Godīga reklāma un konkurences aspekti

2021 - 11 - 12
Autors: Jānis Sarāns-Reneslācis

Ņemot vērā reklāmas nozīmi kontekstā ar uzņēmuma konkurētspēju tirgū, nav noslēpums, ka reklāmas tiesiskuma aspekti nereti saduras ar konkurences tiesību regulējumu. Šādos gadījumos, izpildoties noteiktiem priekšnoteikumiem, iespējams runāt par negodīgu konkurenci, kas dod tiesības vērsties pret konkurentu, lai gūtu atlīdzinājumu un novērstu negodīgās prakses turpināšanos.

Kas ir negodīga konkurence?

Saskaņā ar Konkurences likuma (KL) regulējumu par negodīgu konkurenci uzskatāmas darbības, kuru rezultātā pārkāpti normatīvie akti vai godīgas saimnieciskās darbības paražas un radusies vai varētu rasties konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana. KL regulējumā nav paredzēts izsmeļošs negodīgas konkurences piemēru uzskaitījums, jo tā izveide ir praktiski neiespējama. KL iekļauts vispārīgs aizliegums jeb ģenerālklauzula, kuru, ja pastāv bažas par iespējamu pārkāpumu, jāpiepilda ar saturu katrā konkrētajā gadījumā. Šīs ģenerālklauzulas ietveršana KL objektīvi pamatota ar lielo iespējamo negodīgas konkurences formu daudzveidību un to nepārtraukto mainību, turklāt saimnieciskās darbības paražas katrā nozarē ir ievērojami atšķirīgas.

KL 18. panta 3. daļā apkopoti piemēri, lai palīdzētu komersantiem labāk izprast godīgu saimnieciskās darbības paražu jēdziena saturu. Ja to rezultātā radusies vai varētu rasties konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana, par negodīgas konkurences piemēriem uzskatāmas šādas darbības:

  • cita tirgus dalībnieka (eksistējoša, savu darbību izbeiguša vai reorganizēta) likumīgi lietota nosaukuma, atšķirības zīmju u.c. pazīmju izmantošana vai atdarināšana, ja tas var maldināt par tirgus dalībnieka identitāti;
  • cita tirgus dalībnieka ražotās vai realizētās preces nosaukuma, ārējā izskata, marķējuma vai iepakojuma atdarināšana vai preču zīmes izmantošana, ja tas var maldināt par preces izcelsmi;
  • nepatiesas, nepilnīgas vai izkropļotas informācijas izplatīšana par citu tirgus dalībnieku vai tā darbiniekiem, kā arī par šī tirgus dalībnieka ražoto vai realizēto preču saimniecisko nozīmi, kvalitāti, izgatavošanas veidu, īpašībām, daudzumu, noderīgumu, cenām, to veidošanas u.c. noteikumiem, kas var tirgus dalībniekam nodarīt zaudējumus;
  • cita tirgus dalībnieka komercnoslēpumu ietverošas informācijas iegūšana, izmantošana vai izplatīšana bez tā piekrišanas;
  • cita tirgus dalībnieka darbinieku ietekmēšana ar draudiem vai uzpirkšana, lai radītu priekšrocības savai ekonomiskajai darbībai, tādējādi nodarot šim tirgus dalībniekam zaudējumus.

Aplūkojot šos piemērus, iespējams viegli iedomāties, ka šīs darbības var izpausties arī kā reklāma, piemēram, reklāmās izmantojot konkurenta intelektuālo īpašumu (preču zīmes), atdarinot konkurenta preces nosaukumu vai ārējo izskatu, maldinot par konkurenta preču kvalitāti vai īstenojot maldinošu reklāmu par uzņēmuma paša pakalpojumiem un precēm.

Lasīt plašāk šeit.

Atsauce uz žurnālu: Sarāns J. Godīga reklāma un konkurences aspekti. iTiesības, 11.2021., Nr. 10 (32), 14.-15.lpp.