Kam pieder datorprogrammas mantiskās tiesības?

2023 - 05 - 25
Autors: Agnese Gerharde

Sadarbības līgumā, pēc pasūtītāja uzdevuma, tiek radīta datorprogramma. Vai autora mantiskās tiesības piederēs pasūtītājam? Kādi noteikumi ir jāiekļauj līgumā, ja pasūtītājs lūdz izpildītāju izstrādāto datorprogrammu arī pārdot klientiem, kuri ir ieinteresēti tās lietošanā?

Autortiesību likuma (AL) 13.panta 1.daļa nosaka, ja noslēgts autora līgums par pasūtītu darbu, piemēram, datorprogrammas radīšanu, autoram jāizpilda viņam pasūtītais darbs saskaņā ar līguma noteikumiem un jānodod tas pasūtītājam izmantošanai līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā. Tādējādi darba izpildītājam ir pienākums nodot autora mantiskās tiesības jeb izņēmuma tiesības uz radīto datorprogrammu. Savukārt autora personiskās tiesības ir neatsavināmas un tās nav iespējams nodot darba pasūtītajam.

Attiecībā uz datorprogrammu autoru personiskajām tiesībām, 2023.gada 5.aprīlī stājās spēkā būtiski grozījumi AL. Līdz ar to AL 14.panta 1.1daļa tagad nosaka, ka datorprogrammas autors, pamatojoties uz savām personiskajām tiesībām, nevar aizliegt datorprogrammas pārveidošanu, mainīšanu un papildināšanu, ja vien šāda izmantošana nekaitē autora godam un cieņai, kā arī nevar īstenot savas personiskās tiesības uz darba atsaukšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, sadarbības līgumā ir būtiski paredzēt gan mantisko, gan personisko tiesību aspektus, tostarp, bet ne tikai:

  • precīzi fiksēt autortiesību objektu, tā apmēru un teritoriju (piemēram, tiek nodots gan datorprogrammas pirmkods, gan objektkods, kā arī citi ar datorprogrammu saistītie darbi – audiovizuālie darbi, grafikas darbi, utt.);
  • tiesību nodošanas neatsaucamību, kad autoram pēc tiesību nodošanas nav tiesību pretendēt uz nodoto datorprogrammu vai to daļu;
  • taisnīgu atlīdzību par radītās datorprogrammas nodošanu un atrunu, ka līguma summa ietver tiesību nodošanu, ja sadarbības līgumā netiek paredzēts citādi;
  • autora apliecinājumu, ka tam pieder visas nepieciešamās autortiesības un ir tiesības tās nodot;
  • autora apliecinājumu par personisko tiesību neizmantošanu;
  • autora apliecinājumu par pretenziju necelšanu pret pasūtītāju.

Ņemot vērā, ka pasūtītājs plāno pārdot klientiem autora radīto datorprogrammu, sadarbības līgumā var papildus ietvert skaidru atrunu, ka pasūtītājam ir tiesības rīkoties ar datorprogrammu pēc tā ieskatiem, tostarp, bet ne tikai, to nodot, pārdot, mainīt, vai citādi izmantot bez autora piekrišanas.

Publikācija: itiesibas.lv