cobalt.legal, telefon +370 5250 0800 („COBALT LT“).

2.2. Sõltuvad olukorrast võivad kõik käesoleva Teavituse punktis 2.1 nimetatud juriidilised isikud tegutseda kaasvastutavate või eraldiseisvate vastutavate töötlejatena teie Isikuandmete suhtes.

3. ÕIGUSLIK ALUS TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

Me töötleme teie Isikuandmeid järgmistel alusel:

 • teie nõusolek;
 • meievaheline kehtiv leping;
 • meile rakenduvad seadusjärgsed kohustused; ja/või
 • meie õigustatud huvi meie õigusteenuste kvaliteedi, turvalisuse ja meie finantshuvide kaitsmise tagamiseks, teabe levitamiseks meie teenuste ja sündmuste kohta, ärisuhete hoidmiseks meie klientide ja partneritega, hea klienditeeninduse pakkumiseks, arusaamiseks, kuidas inimesed meie Veebilehte kasutavad ja selle täiustamiseks, ning parimate töötajate leidmiseks.

Üksikasjalik teave õigusliku aluse ja Isikuandmete kohta, mida igal töötlemise eesmärgil töödeldakse, on toodud Teavituse punktis 4.

Teie Isikuandmete töötlemine on piiratud andmete kogumise eesmärgi ulatusega. Kui töötlemise aluseks on teie nõusolek, on teil õigus selliseks töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Samas võib see piirata teile osutatavaid õigusteenuseid, kui andmete kogumine ja töötlemine on nõutavad seadusega.

Juurdepääs teie Isikuandmetele piirdub töötajatega, kes on kohustatud Isikuandmeid töötlema oma töökohustuste ja teie kui Kliendi ees olevate ülesannete täitmiseks. Teie Isikuandmeid ei säilitata ega töödelda kauem, kui on vajalik seoses isikuandmete töötlemise eesmärkidega, mida eelnevalt nimetasime.

Me oleme rakendanud sobivaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada teie Isikuandmete turvaline töötlemine. Teie andmeid töödeldakse viisil, mis tagab andmete konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse.

4. BÜROO TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE LIIGID, TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS
 • 4.1Olenevalt Teenustest võib Büroo töödelda järgmisi liike Isikuandmeid:
  • 4.1.1Õigusteenuste andmed: Me kogume andmeid, mida teie või teie nimel tegutsev isik on esitanud, või andmeid, mida me iseseisvalt professionaalsete õigusteenuste osutamise raames saame.

   Õigusteenuste osutamisel kogume ja töötleme me erinevaid liike Isikuandmeid. Isikuandmete kogumine on vajalik selleks, et täita lepingulisi kohustusi, mis meil on meie Klientide ees, ja on meie kui advokaadibüroo ning Klientide ja potentsiaalsete Klientide õigusnõustaja õigustatud huvides. Oma kutsealaseid kohustusi täites oleme me eriti hoolikad, et tagada Isikuandmete konfidentsiaalsus ja terviklikkus. Me võime teie poolt meile esitatud Isikuandmeid täiendada avalikkusele kättesaadavatest allikatest ja registritest saadud isikuandmetega. Õigusteenuste osutamisel kogume ja töötleme järgmisi liike Isikuandmeid:

   • Kliendi, Kliendi nimel tegutseva isiku ja tehingu andmed, näiteks isikut tuvastavad andmed – füüsiliste isikute kohta: nimi, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed, kontaktandmed, aadress, teave Kliendiga seotud juriidiliste isikute kohta, nagu näiteks ärinimi, registrikood, volitused, tehinguga seotud teave ja mis tahes informatsioon, mis sisaldub asja toimikus, näiteks teave äritegevuse kohta, Kliendi töötajate või esindajate kohta, vastaspoole kohta, samuti teiste isikute isikuandmed, kui me neid õigusteenuste osutamisel töötleme, mis võivad hõlmata ka eriliiki (või tundlikke) Isikuandmeid.
    Eesmärk: kontrollida huvide konflikti puudumist, osutada õigusteenuseid ning täita meie seadusjärgseid kohustusi viia läbi kliendituvastus (KYC) ja Sanktsioonide otsing.
    Õiguslik alus: (i) meievaheline leping; (ii) meie seadusjärgsete kohustuste, sealhulgas rahapesu tõkestamise ja Sanktsioonidega seotud seadustest tulenevate kohustuste, täitmine; (iii) meie ja kolmandate isikute õigustatud huvid (osutada head klienditeenindust ja saada teie hinnang).
   • Andmed tegeliku kasusaaja ja riikliku taustaga isikute kohta
    Eesmärk: viia läbi rahapesu tõkestamise (AML), kliendituvastuse (KYC) ning Sanktsioonide otsinguga seonduvaid toimingud.
    Õiguslik alus: (i) meie seadusjärgsete kohustuste, sealhulgas rahapesu tõkestamise ja Sanktsioonidega seotud seadustest tulenevate kohustuste, täitmine; (iii) meie ja kolmandate isikute õigustatud huvid (kaitsta meie ärihuvisid).
   • Tehingu andmed ja arve esitamise andmed
    Eesmärk: väljastada arveid osutatud õigusteenuste eest ning täita meie seadusjärgseid kohustusi.
    Õiguslik alus: (i) meievaheline leping; (ii) meie seadusjärgsete kohustuste, sealhulgas raamatupidamis- ja maksunõuetest tulenevate kohustuste, täitmine; (iii) meie ja kolmandate isikute õigustatud huvid maksete ja võlgnevuste õigeaegseks haldamiseks.
  • 4.1.2Turundusandmed: Me võime saata teile uudiseid Bürooga seotud viimaste arengute kohta, teenuste kohta, mida me võime teile osutada, ning teavet kõige asjakohasemate õiguslike arengute kohta ja kõigi tulevaste sündmuste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda, sealhulgas ka koolitusseminaride kohta. Turundusandmed hõlmavad ka järgmiste sotsiaalmeedia lehekülgede suhtlusandmeid: LinkedIn, Twitter, Facebook. Me võime kasutada teie nime, e-posti aadressi ja muud informatsiooni, mida saab kasutada teiega ühenduse võtmiseks, et teile sellist teavet edastada.

   Turunduseesmärkidel võime me töödelda järgmisi Isikuandmeid:

   • Põhiandmed: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, aadress, turundusvalikud („Põhiandmed“).
    Eesmärk: edastada teile teavet meie korraldatavate sündmuste kohta, mis võivad teid huvitada (nt seminarid), edastada teile kutseid meie sündmustele, saata teile turundusteateid (uudiskirju, rahulolu-uuringuid, pühadetervitusi, koguda tagasisidet sündmusel osalejatelt) ja õigusuudiseid, mis on asjakohased teie tegevusalal, säilitada dokumente ja materjale varundussüsteemis.
    Õiguslik alus: Seoses meie olemasolevate klientidega – õigustatud huvi otseturunduse teostamiseks, pooltevahelise suhtluse säilitamiseks, hindamiseks ja täiustamiseks, kliendisuhte hoidmiseks ja kliendi teavitamiseks asjakohastest arengutest kliendi tegevusvaldkonnas, ning samuti dokumentide ja materjalide säilitamiseks varundussüsteemides, et tagada töötlemistoimingute turvalisus. Seoses potentsiaalsete klientide ja teiste isikutega – õiguslik alus on teie nõusolek.
   • Sündmusele registreerimisega seotud andmed: Põhiandmed, äriühingu nimi (kui te olete juriidilise isiku esindaja), kinnitus teie (ja teie partneri) osalemise kohta, kinnitava e-kirja sisu, andmed tagasiside vormil jne („Registreerimisandmed“). Kui te keeldute esitamast meile oma Isikuandmeid, mida me oleme palunud selleks, et teid sündmusele registreerida, siis ei pruugi teie registreering kinnitust saada.
    Eesmärk: tagada sündmusele registreerimine ja osalejate nimekirja haldamine, koguda sündmusel osalejatelt tagasisidet, samuti sündmuse kulude juhtimine ning dokumentide ja materjalide säilitamine varundussüsteemis.
    Õiguslik alus: (i) õigustatud huvi (kui sündmus on tasuta) või lepingu täitmine (tasuliste sündmuste korral), et tagada sündmusele registreerimine; (ii) nõusolek, mille te olete andnud enda registreerimisel sündmusele ning nõustumisel Infoteates toodud tingimustega seoses tagasiside andmisega, et parandada sündmuste korraldamist; (iii) meie seadusjärgse kohustuse täitmine seoses sündmuse kulude haldamisega, ning (iv) õigustatud huvi dokumentide ja materjalide säilitamiseks varundussüsteemides, et tagada töötlemistoimingute turvalisus.
   • Meievahelise suhtlusega seotud andmed: Põhiandmed, meievahelise suhtluse sisu („Suhtlusandmed“).
    Eesmärk: tagada sündmusele registreerimine ja osalejate nimekirja haldamine, dokumentide ja materjalide säilitamine varundussüsteemis.
    Õiguslik alus: õigustatud huvi, et tagada sündmuste asjakohane haldamine ning dokumentide ja materjalide säilitamiseks varundussüsteemides, et tagada töötlemistoimingute turvalisus.
   • Sündmuste jäädvustamisega seotud andmed: fotod, videod ja muud sündmuste salvestised. („Sündmuste Andmed“).
    Eesmärk: jäädvustada sündmusi, avaldada sündmusel jäädvustatud salvestisi meie veebilehel või sotsiaalmeedia lehekülgedel, anda kõigile osalejatele juurdepääs sündmusel tehtud fotodele ja videotele ning säilitada dokumente ja materjale varundussüsteemis.
    Õiguslik alus: õigustatud huvi sündmuse jäädvustamiseks, et jagada osalejatega kogemust kauem kestval andmekandjal ning et koostada turundusmaterjale; õigustatud huvi meie sündmuste populariseerimiseks eesmärgiga reklaamida meie äritegevust ning tagada selle jätkusuutlikkus aktiivse turunduse kaudu, kolmandate isikute (teie või teiste osalejate) õigustatud huvi juurdepääsuks sündmusel jäädvustatud salvestistele ning õigustatud huvi dokumentide ja materjalide säilitamiseks varundussüsteemides, et tagada töötlemistoimingute turvalisus.
  • 4.1.3Turvaandmed: mõned meie ruumid on kaetud videovalve süsteemiga, mis võib jäädvustada teie isikukujutise, ning samuti võime me koguda Isikuandmeid meie teisi IT vahendeid kasutades. Kõiki videovalve ülesvõtteid jäädvustatakse eesmärgiga tagada isikute turvalisus, ennetada ja ära hoida kuritegevust vastava Büroo õigustatud huvide kohaselt, tagada meie ruumide, seadmete ja muude varade turvalisus, ning säilitada dokumente ja materjale varundussüsteemis. Käesolevas punktis kirjeldatud Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on õigustatud huvi ennetada ja ära hoida varaga seotud kuritegevust ja rikkumisi ning ohtu füüsiliste isikute elutähtsatele huvidele, samuti õigustatud huvi säilitada dokumente ja materjale varundussüsteemides, et tagada töötlemistoimingute turvalisus.
  • 4.1.4Küpsiste andmed: me kasutame küpsiseid, et saada teavet selle kohta, kuidas te meie Veebilehte kasutate. Küpsiste abil saame teile Veebilehel pakkuda kiiremat ja paremate juurdepääsuvõimalustega kasutuskogemust.

   Üldjuhul ei sisalda see teave andmeid, mis võimaldaksid teid tuvastada konkreetse füüsilise isikuna. Kasutame küpsiseid teie andmete töötlemiseks selle ajavahemiku vältel, milleks te olete andnud oma nõusoleku. Täiendavat informatsiooni leiate COBALTi küpsiseteavitusest.

5. TEIE ÕIGUSED ANDMESUBJEKTINA
 • Meil on juriidiline kohustus tagada, et teie Isikuandmed oleksid õiged ja ajakohastatud. Palume, et teavitaksite meid kindlasti kõikidest muudatustest, mida meie töödeldavates ja teid puudutavates Isikuandmetes tuleb teha ja aitaksite meil seeläbi täita eespool nimetatud kohustust.

  Teil on igal ajal õigus kasutada järgmisi õigusi seoses oma Isikuandmete töötlemisega:

  • Õigus andmetega tutvuda: Teil on õigus taotleda tutvumist kõikide andmetega, mida võib pidada teie Isikuandmeteks. See hõlmab õigust saada teavet näiteks selle kohta, kas me töötleme teie Isikuandmeid, millist liiki Isikuandmeid me töötleme ja mis eesmärgil me andmeid töötleme;
  • Õigus andmete parandamisele: Teil on õigus taotleda oma Isikuandmete parandamist, kui andmed on ebaõiged või mittetäielikud;
  • Õigus esitada vastuväiteid: Teil on õigus esitada vastuväiteid Isikuandmete teatava töötlemise suhtes, sealhulgas näiteks Isikuandmete töötlemisele turunduseesmärkidel või muudel juhtudel, kui töötlemise õiguslikuks aluseks on õigustatud huvi;
  • Õigus andmete kustutamisele: Võite õigusaktidest tulenevate teatud erandite puhul taotleda oma Isikuandmete kustutamist, kui neid Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või kui Isikuandmete töötlemine on teie arvates ebaseaduslik või kui Isikuandmed tuleks teie arvates kustutada õigusnõude täitmiseks;
  • Õigus andmete ülekandmisele: Kui teie Isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku või vastastikuse lepingulise suhte alusel, võite meilt taotleda oma töödeldavaid Isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Ühtlasi võite taotleda Isikuandmete edastamist mõnele teisele vastutavale töötlejale. Juhime tähelepanu, et andmeid saab edastada mõnele teisele vastutavale töötlejale ainult siis, kui see on tehniliselt teostatav;
  • Õigus nõusolek tagasi võtta: Kui Isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma vastavasisuline nõusolek igal ajal tagasi võtta;
  • Turundusest loobumine. Teil on võimalus meie teavitustest loobuda iga kord kui saadame teile teavet Büroo kohta või meie korraldatavate sündmuste kohta või muud teavet, mis teid meie arvates võiks huvitada. Ühtlasi võite meiega igal ajal ühendust võtta ja seeläbi teadetest loobuda.

  Klientidele õigusteenuste pakkumise käigus võivad ilmneda asjaolud, mille puhul me ei tohi säilitatavaid ja töödeldavaid andmeid avalikustada ega kustutada tulenevalt meie seadusjärgsetest kohustustest ja vastavas jurisdiktsioonis tegutseva advokatuuri eeskirjadest. Ühtlasi võivad sellised seadused, õigusnormid või eeskirjad takistada teid kasutamast ka teisi andmesubjekti õigusi.

  Kui teil on kaebusi selle kohta, kuidas me teie Isikuandmeid töötleme või kui soovite rohkem teavet meie andmetöötlustoimingute kohta, võtke meiega ühendust mis tahes ajal, kasutades käesoleva Teavituse punktis 2.1 toodud kontaktandmeid.

  Kui arvate, et töötleme teie Isikuandmeid ebakorrektselt või rikume teie andmesubjekti õigusi, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele. Kaebuse esitamiseks võite võtta ühendust oma jurisdiktsioonis asuva, st teie andmesubjekti õiguste väidetava rikkumise või andmete ebaõige töötlemise asukoha või teie elu- ja töökoha kohaliku andmekaitseasutusega.

  Balti riikide andmekaitseasutuste nimekiri:

6. TEIE ISIKUANDMETE VASTUVÕTJAD

Klientidele õigusteenuste osutamisel võib meil tekkida kohustus edastada Isikuandmeid kolmandatele isikutele. See võib hõlmata andmete edastamist kohtumenetluse ja kohtuvaidluse raames, samuti õigusteenuste raames, mida me oma Klientidele pakume. Me võime edastada teie andmeid COBALT büroodele, partneritele ja ametivõimudele, kui me oleme selleks kohustatud õigusaktide kohaselt või konkreetsete õigusteenuste osutamise eesmärkidel.

Väljaspool õigusteenuste osutamist kasutame teatavate kolmandate isikute teenuseid, et tagada oma teenuste ja Veebilehe toimimine. Oleme kohustatud edastama teie Isikuandmeid vastavatele kolmandatest isikutest teenusepakkujatele (sealhulgas majandustegevuse toimimiseks vajalikele teenusepakkujatele, nagu näiteks audiitoritele), et need kolmandad isikud saaksid meile oma teenuseid pakkuda. Näiteks võime edastada teie Isikuandmeid IT teenuste, raamatupidamisteenuste, turvateenuste või tõlketeenuste osutajatele. Neid kolmandatest isikutest teenusepakkujaid tuleb käsitleda volitatud töötlejatena. Nimetatud kolmandatest isikutest teenusepakkujatele edastatavad Isikuandmed on piiratud miinimumiga, mis on vajalikud kolmandate isikute teenuste osutamise tagamiseks.

Hoolitseme selle eest, et kõik kolmandatest isikutest teenusepakkujad, kellele teie Isikuandmeid edastame, lähtuksid teie Isikuandmete töötlemisel meie juhistest. Teie Isikuandmete edastamist reguleerivad meie ja kolmandatest isikutest teenusepakkujate vahel kehtivad andmetöötluslepingud või andmetöötlustingimused. Kõik kolmandatest isikutest teenusepakkujad kui volitatud töötlejad peavad tagama, et teie Isikuandmete töötlemisel järgitaks sama hoolsuse ja nõuetele vastavuse taset, mida järgime meie, ning et nad oleksid teie ja meie ees õiguslikult vastutavad, kui volitatud töötlejad peaksid tegutsema vastupidiselt nendele tagatistele. Ühtlasi peavad nimetatud kolmandatest isikutest teenusepakkujad rakendama tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada meie andmetöötlustegevusega võrdväärne andmekaitsetase.

Kui mingil sündmusel jäädvustatud materjalid avalikustatakse Büroo hallatavatel sotsiaalmeedia lehekülgedel, võivad teie Sündmuse Andmeid töödelda ka kolmandad isikud. Bürool ei ole sisulist kontrolli sellise töötlemise üle, seega palume teil tutvuda vastava osapoole privaatsusteavitusega.

Kui me kasutame sotsiaalmeediat, et koguda statistilisi andmeid, filtreerimist ja sihtturunduse vahendeid, mis on seotud sotsiaalmeedia lehekülje külastustega, on sotsiaalmeedia teenuse pakkujad koos Bürooga kaasvastutavad töötlejad, kes vastutavad teie Isikuandmete töötlemise eest (näiteks Facebook, Twitter ja LinkedIn puhul).

Lisaks võime olla kohustatud edastama teie Isikuandmeid teistele vastuvõtjatele, kelleks on näiteks kohaliku omavalitsuse asutused või riigiasutused, kohtud ja muud vastutavad töötlejad (näiteks teised advokaadibürood) olenevalt Teenuste ulatusest või kohaldatavatest seadusjärgsetest nõuetest. Me võime isikuandmeid edastada ka väljapoole Euroopa Liitu (vt käesoleva Teavituse punkt 9).

Teatud Isikuandmeid võidakse vahetada COBALT advokaadibüroode vahel Eestis, Lätis ja Leedus, et tagada tellitud õigusteenuste osutamine.

7. ISIKUANDMETE ALLIKAD

Enamuse teie Isikuandmetest, mida Teavituses kirjeldatakse, esitate te meile ise. Me võime teie Isikuandmeid koguda ja saada ka teistest COBALT advokaadibüroodest Eestis, Lätis ja Leedus, et tagada haldussüsteemide tsentraliseeritus, tellitud õigusteenuse osutamine ja/või isikuandmete töötlemise juhtimine.

Samuti võime me teie Isikuandmeid koguda andmekandjatelt, mis luuakse meie taotlusel, videovalve ja muude tehniliste vahendite abil, ning saada neid teistest allikatest, nagu näiteks teistelt Klientidelt, sotsiaalmeediast, avalikkusele kättesaadavatest allikatest, kui see on vajalik õigusteenuste osutamiseks, turunduseks või kui Kliendiga tekib vaidlus. Me võime kasutada kolmandaid isikuid, kes pakuvad rahapesu tõkestamise eesmärkidel kaugtuvastamise ja kontrollimise teenuseid.

8. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE AJAVAHEMIK

Me säilitame saadud Isikuandmeid asjakohases jurisdiktsioonis kohaldatavate õigusaktide kohaselt ja kooskõlas Eesti, Läti ja Leedu advokatuuride eeskirjadega. Me ei säilita teie Isikuandmeid kauem, kui see on vajalik eesmärkide täitmiseks, milleks me neid kogume ja töötleme.

Muudel juhtudel sõltub Isikuandmete säilitamise ajavahemik mitmetest kriteeriumidest, milleks on muuhulgas:

 • Isikuandmete liik;
 • kas meie või kolmanda isiku vahel on vaidlusi;
 • meie seadusjärgsed kohustused säilitada teie Isikuandmeid ettenähtud eesmärkidel.

Me säilitame teie eeltoodud Isikuandmeid järgmiste ajavahemike jooksul:

 • Õigusteenuste andmed:
  • Andmed Kliendi, Kliendi nimel tegutseva isiku ja tehingu kohta: vähemalt 10 aastat pärast õigussuhte lõppemist Kliendiga, kui pädev asutus ei ole kohaldatavate seaduse alusel määranud pikemat tähtaega saadud andmete säilitamiseks;
  • Andmed tegeliku kasusaaja ja riikliku taustaga isikute kohta: kuni 8 aastat pärast õigussuhte lõppemist Kliendiga, kui pädev asutus ei ole kohaldatavate seaduse alusel määranud pikemat tähtaega saadud andmete säilitamiseks;
  • Tehingu andmed ja arve esitamise andmed: kuni 10 aastat pärast tehingu toimumist.
 • Turundusandmed:
  • Registreerimisandmeid säilitatakse kuni 10 aastat alates Isikuandmete kogumise majandusaastale järgneva aasta algusest;
  • Suhtlusandmeid säilitatakse kuni 10 aastat alates esmasuhtlusele järgneva aasta algusest;
  • Sündmuste Andmeid säilitatakse kuni 10 aastat alates Isikuandmete kogumise aastale järgneva aasta algusest.
 • Turvaandmeid säilitatakse kuni 1 kuu alates vastavate andmete kogumisest;
 • Küpsiste andmed: vt meie küpsiseteavitusest.

Pärast käesolevast Teavituses nimetatud säilitamisaja lõppu kustutame me vastavad Isikuandmed, kui me ei ole kohustatud säilitama Isikuandmeid pikema ajavahemiku jooksul, et täita kohaldatavatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi, ning kui vastavad andmed ei ole vajalikud õigusvaidluste lahendamiseks.

Pange tähele, et Teavituse käesolevas punktis nimetatud säilitamisaja möödudes või kui töötlemise õiguslik alus on ära langenud, on meil õigus säilitada Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ja materjale varundussüsteemides, kust Isikuandmed kustuvad pärast varundustsükli lõppemist. Me tagame, et varundusperioodi kestel ja pärast säilitusperioodi või pärast õigusliku aluse äralangemist rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid, Isikuandmeid säilitatakse varundussüsteemides selliselt, et neid ei saa kasutada ning Isikuandmed kustutatakse seejärel esimesel võimalusel, s.o meie järgmise kustutamis/hävitamistsükli käigus.

9. TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ASUKOHT

Säilitame ja töötleme Isikuandmeid peamiselt Euroopa Liidus. Sellegipoolest võib aeg-ajalt tekkida vajadus edastada teie Isikuandmed väljaspool Euroopa Liitu asuvasse sihtkohta ning neid seal säilitada, juhul kui Kliendi ülesanne nõuab väljaspool Euroopa Liitu asuvate advokaatide õigusnõustamist. Ühtlasi võivad teie andmeid töödelda väljaspool Euroopa Liitu asuvad volitatud töötlejad.

Võtame tarvitusele kõik vajalikud ettevaatusabinõud, et tagada teie Isikuandmete turvaline käsitlemine kohaldatavate Andmekaitsealaste Õigusaktide kohaselt. Me võime teie Isikuandmeid edastada näiteks alljärgnevatel alustel:

 • Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsus;
 • Euroopa Komisjoni koostatud standardsed andmekaitseklauslid;
 • andmekaitseasutuse koostatud standardsed andmekaitseklauslid;
 • muude võimalike kaitsemeetmete ja erandite kasutamine, kui see on Andmekaitsealaste Õigusaktide alusel lubatav.

Kui andmeid edastatakse mis tahes muusse kolmandasse riiki, millele Euroopa Liidu kaitse piisavuse otsus ei laiene, hoolitseme me turvalisuse eest ning edastame ainult neid isikuandmeid, mis on rangelt vajalikud ja nõutavad õigusteenuste osutamiseks. Lisaks edastame me selliseid andmeid krüpteeritult, nii et andmed on kasutud, kui neile edastamise ajal ligi pääsetakse.

Teie Isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste, päringute, taotluste või kaebuste korral võtke meiega ühendust aadressil privacy@cobalt.legal.

10. TEAVITUSE MUUTMINE

Me võime käesolevat Teavitust muuta vastavalt meie töötlemismeetodite ja andmekaitse parimate tavade muutumisele. Teavituse muutmise korral avaldatakse Teavituse kõige uuem versioon meie Veebilehel ja kui muudatused on olulised, anname sellest teile teada.

Viimati uuendatud: 2022-03-31