Eiropas Komisija apstiprina jaunus noteikumus vertikālo vienošanos izvērtēšanai

2022 - 05 - 13
Autors: Uģis Zeltiņš, Jānis Sarāns-Reneslācis

2022. gada 1. jūnijā spēkā stāsies regula Nr. 2022/720,1 kas atsevišķu kategoriju vertikālus nolīgumus — piem., ražotāja un izplatītāja vai izplatītāja un mazumtirgotāja nolīgumus — atbrīvo no konkurences normās paredzētā vienošanās aizlieguma. Spēkā stāsies arī jaunas vadlīnijas jeb “pamatnostādnes”, kas skaidro gan regulas saturu, gan arī vienošanās aizlieguma piemērošanu situācijās, kurās atbrīvojums uz regulas pamata nav iespējams. Regulu un pamatnostādnes Eiropas Komisija pieņēma 10. maijā.

Konteksts

Jaunā “vertikālo nolīgumu grupu atbrīvojuma regula” (angl.: “vertical block exemption regulation” jeb “VBER”) un pamatnostādnes aizstās 2010. gadā pieņemto Komisijas Regulu Nr. 330/2010 un attiecīgās pamatnostādnes.

VBER attiecas uz vertikāliem nolīgumiem, proti, līgumiem starp uzņēmumiem, kas atrodas dažādos izplatīšanas ķēdes posmos. Vertikāls nolīgums ir, piem., ražotāja un izplatītāja vienošanās vai vairumtirgotāja un mazumtirgotāja vienošanās. Konkurencei kaitīgu vienošanos aizliegums neattiecas uz nolīgumu, kas atbilst VBER jeb “grupu atbrīvojuma” nosacījumiem. Jaunais regulējums sola vienkāršākus, skaidrākus un mūsdienīgākus norādījumus attiecībā uz vertikālo vienošanos nepakļaušanu vienošanās aizliegumam. Tā mērķis ir salāgot konkurences normas ar digitālās komercijas izaugsmi.

Būtiskākās izmaiņas

VBER ieviesīs nozīmīgus jauninājumus četrās jomās:

  • duālā izplatīšana (VBER 2. panta 4., 5., un 6. punkts);
  • paritātes klauzulas (VBER 5. panta d) apakšpunkts);
  • aktīvās pārdošanas ierobežojumi (VBER 4. panta b) — d) apakšpunkts);
  • atsevišķi netieši tiešsaistes pārdošanas apgrūtinājumi.

Duālā izplatīšana ir situācija, kurā piegādātājs pārdod preces vai pakalpojumus ne tikai ar neatkarīgu izplatītāju starpniecību, bet arī tieši gala patērētājiem, tādējādi konkurējot ar šiem izplatītājiem. Jaunais regulējums prasa kritiskāk vērtēt informācijas apmaiņu duālās izplatīšanas situācijās: atbrīvojums no vienošanās aizlieguma nebūs pieejams, ja starp pusēm notiek tāda informācijas apmaiņa, kas nav tieši nepieciešama izplatīšanas sekmīgai norisei. VBER arī precizē, ka automātiskais atbrīvojums neattiecas uz līgumiem par platformas pakalpojumu, ja platformas pakalpojuma sniedzējs vienlaikus ir pārdevēja konkurents (piem., uzņēmums gan tirgo grāmatas pats, gan darbojas kā platforma citiem grāmatu tirgotājiem); šādos gadījumos platformas un tirgotāja līgumam nepieciešams individualizēts novērtējums par saderību ar vienošanās aizliegumu.

Paritātes klauzulas, dažkārt sauktas arī par labvēlības režīma klauzulām, ir līguma noteikumi, kas liek pārdevējam platformā piedāvāt tādus pašus vai labākus noteikumus, kādi tiek piedāvāti citos pārdošanas kanālos (piem., citās platformās un/vai tiešās pārdošanas kanālos). Konkurences tiesību praksē tiek izšķirti divi paritātes klauzulu veidi. “Plašās” paritātes klauzulas pārdevējam aizliedz piedāvāt labākus noteikumus jebkurā citā kanālā, savukārt “šaurās” paritātes klauzulas tikai aizliedz labākus piedāvājumus paša pārdevēja tirdzniecības kanālos.

Iepriekš regulējums paredzēja grupu atbrīvojumu attiecībā uz visiem paritātes klauzulu veidiem. Turpmāk plašās paritātes klauzulas mazumtirdzniecībā vairs nebūs aptvertas ar automātisku atbrīvojumu no vienošanās aizlieguma. To izmantošanas gadījumā vienmēr būs nepieciešams veikt individuālu novērtējumu par ietekmi uz konkurenci.

Aktīvās pārdošanas ierobežojumi ir aizliegums izplatītājam aktīvi vērsties pie konkrētām pazīmēm atbilstošiem klientiem. Līdzšinējais regulējums aktīvās pārdošanas ierobežojumiem piedāvāja automātisku atbrīvojumu no vienošanās aizlieguma tikai ļoti šauri definētos gadījumos. Jaunais regulējums aktīvās pārdošanas ierobežojumus padara daudz plašāk pieejamus. Pirmkārt, VBER ievieš kopīgas ekskluzivitātes opciju, paredzot izplatītājam tiesības iecelt līdz pat pieciem ekskluzīvajiem izplatītajiem attiecībā uz kādu noteiktu teritoriju vai klientu grupu. Otrkārt, piegādātāji turpmāk varēs uzlikt saviem izplatītājiem pienākumu nodot aktīvās pārdošanas ierobežojumus arī saviem tiešajiem klientiem. Treškārt, tiek nodrošināta papildu aizsardzība selektīvās izplatīšanas sistēmām: piegādātāji turpmāk drīkstēs aizliegt izplatītājiem un viņu klientiem pārdot preces neautorizētiem izplatītājiem, kas atrodas teritorijā, kurā piegādātājs ir ieviesis selektīvās izplatīšanas sistēmu, pat ja šie piegādātāja tiešie vai netiešie klienti neatrodas selektīvās sistēmas aptvertajā teritorijā.

Attiecībā uz netiešiem tiešsaistes pārdošanas ierobežojumiem būtiskākās izmaiņas skar duālo cenošanu un ekvivalences principu. Duālā cenošana ir atšķirīga vairumtirdzniecības cena par produktiem, kas paredzēti pārdošanai tiešsaistē un fiziskā tirdzniecības vietā. Ekvivalences princips ir pēc būtības salīdzināmi stingru prasību izvirzīšana tālākpārdošanai tiešsaistē un fiziskā tirdzniecības vietā (piem., attiecībā uz noformējumu, konsultācijām, blakus pakalpojumiem). Tiešsaistes pārdošana ir kļuvusi par labi funkcionējošu pārdošanas kanālu, kuram vairs nav nepieciešama īpaša aizsardzība. Tāpēc duālā cenošana vairs netiks pakļauta līdz šim pastāvējušajam gandrīz pilnīgajam aizliegumam, un ekvivalences princips vairs nebūs priekšnoteikums atbrīvojumam no vienošanās aizlieguma. Jaunais regulējums satur detalizētus noteikums attiecībā uz šo ierobežojumu pielietojumu praksē.

Pārejas periods

Jaunais regulējums stāsies spēkā 2022. gada 1. jūnijā. Līdz 2023. gada 31. maijam to nepiemēros attiecībā uz tiem nolīgumiem, kas atbilst šādām pazīmēm:

  • attiecīgais nolīgums bija spēkā 2022. gada 31. maijā;
  • attiecīgais nolīgums neatbilst jaunajam VBER regulējumam;
  • attiecīgais nolīgums 2022. gada 31. maijā atbilda Regulā Nr. 330/2010 paredzētajiem atbrīvojuma nosacījumiem.

Jaunā regula un vadlīnijas gan paver līdz šim nebijušas iespējas, gan ievieš atsevišķus jaunus aizliegumus. Ikvienam komersantam ieteicams pārbaudīt jau slēgtās vertikālās vienošanās un apsvērt grozījumu lietderību vai pat nepieciešamību.

 

1 Komisijas Regula (ES) 2022/720 (2022. gada 10. maijs) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu vertikālo nolīgumu un saskaņotu darbību kategorijām