Töötasu jätkutoetus märtsis

2021 - 03 - 09
Artikli autor: Karina Paatsi, Johanna-Britt Mikk

Toetust makstakse 2021. aasta märtsikuu eest.

Töötukassa toetuse saamiseks peab tööandja vastama järgmistele tingimustele:

1) ettevõtja Maksu- ja Tolliametis deklareeritud käive või mittekäibemaksukohustuslastel tulu on 2021. aasta märtsis langenud vähemalt 50% võrreldes ajavahemiku 2019. aasta detsember kuni 2020. aasta veebruar keskmise käibe või tuluga;

2) ettevõtja põhitegevusala kood on äriregistris 1. märtsi 2021. a seisuga järgnevas toetust saavate ettevõtjate põhitegevusala koodide nimekirjas toodud kood: https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/lisa_emtak-d_04.03.2021.pdf;

3) ettevõtja suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust ning taotlemise hetke seisuga puuduvad ettevõtjal maksuvõlad või need on ajatatud;

4) ettevõtja on rakendanud töötaja suhtes märtsikuus ühte järgnevat meedet:

  • rakendanud töötajale töölepingu seaduse (TLS) §-i 35, mille tulemusena on töötaja tööaeg vähenenud; või
  • vähendanud TLS § 37 alusel töötaja töötasu.

Töötasu jätkutoetust makstakse töötaja eest, kes vastab järgmistele tingimustele:

1) töötaja suhtes on rakendatud eelnimetatud punktis 4 nimetatud ühte meedet (kas TLS § 35 või § 37);

2) töötajal on taotluse esitamise hetkel toetust taotleva tööandjaga kehtiv töösuhe ning töötaja asus tööle hiljemalt 1. oktoobril 2020. a (töötaja kohta on tehtud hiljemalt samal kuupäeval töötamise registrisse ka töötamise alustamise kanne).

Toetuse suurus ja saamise aeg

 Tööandja on kohustatud enne taotluse esitamist maksma töötajale, kelle eest makstakse töötasu toetust, märtsikuu eest töötasu vähemalt 200 eurot (bruto).

Töötukassa maksab tööandjale töötasu jätkutoetust ühe töötaja kohta kuni 60% töötaja ühe kuu keskmisest töötasust, kuid mitte rohkem kui 1 000 eurot (bruto). Makstava toetuse suurus arvutatakse töötaja 2020. aasta oktoobri, novembri ja detsembri kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud deklaratsiooni vormi TSD lisadel 1 ja 2 deklareeritud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete alusel.

Erinevalt varasemalt töötukassa poolt makstud töötasu toetustest, kantakse töötasu jätkutoetus märtsikuu eest tööandja pangakontole ning tööandja maksab toetuse välja töötajale. Tööandja on kohustatud maksma töötajale töötasu märtsi eest suuruses, mida töötajal on töölepingu seaduse kohaselt õigus saada (TLS § 35 või § 37 rakendamise tulemusel), sõltumata töötukassa makstud toetuse suurusest. Seega saab tööandja osa maksmisele kuuluvast töötasust toetusena riigilt.

Koos tööandja makstava kohustusliku töötasu osaga ei või töötukassa makstav toetus ületada töötaja 2021. aasta märtsi töötasu. Tööandja kohustub arvutama välja töötaja vastava töötasu ja esitama selle kohta andmed töötukassale.

Töötasu jätkutoetuse taotluse esitamine

Taotluse toetuse saamiseks saab tööandja esitada töötukassale pärast seda, kui ta on teinud töötajale vähemalt 200 euro (bruto) suuruse väljamakse. Taotlusi saab esitada alates 1. aprillist 2021. a kuni 3. maini 2021. a.

Toetuse taotlemine on võimalik ainult e-töötukassa kaudu (https://www.tootukassa.ee/tkauth/login). Taotluse saab tööandja nimel esitada kas registrikaardile kantud juhatuse liige või juhatuse liikme poolt e‑töötukassa süsteemis volitatud isik. Volituse andmise õpetus on kättesaadav:  https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/volituse_andmine_e-tks.pdf.

Olulised märkused seoses taotlust esitava isiku volitustega:

1) veenduge, et äriregistri andmete kohaselt on teie ettevõtte juhatuse liikme volitused kehtivad;

2) juhatuse liikmete ühise esindusõiguse korral piisab töötukassa suulise selgituste kohaselt avalduse esitamisest ühe juhatuse liikme poolt;

3) kui tööandja juhatuse liikmed on välismaalased, kellel ei ole Eesti ID-kaarti ega e-residendi kaarti, ning tööandja ühelgi esindajal (nt raamatupidajal) ei ole täna volitust töötukassale dokumentide esitamiseks, siis on töötukassa soovitanud nendel tööandjatel väljastada mõnele oma töötajale, kellel on  Eesti ID-kaarti või e-residendi kaart, volikiri taotluse esitamiseks. Eesti ID-kaart ja e-residendi kaart võimaldavad töötajal siseneda e-töötukassasse ja esitada tööandja eest taotlus. Tuleb arvestada sellega, et sellisele töötajale tuleb esitada kogu taotluse esitamiseks vajalik informatsioon ja dokumendid.

Taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

Toetuse taotlemisel tuleb tööandjal lisada taotlusele või märkida taotluses:

1) tõendid käibe või tulu vähenemise kohta (sh käibemaksukohustuslase puhul 2021. aasta märtsi käibedeklaratsioon);

2) iga töötaja kohta, kelle eest toetust taotletakse, andmed 2021. aasta märtsi brutotöötasu ja tööandja töötuskindlustusmakse kohta ning sotsiaalmaksu andmed;

3) tõendid töötajatele vähemalt 200-eurose brutotöötasu väljamaksmise kohta (sobib näiteks maksekorraldus);

4) kui ettevõtja tegutseb põhiliselt nimekirjas toodud tegevusalal, kuid see ei ole 1. märtsi 2021. a seisuga äriregistris ettevõtja põhitegevusalana märgitud, peab ettevõtja toetuse taotlemisel esitama töötukassale vastaval põhitegevusalal tegutsemist tõendavad täiendavad andmeid või dokumente.

Väljamaksete tegemise aeg

Töötukassa on võtnud eesmärgiks teha tööandjatele väljamaksed kohe, kui nõutelekohane avaldus on läbi vaadatud ja otsus toetuse maksmise kohta tehtud. Väljamaksete tegemist alustatakse 12. aprill 2021. a.

Koondamise piirang

Töötasu jätkutoetuse taotlemisel töötajatele tuleb arvestada ka sellega kaasneva koondamispiiranguga. Kui tööandja lõpetab toetust saanud töötaja töösuhte ajavahemikus 1. märts 2021. a kuni 31. mai 2021. a koondamise tõttu, tuleb tööandjal toetus täies ulatuses tagastada.