COVID-19 Latvijā: Nodokļu maksātāju biežāk uzdotie jautājumi

2021 - 02 - 25
Autors: Sandija Novicka

Kādi valsts atbalsta pasākumi ir pieejami nodokļu jomā?

Nodokļu jomā COVID-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem ir pieejami šādi atbalsta pasākumi:

  • iespēja atlikt vai sadalīt nodokļu maksājumus uz laiku līdz 3 gadiem, nemaksājot nokavējuma naudu. Šim atbalsta pasākumam nodokļu maksātāji tiesīgi pieteikties līdz 2021. gada 30. jūnijam, un tas ir izdarāms EDS 15 dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz 3 gadiem var pieteikties jebkuras nozares COVID-19 krīzes skarts uzņēmums, kura ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2020. un 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20%.

  • pašvaldībām ir tiesības 2020. un 2021. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus, pārceļot tos uz vēlāku laiku attiecīgā taksācijas gada ietvaros. Nodokļa maksājumam, kuram pašvaldība noteikusi citu samaksas termiņu un kurš ir veikts šajā pašvaldības noteiktajā termiņā, netiek aprēķināta likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda;
  • VID ir tiesīgs līdz 2023. gadam nepieņemt negatīvu lēmumu attiecībā uz padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku, ja to ietekmējusi COVID-19 krīze;
  • saimnieciskās darbības veicēji var nemaksāt IIN avansa maksājumus 2021. gadā, nemaksājot nokavējuma naudu;
  • noteikts labvēlīgāks UIN režīms ziedojumiem un dāvinājumiem, lai mazinātu Covid-19 izplatības sekas.

Vai arī citiem nodokļu maksātājiem ir iespējams atlikt nodokļu samaksas termiņu?

Arī uzņēmumiem, kuri neizpilda iepriekš norādītos kritērijus, ir iespējams lūgt sadalīt nodokļu maksājumu samaksu termiņos uz laiku līdz 1 gadam. Tomēr tādā gadījumā aprēķinās nokavējuma naudu 0,0125% apmērā par katru dienu visā kavējuma periodā. Izņēmums ir nepārvaramas varas gadījumā piešķirts termiņa pagarinājums. Ārkārtējā situācija, kuru ir izsludinājis Latvijas Ministru kabinets, nav pamats automātiski pieņemt nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. Vērtējums, vai izsludinātā ārkārtas situācija atbilst nepārvaramas varas apstākļiem, katrā gadījumā veicams individuāli.

Iesniegums par nodokļu samaksas termiņa sadalīšanu jāiesniedz VID ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Ja termiņa kavējums radies nepārvaramas varas rezultātā, iesnieguma par maksājumu sadalīšanu vai atlikšanu uz gadu iesniegšanai nav noteikts konkrēts termiņš, bet to būtu ieteicams darīt saprātīgā termiņā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās. Audita rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu samaksu var sadalīt termiņos uz laiku līdz 5 gadiem. Iesniegums jāiesniedz 3 dienas pirms samaksas termiņas iestāšanās. Iesnieguma veidlapu var atrast EDS (Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai).

Attiecībā uz nodokļiem, kuri ieskaitāmi pašvaldību budžetā, lēmumu pieņem attiecīgā pašvaldība. Attiecīgi par šiem nodokļu maksājumiem iesniegums adresējams attiecīgajai pašvaldībai.

Papildu informācijai lūdzam sazināties ar COBALT Latvijas partneri Sandiju Novicku.