COVID-19 Latvijā: Nomas maksa par publisku personu un publisku personu kontrolētu kapitālsabiedrību īpašumiem


Autors: Dace Silava-Tomsone

Ministru kabinets 2020. gada 2. aprīlī ir pieņēmis Ministru kabineta noteikumus Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Noteikumi). Noteikumi paredz atbalsta pasākumus saistībā ar nomas attiecībām (turpmāk – Atbalsta pasākumi).

Nomas attiecības, kurām piemērojami Atbalsta pasākumi

Atbalsta pasākumi piemērojami nomas līgumiem, ar kuriem:

 • publiskas personas (valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas),
 • publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības,
 • brīvostas,
 • speciālās ekonomiskās zonas

iznomā komersantam savu nekustamo īpašumu vai kustamu mantu.

Atbalsta pasākumi nav piemērojami nomas līgumiem par nekustamā īpašuma iznomāšanu zemes dzīļu izmantošanai.

Atbalsta pasākumu apmērs

Atbalsta pasākumi paredz:

 • Pilnīgu atbrīvojumu no nomas maksas – ja nomas objekts vispār netiek izmantots nomnieka saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā;
 • Nomas maksas samazinājumu – atbilstoši nomnieka ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas. Pašvaldība var noteikt citu nomas maksas samazinājuma gradāciju, kas piemērojama pašvaldības vai tās kontrolētu kapitālsabiedrību īpašuma nomas līgumiem;
 • Pilnīgu atbrīvojumu no nokavējuma procentu un līgumsodu samaksas par nomas maksas un citu saistītu maksājumu kavējumu.

Nomniekam joprojām jāmaksā maksājumi par nomas objekta uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi u.tml.) un kompensējamais nekustamā īpašuma nodoklis par nomas objektu.

Atbalsta pasākumu piemērošanas periods

Atbalsta pasākumi ir spēkā uz nomnieka lūgto laika periodu, kas var būt sākot ar 2020. gada 12. martu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad izbeigsies ārkārtas stāvoklis.

Kritēriji Atbalsta pasākumu piemērošanai

Atbalsta pasākumus piemēro, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šiem kritērijiem:

 1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā, aprīlī vai maijā, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem, vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros komersants faktiski darbojies laika posmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam, ir samazinājušies vismaz par 30%;
 2. nomniekam iesnieguma iesniegšanas brīdī nav Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrēto nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 1000, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums ar VID;
 3. nomniekam iesnieguma iesniegšanas brīdī nav uzsākts maksātnespējas process;
 4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs (vai vairāk) nomas maksas un citu saistītu maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja nomnieks uz iesnieguma iesniegšanas dienu ir nokārtojis visas parādsaistības ar iznomātāju uz 2020. gada 29. februāri vai arī veic norēķinus atbilstoši ar iznomātāju saskaņotam parādu atmaksas grafikam, tas arī nodrošina atbilstību šim kritērijam.

Jāņem vērā, ka nomniekiem, kas nomā īpašumus saimnieciskās darbības veikšanai, Atbalsta pasākumi kvalificējami kā komercdarbības atbalsts (de minimis vai noteiktu kategoriju valsts atbalsta grupu atbrīvojumu ietvaros). Tas nozīmē, ka jāievēro noteiktais maksimālais atbalsta apjoms un citi valsts atbalsta noteikumi, kas minēti Noteikumos.

Atbalsta pasākumu saņemšanas kārtība

Atbalsta pasākumu saņemšanas kārtība ir šāda:

 • nomnieks iesniedz iznomātājam iesniegumu, tajā norādot nepieciešamo informāciju;
 • iznomātājs minēto iesniegumu izskata un lēmumu par Atbalsta pasākumu piemērošanu pieņem piecu darba dienu laikā;
 • Atbalsta pasākumi tiek piemēroti uz iznomātāja lēmuma pamata, negrozot pušu starpā noslēgto nomas līgumu.

Noteikumos ir noteikts nomnieka pienākums atmaksāt piešķirtos Atbalsta pasākumus iznomātājam gadījumā, ja Atbalsta pasākumi ir pieprasīti vai saņemti nepamatoti.

Par nekustamā īpašuma jautājumiem aicinām sazināties ar COBALT vadošo partneri Daci-Silavu Tomsoni un juristi Jutu Guļkeviču.