Kādos gadījumos priekšnodoklis atskaitāms proporcionāli?

2024 - 05 - 31
Autors: Sabīne Vuškāne

Garāžu kooperatīvā sabiedrība, kas ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, saņem biedru naudu no biedriem, lai uzturētu un attīstītu garāžu kooperatīvu. Biedru nauda netiek aplikta ar PVN. Papildus tiek veikta arī garāžu iznomāšana, kurai tiek piemērots PVN. Iznomātas tiek apmēram 15% no kooperatīva garāžām, pārējās garāžas ir biedru lietošanā (pajas) vai īpašumā (privatizētas). Ieņēmumi no iznomāšanas veido mazāko ieņēmumu daļu.  Garāžu uzturēšanai un remontdarbiem saņemti materiāli un pakalpojumi, kas ir ar PVN apliekami darījumi.

  • Vai kooperatīvs var pilnā mērā atskaitīt PVN, kas norādīts saņemtajos rēķinos, vai arī tomēr jārēķina atskaitāmā priekšnodokļa proporcija?
  • Ja jārēķina proporcija, vai korekti būtu to rēķināt tikai par 1 mēnesi, ņemot vērā, ka biedru naudas rēķini tiek izrakstīti vienu reizi gadā konkrētā mēnesī?

Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 98.panta 1. un 2.daļa nosaka, ka PVN maksātājam ir pienākums nodrošināt atsevišķu priekšnodokļa uzskaiti ar PVN apliekamiem un neapliekamiem darījumiem. Tikai tad, ja nav iespējams nodrošināt atsevišķu uzskaiti (kopumā vai par atsevišķiem izdevumiem), priekšnodokli aprēķina, izmantojot šādu proporciju:

  • skaitītājā – to taksācijas periodā veikto darījumu vērtība bez nodokļa, kuri dod tiesības atskaitīt priekšnodokli;
  • saucējā – taksācijas periodā veikto darījumu kopējā vērtība bez nodokļa (skaitītājā ietverto darījumu vērtība, kas dod tiesības atskaitīt priekšnodokli, un to darījumu vērtība, kas šādas tiesības nedod).

Atskaitāmā priekšnodokļa proporciju ir iespējams aprēķināt šādi: darījumi, kas dod tiesības atskaitīt priekšnodokli, dalīti ar kopējiem darījumiem. Proporciju atskaitāmā priekšnodokļa daļas aprēķināšanai nosaka katru gadu procentu veidā, to noapaļojot līdz skaitlim, kas nepārsniedz nākamo veselo skaitli.

Priekšnodokļa atskaitīšanas iespējas

Saskaņā ar PVN likuma 98.panta 1.daļu var atskaitīt tikai tādu priekšnodokli, kas pilnībā attiecināms uz apliekamiem darījumiem. Konkrētajā gadījumā tiek iznomātas atsevišķas garāžas, proti, tiek gūti ar PVN apliekami ieņēmumi. Attiecīgi priekšnodoklis, kas attiecināms uz šīm iznomātajām garāžām, ir atskaitāms, savukārt pārējais priekšnodoklis, kas attiecināms uz kooperatīva biedru garāžām, no kurām netiek gūti ar PVN apliekami ienākumi, nav atskaitāms.

Ja priekšnodoklis par pakalpojumiem ir attiecināms gan uz apliekamajiem darījumiem, gan kopējo kooperatīva darbību un to nevar nodalīt atsevišķi, tad priekšnodoklis var tikt atskaitīts proporcionāli, piemērojot saprotami pamatojamu proporciju.

PVN likuma 98.panta 5.daļa un 117.panta 3.daļa paredz arī iespēju rēķināt PVN un atskaitīt priekšnodokli tikai par darījumiem, kas ir apliekami ar PVN, ja to vērtība iepriekšējā gadā ir mazāka par 5% no kopējās darījumu vērtības. Ja šis kritērijs nav izpildīts, tad veicama uzskaite par visiem darījumiem, ņemot vērā iepriekš aprakstītos pamatprincipus.

Biedru naudas rēķins

Ņemot vērā, ka biedru naudas ieņēmumi ir proporcionāli attiecināmi uz visiem gada mēnešiem, nevis tikai uz to mēnesi, kad tiek izrakstīts biedru naudas rēķins, proporcijas rēķināšana tikai par 1 mēnesi nebūtu korekta.

Tāpat jāatceras, ka PVN likuma 98.panta 7.daļa nosaka par pienākumu proporcijas piemērošanas gadījumā to pārrēķināt kopumā par gadu, iesniedzot gada PVN deklarāciju. Attiecīgi proporcijas aprēķinos jebkurā gadījumā tiktu ņemti vērā ieņēmumi visa gada, nevis tikai 1 mēneša griezumā.

Publikācija: ifinanses.lv