Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse korralduses

2022 - 12 - 16
Artikli autor: Karina Paatsi, Heili Haabu

Saabuv aasta toob kaasa muudatusi töötaja töötervishoiu korralduses. Edaspidi tuleb varasemast enam kaasata ettevõtte töötervishoiu korraldusse töötervishoiuarst, kelle roll suureneb oluliselt. Lisaks on toodud rohkem selgust kaugtööga seotud töötervishoiu korralduse osas.

Koostöö töötervishoiuarstidega ja töötaja tervisekontroll

Varasemast enam tuleb edaspidi ettevõtte töötervishoiu korraldusse kaasata töötervishoiuarsti. Muudetud TTOS regulatsiooni kohaselt peab tööandja tutvustama töötervishoiuarstile töökeskkonna riskianalüüsi ja võimaldama tal külastada töökeskkonda, samuti tellima töötervishoiuarstilt ettevõtte töötervishoiu olukorra analüüsi vähemalt üks kord kolme aasta jooksul. Töötervishoiuarst teeb tööandjale ettepanekuid töötingimuste parandamiseks ja töötajate tervise edendamiseks, nõustab tööandjat töökeskkonna ja töötingimuste kohandamise ja töötajate tervise edendamise küsimustes. Tööandja peab töötervishoiuarsti ettepanekuid ka praktikas rakendama, kui sellega ei kaasne tööandjale ebaproportsionaalselt suuri kulusid. Töötervishoiuarsti ettepanekud tuleb lisada riskianalüüsi tegevuskavasse.

Lisaks töötervishoiuarsti suurenevale rollile töökeskkonna ohutuse tagamisel täieneb ka töökeskkonna ohutegurite ja töö laadide nimekiri, mille korral tuleb töötajale korraldada tervisekontroll. Vastavasse nimekirja lisatakse korduvaid liigutusi sisaldav töö, kuna tegemist on ühe sagedasema tööga seotud haigestumise põhjusega, mida regulaarse tervisekontrolliga on võimalik ennetada.

Väikese leevendusena tööandjate jaoks nähakse äsja töökohta vahetanud töötajate tervisekontrolliga seoses ette järgmine erand. Töötajale, kes on viimase kuue kuu jooksul läbinud teise tööandja juures tervisekontrolli samade töökeskkonna ohutegurite ja sama töö laadi suhtes, ei pea uue tööandja juures koheselt uuesti tervisekontrolli korraldama. Sellise töötaja võib saata tervisekontrolli eelmises tervisekontrolli otsuses märgitud ajal.

Kaugtöö regulatsioonid

Kaugtöö osas on pikalt oodatud selgust, kas ja mil määral tööandja vastutab kaugtöökeskkonna eest ning mil määral saab sellega seotud vastutust töötajaga jagada. Uuel aastal jõustuvad TTOS muudatused loovad mõnevõrra selgust. Tööandja peab ka kaugtöö puhul viima läbi töökeskkonna riskide hindamise ja töötajat töötervishoiualaselt juhendama, muu hulgas selles, kuidas töötaja saab ise töökeskkonna riske maandada ja omale ohutu töökeskkonna kujundada. Samuti täpsustab seadus, et ka kaugtöö puhul peab tööandja tagama töötajale sobivad töövahendid, korraldama töötaja tervisekontrolli ning uurima tööõnnetusi ja kutsehaigusi. Kaugtöö töökoht tuleb sisustada tööandja ja töötaja kokkuleppel. Ülejäänud TTOS-st tulenevate töötervishoiu- ja tööohutusalaste kohustuste täitmisel on tööandja ülesanne hinnata, kas ja mil viisil on neid võimalik täita, võttes arvesse kaugtöö eripärasid. Töötajale lisandus kohustus tagada ise oma töökeskkonna ohutus, lähtudes tööandja antud juhistest. Kui tööandja on omapoolsed töötervishoiu- ja tööohutusalased kohustused kaugtöötaja suhtes täitnud, vabaneb tööandja vastutusest töötervishoiu ja tööohutuse alaste rikkumiste eest kaugtöö keskkonnas.