Paindlikum valveaeg info- ja kommunikatsioonitehnoloogia töötajatele

2022 - 12 - 16
Artikli autor: Karina Paatsi, Johanna-Britt Haabu

Valveaeg on potentsiaalne tööaeg, mistõttu peab tööandja tagama töötajatele valveaja planeerimisel ja rakendamisel igapäevase ja iganädalase puhkeaja kasutamise võimaluse. See tähendab, et täistööajaga töötavale töötajale, kes töötab 8 tundi päevas (lisaks tööpäevasisene vaheaeg 0,5 tundi), saab kokkuleppel rakendada valveaega 4,5 tundi päevas. Praktikas on vajadus rakendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) teenustega tegelevaid töötajaid valveajale lubatust pikema aja jooksul, et tagada infosüsteemidega seotud probleemide kiire lahendamine ning järjepidev teenuste toimimine. Seetõttu on seadusandja loonud kitsalt IKT-teenustega tegelevatele töötajatele valveaja üldregulatsioonist erandi, mis võimaldab poolte kokkuleppel kalduda kõrvale igapäevasest ja iganädalasest puhkeaja nõuetest.

Erandi rakendamine on võimalik üksnes täistööajaga töötavatele töötajatele, kelle tööülesanne on IKT teenuste ja taristu järjepideva toimimise või infoturbe tagamine. Valveaja rakendamine peab samuti toimuma just eelnimetatud eesmärgil. Samas ei ole oluline, millises valdkonnas töötaja ITK teenust osutab (erisust on võimalik rakendada nii era- kui ka avalikus sektoris).

Töötajal peab olema võimalik valveajal reageerimist nõudvaid tööülesandeid täita, kasutades info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid töökohta ilmumata. See tähendab, et töötaja  peab saama täita tööülesandeid endale sobivas kohas näiteks telefoni või arvuti vahendusel tööruumidesse minemata.

Töötajate tervise kaitse eesmärgil on siiski kehtestatud valveaja piirang – 130 tundi ühe kalendrikuu kohta. Lisaks kohustub tööandja tagama töötajale kaks tööst ja valveajast vaba nädalavahetust kalendrikuus ning veenduma, et kokkulepe ei kahjusta töötaja tervist ega ohutust. Selleks tuleb tööandjal muu hulgas hinnata valveaja erisuse rakendamisega kaasnevaid riske ning juhendada töötajat riske maandama.

Valveaja erisuse kokkulepe peab olema sõlmitud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, näiteks e-kirja teel. Samas võib kokkuleppe lisada töölepingu sõlmimisel kohe töölepingusse. Kokkulepe peab sisaldama reageerimisaega, mille jooksul on töötaja kohustatud tööandjalt korralduse saamisel tööülesandeid täitma asuma. Reageerimisaeg peab olema mõistlik ning sõltub töö laadist.

Sarnaselt teistele töötajatele kohustub tööandja maksma valveajal IKT teenustega tegelevatele töötajatele 10% kokkulepitud töötasust. Kui töötajal tuleb valveajal tööle asuda, loetakse vastav osa valveajast tööajaks ning selle eest tuleb maksta töötajale tema kokkulepitud töötasu.

Töötaja ja tööandja võivad sõlmitud valveaja erisuse kokkuleppe igal ajal üles öelda, teatades sellest teisele poolele 30 kalendripäeva ette. Seega saab tööandja valveaja erisuse vajaduse äralangemisel kokkulepe üles öelda. Samuti on töötajal võimalik kokkulepe üles öelda, kui talle näiteks selline töökorraldus enam ei sobi.