Kā PVN deklarācijā norādīt preci, kas jāatmuito?

2024 - 03 - 26
Autors: Sabīne Vuškāne

Uzņēmums ir nopircis pamatlīdzekli – iekārtu no Ķīnas. Preces ievešanu Eiropā veica Ķīnas pārstāvis, nokārtojot muitas formalitātes, jo sākotnēji iekārtu bija nepieciešams demonstrēt izstādē. Pēc izstādes Ķīnas pārstāvis iekārtu piegādāja un uzstādīja. Pirkuma dokuments no Ķīnas ir pieejams, bet nav muitas deklarācijas. Piegāde praktiski veikta no Eiropas, bet teorētiski – no Ķīnas. Latvijas uzņēmumam ir īpašais pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas režīms. Tiek pieņemts, ka ir veikts preču imports Eiropas Savienībā (ES), jo visas nepieciešamās darbības nokārtoja un samaksāja pārdevējs. Kā PVN deklarācijā norādīt šo darījumu?

Svarīgi atgādināt, ka veiktajos darījumos nevar aprobežoties tikai ar piegādātāja apgalvojumiem, ka preces ir atmuitotas kādā citā ES dalībvalstī. Lai nodrošinātos, ka PVN par preču saņemšanu no trešās valsts piegādātāja tiek piemērots un deklarēts korekti un par darījumu netiek aprēķināti muitas nodokļi (importa PVN un muitas nodokļi), ieteicams iegūt dokumentārus pierādījumus par to, ka prece tiešām ir atmuitota citā ES dalībvalstī un PVN un muitas nodokļi par to ir samaksāti.

ES atmuitota prece

Ja prece ir atmuitota ES un tai ir ES preces statuss, tad, saņemot preci no citas ES dalībvalsts, darījums uzrādāms kā preču iegāde no ES. Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 86.pantā noteiktas personas, kuras maksā nodokli valsts budžetā par preču iegādi ES teritorijā. Savukārt šī panta 1.daļa nosaka, ja reģistrēts nodokļa maksātājs vai fiskālais pārstāvis iekšzemē veic preču iegādi ES teritorijā, tas aprēķina un maksā valsts budžetā nodokli, piemērojot šim darījumam atbilstošo nodokļa likmi saskaņā ar šā likuma 41.panta 1.daļas 1. vai 2.punktu.

Ja par darījumu sniegtā informācija ir korekta un preču piegādātājs pats ir veicis preču atmuitošanu citā ES valstī, tad pirms apliekamo darījumu veikšanas ES, proti, preču piegādes no citas ES valsts uz Latviju, tam būtu jāreģistrējas kā PVN maksātājam tajā ES valstī, no kuras tas veic ES preču piegādi.

Preču piegādātājs reģistrēts citā valstī

Attiecīgi, ja trešās valsts piegādātājs ir reģistrējies kā PVN maksātājs ES dalībvalstī, no kuras veic preču piegādi uz Latviju, PVN deklarācijā darījums ir deklarējams kā iegāde no ES valstīm. Šajā gadījumā no piegādātāja saņemtajā rēķinā jābūt norādītam tā PVN numuram ES dalībvalstī. Saņemot preces no citas dalībvalsts, preču saņēmēja rīcībā būtu jābūt arī transportēšanas pavaddokumentiem (piemēram, CMR), kas apliecina preču nosūtīšanu no citas dalībvalsts uz Latviju.

Iegāde no ES valstīm deklarējama, PVN deklarācijā uzrādot:

 • preču vērtību – 50.rindā “No ES dalībvalstīm saņemtās preces un pakalpojumi (standartlikme)”;
 • aprēķināto PVN – 55.rindā “Ar PVN standartlikmi apliekamām precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no ES dalībvalstīm”;
 • PVN priekšnodokli – 64.rindā “Aprēķinātā PVN summa par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no ES dalībvalstīm”; kā arī PVN deklarācijas pielikuma PVN1 “Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu” 2.daļā “Nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no ES dalībvalstīm”.

Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām” 29.punktu deklarācijas pielikuma PVN1 2.daļā norāda:

 • 1.ailē – darījuma partnera (citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja – preču piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja) nosaukumu;
 • 2.ailē – citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja šajā dalībvalstī izsniegto PVN reģistrācijas numuru kopā ar valsts kodu;
 • 3.ailē – kodu, kas raksturo darījuma veidu: “G” – preces, kas saņemtas no citas dalībvalsts reģistrētiem nodokļa maksātājiem (preču iegāde ES teritorijā);
 • 4.ailē – iegādāto preču vai saņemto pakalpojumu vērtību eiro valūtā;
 • 5.ailē – aprēķināto nodokļa summu eiro valūtā;
 • 6.ailē – saimnieciskās darbības nodrošināšanai iegādāto preču vai saņemto pakalpojumu vērtību tās valsts valūtā, no kuras tika ievesta prece vai saņemts pakalpojums;
 • 7.ailē – valūtas kodu;
 • 8.ailē – no citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja saņemtā nodokļa rēķina numuru. Ja reģistrēts nodokļa maksātājs saskaņā ar PVN likuma 130.pantu pats sev ir izrakstījis nodokļa rēķinu preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja vārdā un interesēs, tad norāda šī nodokļa rēķina numuru;
 • 9.ailē – no citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja saņemtā nodokļa rēķina izrakstīšanas datumu. Ja reģistrēts nodokļa maksātājs saskaņā ar PVN likuma 130.pantu pats sev ir izrakstījis nodokļa rēķinu preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja vārdā un interesēs, norāda šī nodokļa rēķina numuru.

Ja preču piegādātājs nav reģistrējies kā PVN maksātājs citā ES dalībvalstī, tad saskaņā ar PVN likuma 86.panta 6.daļu PVN par preču iegādi ES teritorijā neaprēķina un valsts budžetā nemaksā.

Prece nav atmuitota ES

Ja prece tomēr nav atmuitota ES, tad to saņemot, veicama preču muitošana, noformējot muitas deklarāciju. Gadījumos, kad tiek piemērots īpašais nodokļa režīms preču importa darījumos, nomaksai valsts budžetā aprēķināto PVN deklarē tā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, kurā preces izlaistas brīvam apgrozījumam.

Ja preces importam piemērots īpašais nodokļa režīms, kas paredzēts PVN likuma 85.panta 3.daļā, tad PVN deklarācijā uzrāda:

 • aprēķināto PVN – 52.rindā (21% likme), 53.rindā (12% likme) vai 53.1rindā (5% likme);
 • PVN priekšnodokli – 61.rindā;
 • priekšnodokļa summas atšifrē deklarācijas pielikuma PVN1 1.daļā “Nodokļa summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem” atbilstoši MK noteikumu Nr.40 23.–26.punktos noteiktajai informācijai.

PVN likuma 146.panta 3. un 4.daļā noteikts, ka tad, ja aprēķinātais PVN par preču iegādi ES vai īpašā PVN režīma preču importa darījumos piemērošanu nav norādīts PVN deklarācijā, tiek piemērots sods 10% apmērā no nenorādītās nodokļa summas. Ja prece netiek atmuitota ES un tas tiek konstatēts jau muitas auditā, tad preču saņēmējam var tikt liegta PVN atskaitīšana par importēto pamatlīdzekli.

Publikācija: ifinanses.lv