COVID-19 Latvijā: Darba devēju biežāk uzdotie jautājumi

2020 - 04 - 03
Autors: Toms Šulmanis

1. Kādus pasākumus darba devējs ir tiesīgs ieviest attiecībā uz darbiniekiem, kuri ir atgriezušies no vīrusa skartajām teritorijām?

Personām, kuras ir atgriezušās no ārvalstīm, ir pienākums pašizolēties 14 dienas un nedoties uz darbu. Līdz ar to darba devējs ir tiesīgs liegt ieeju darba vietā tiem darbiniekiem, kas ir atgriezušies no ārvalstīm un nav ievērojuši noteikto liegumu.

Tajos gadījumos, kad šādiem darbiniekiem nav iespējams nodrošināt darba veikšanu attālināti, darba devējs var uz laiku atstādināt darbinieku no darba bez darba samaksas saglabāšanas.

2. Vai ir iespējams īslaicīgi samazināt darbinieku skaitu vai noteikt darbiniekiem nepilnu darba laiku?

Tāpat kā citās situācijās darba devējs ir tiesīgs veikt darbinieku skaita samazināšanu arī vīrusa radīto seku dēļ. Tas, vai darbinieku skaita samazināšana ir īslaicīga vai ilglaicīga, ir katra darba devēja paša lēmums. Veicot atlaišanu, darba devējam nav jānodrošina iespēja pēc laika darbiniekus atkal pieņemt darbā – tā ir brīva darba devēja izvēle.

Darba laika maiņa uz nepilnu, samazinot darbinieka darba samaksu, iespējama tikai savstarpēji vienojoties, jo šādas izmaiņas ietver grozījumus darba līgumā, kas iespējama tikai pēc abpusējas vienošanās. Pastāvot apstākļiem, kuros darba devējs ir tiesīgs uzteikt darba līgumu (piemēram, darbinieku skaita samazināšana ekonomisku iemeslu dēļ), tas var piedāvāt darbiniekam grozījumus darba līgumā ar nosacījumu, ka nepiekrišanas gadījumā darba līgums tiks izbeigts norādīto apstākļu dēļ. Ja darbinieks piekrīt grozījumiem un to ietekmē samazinās viņa darba samaksa, darba devējam ir jāizmaksā iepriekš nolīgtā samaksa vēl vienu mēnesi pēc grozījumu spēkā stāšanās.

3. Kādi ir darba devēja pienākumi attiecībā uz darba aizsardzību?

Atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” darba devējiem ir šādi pienākumi:

  • atcelt vai pārcelt darba braucienus un komandējumus uz ārvalstīm;
  • nodrošināt, lai darbos, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai (atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumiem Nr. 477 “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”), netiktu nodarbinātas personas ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem.

Ņemot vērā darba devēja pienākumu nodrošināt darbiniekiem drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus, atkarībā no uzņēmuma darbības specifikas darba devējiem būtu ieteicams apsvērt arī šādus pasākumus:

  • sniegt darbiniekiem rekomendācijas personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanai atbilstoši SPKC mājaslapā publicētajām norādēm;
  • iespēju robežās ieviest attālināto darbu;
  • ieviest pastiprinātus dezinfekcijas pasākumus.

Ja darba devējam ir aizdomas par Covid-19 vai citiem simptomiem, darba devējs var nosūtīt darbinieku uz veselības pārbaudi.

Plašāk lasiet angļu valodā par Baltijas valstīm un Baltkrieviju.

Par citiem saistītiem darba tiesību jautājumiem aicinām sazināties ar COBALT partneri Tomu Šulmani.