Välismaalaste palkamine

2022 - 12 - 16
Artikli autor: Karina Paatsi, Heili Haabu

Novembri lõpus kinnitas Vabariigi Valitsus 2023. a sisserände piiarvu ning Politsei- ja Piirivalveamet lisas sellele tuginedes oma broneerimissüsteemi ajad detsembris ja jaanuaris elamisloataotluste esitamiseks. Kõik ajad said broneeritud üksnes loetud minutitega ning broneerimiskalendri avanemist oodanud välismaalased jäid sageli broneeringust ilma. Seega on elamislubade taotlemine kolmandate riikide kodanikest töötajatele tavakorras muutumas praktikas üha keerulisemaks ja sarnaneb pigem loteriiga. Küll aga on välismaalaste seadust viimasel ajal täiendatud regulatsioonidega, mis võimaldavad teatud kategooriate töötajate puhul läbida vajalikud immigratsiooniformaalsused lihtsustatud korras.

Kasvuettevõtete töötajad

Alates 1. jaanuarist 2023. a jõustub välismaalaste seaduse uus regulatsioon, mille kohaselt saavad sisserände piirarvu arvestamata Eestis elamisluba taotleda kasvuettevõtete töötajad. Kasvuettevõte välismaalaste seaduse tähenduses on tegevust kasvatav Eestis registreeritud äriühing, mille eesmärk on suure globaalse kasvupotentsiaaliga, tehnoloogial põhineva, innovaatilise ja korratava ärimudeli edasiarendamine, mis aitab oluliselt kaasa Eesti ettevõtluskeskkonna arengule ning mis vastab järgmistele tingimustele:

  1. ühing on tegutsenud vähemalt kümme aastat;
  2. Eestis töötab vähemalt 50 töötajat;
  3. ühing on maksnud Eestis viimasel aastal tööjõumakse vähemalt üks miljon eurot ja
  4. tööjõumaksude kumulatiivne kasv viimase kolme aasta jooksul on 20%.

Sisuliselt on tegu täiendusega senistele start-up’ide erandile, mis võimaldab lihtsustatud korras välismaalasi palgata pikemalt tegutsenud tehnoloogiaettevõtetel. Kasvuettevõtete välismaalastest töötajatele kehtib ka tavapärasest väiksem minimaalse töötasu nõue – 80% Eesti keskmisest töötasust. Samuti ei ole nende töötajate puhul elamisloa taotlemise eeldusena vaja saada töötukassa nõusolekut vastava ametikoha täitmiseks välismaalasega.

Tähtajaline elamisluba lühiajaliseks töötamiseks

Teise erandina vabastatakse alates 1. jaanuarist 2023. a sisserände piirarvu alt välismaalased, kellele antakse tähtajaline elamisluba lühiajaliseks töötamiseks. Tegu on uue elamisloa kategooriaga, mis väljastatakse kuni kaheks aastaks välismaalasele, kui:

  1. välismaalane on vahetult enne elamisloa taotlemist töötanud Eestis lühiajalise töötamise registreerimise alusel vähemalt üheksa kuud;
  2. töötamine jätkub sama tööandja juures;
  3. tööandja on usaldusväärne;
  4. tööandja on maksnud välismaalasele registreeritud lühiajalise töötamise perioodi jooksul nõuetele vastavat töötasu, see tähendab vähemalt Eesti keskmise töötasu suurust töötasu.

Eelkõige on regulatsioon suunatud seega töötajatele, kelle pikaajaline viisa ja õigus töötada Eestis lühiajalise töötamise registreeringu alusel on lõppemas, kuid kes soovivad Eestis töötamist ajutiselt jätkata. Antud elamisluba ei sobi püsivaks Eestisse elama asumiseks, sest selle lõppedes ei ole töötajal võimalik sama tüüpi elamisluba ühe aasta jooksul uuesti saada ega olemasolevat elamisluba pikendada, samuti ei ole sellise elamisloa omaniku välismaalasest abikaasal reeglina võimalik saada elamisluba Eestis viibiva abikaasa juurde elama asumiseks (erandiks on Ukraina kodanikud). Samas on tegu praktilise (ehkki ajutise) lahendusega nende töötajate jaoks, kes sisserände piirarvu alla ei mahu, kuid soovivad Eestis töötamist jätkata.

Ukraina töötajad

Ukrainlastega seoses on meedias palju juttu olnud ajutise kaitse taotlemise võimalusest ning õigusest pärast kaitse saamist Eestis tööle asuda. Vähem on tööandjad kursis võimalusega võtta lihtsustatud korras tööle ka neid ukrainlasi, kes on saabunud Eestisse enne 24. veebruarit 2022. a ja kellel seetõttu puudub õigus ajutisele kaitsele või kes pole ajutist kaitset muul põhjusel taotlenud. Selliste isikute töölevõtmiseks on välismaalaste seadusega kehtestatud alates 24. maist 2022. a erand, mis lubab neid tööle võtta  tingimusel, et tööandja maksab neile tasu, mille suurus on vähemalt võrdne Statistikaameti viimati avaldatud selle tegevusala, kus tööle asutakse, Eesti aasta keskmise brutokuupalga ja koefitsiendi 0,8 korrutisega. Tegevusala keskmise töötasu on võimalik kontrollida Statistikaameti lehel: https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus__palk-ja-toojeukulu__palk__aastastatistika/PA001

Eeldusel, et ukrainlasest töötajale makstav töötasu vastab nimetatud nõudele, ei ole neil vaja taotleda elamisluba töötamiseks ning tööandjal pole vaja registreerida nende lühiajalist töötamist.