Konsignācijas darījums un PVN

2023 - 10 - 03
Autors: Sabīne Vuškāne

Konsignācijas darījums tiek veikts Eiropas Savienībā (ES) – Vācijā. Prece tiek uzglabāta pie pircēja Vācijā, kur uzņēmums īrē noliktavu, un īpašuma tiesības pāriet pircējam tajā brīdī, kad prece tiek pārvietota uz pircēja noliktavu Vācijā. Kā notiek pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošana šādos darījumos?

Konsignācijas noteikumi

Konsignācijas speciālie noteikumi ir iekļauti Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 8.1pantā, direktīvas 2006/112EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (PVN direktīva) 243.pantā, Īstenošanas regulas 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 54.a pantā.

Preču nosūtīšana uz citu dalībvalsti izmantojot konsignācijas noteikumus dod iespēju preču piegādātājam, kura preces tiek nosūtītas uz citu dalībvalsti uz laiku līdz 12 mēnešiem, nereģistrēties par PVN maksātāju valstī, uz kuru preces ir nosūtītas.

Konsignācijas noteikumi darbojas uz preču nosūtīšanu, ja:

 • brīdī pirms preču nosūtīšanas uz citu dalībvalsti ir zināms, kuram konkrētam nodokļu maksātājam šajā dalībvalstī šīs preces ir domātas (ir zināms arī tā PVN numurs) un starp pusēm ir spēkā esoša vienošanās par šādu preču nosūtīšanu un preču saņēmēja tiesībām kļūt par šo preču īpašnieku;
 • nosūtītājam nav saimnieciskās darbības mītnes vietas un pastāvīgas iestādes valstī uz kuru tiek nosūtītas preces;
 • preču nosūtīšana un saņemšana ir reģistrēta gan speciālā reģistrā, gan pārskatā par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem ES (Latvijā – PVN deklarācijas pielikumā PVN2 “Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem
  Eiropas Savienības teritorijā”).

Parasti konsignācijas preču nosūtīšanu un noliktavas izveidošanu izmanto gadījumos, kad zināms preču pircējs citā dalībvalstī, bet vēl nav zināms daudzums un laiks, kad preču pircējam būs nepieciešama prece. Preces tiek nosūtītas uz preču pircēja noliktavu, bet īpašumtiesības uz šīm precēm vēl netiek nodotas. Pircējs pats pēc saviem ieskatiem var paņemt sev nepieciešamās preces no noliktavas, sev nepieciešamā laikā – tad arī notiek īpašumtiesību pāreja un tiek uzskatīts, ka notiek preču piegāde uz citu dalībvalsti.

Ja kādu iemeslu dēļ PVN likuma 8.1pantā paredzētie noteikumi netiek ievēroti, var rasties PVN reģistrācijas pienākums valstī, kurā atrodas preces. PVN reģistrācija valstī, uz kuru ir nosūtītas preces, visdrīzāk būs nepieciešama, ja preces vai daļa no tām:

 • tiek piegādātas citai ar PVN apliekamai personai, uz citu dalībvalsti;
 • tiek atgrieztas atpakaļ uz to valsti no kuras atsūtītas (pirms 12 mēnešu termiņa beigām);
 • paliek ilgāk kā 12 mēnešus (un īpašumtiesības uz norādīto personu nav pārgājušas);
 • ir iznīcinātas vai gājušas bojā.

Nosūtīšana uz Vāciju

Latvijas uzņēmumam nosūtot preces uz Vācijas konsignācijas noliktavu (īpašumtiesības uz precēm vēl netiek nodotas) tās ir jāuzrāda:

 • PVN deklarācijas PVN2 pielikumā – norādot preču saņēmēju un tā PVN numuru, darījuma kodu “E” – preču nosūtīšana vai transportēšana uz citu dalībvalsti, veicot preču piegādi uz noliktavu citā dalībvalstī saskaņā ar PVN likuma 8.1pantu. Darījuma vērtība jānorāda 0;
 • speciālā reģistrā, kurā reģistrē darbības ar nosūtītajām konsignācijas precēm.

Vācijas sabiedrība, kas saņem preces, reģistrēs tās savā (iekšējā) konsignācijas preču reģistrā.

Īpašumtiesību pāreja

Kad preces tiek izņemtas no konsignācijas noliktavas un īpašumtiesības uz precēm pāriet Vācijas uzņēmumam, Latvijas uzņēmums:

 • izraksta rēķinu par preču piegādi Vācijas uzņēmumam;
 • uzrāda preču piegādi uz Vāciju PVN deklarācijas pielikumā PVN2 – norādot preču saņēmēju, PVN numuru, darījuma kodu “N” – preču piegāde ES teritorijā PVN likuma 31.1pantā noteiktajā brīdī, ja tiek veikta preču piegāde uz noliktavu citā dalībvalstī. Darījuma vērtība norādāma rēķinā norādītā preču cena.

Vācijas sabiedrība deklarē preču iegādi no Latvijas uzņēmuma. Gan Latvijas, gan Vācijas uzņēmums reģistrē īpašumtiesību maiņu savos konsignācijas preču reģistros.

Konsignācijas preču reģistra (gan no nosūtītāja, gan saņēmēja puses) uzturēšanu paredz Īstenošanas regulas 282/2011 54.a pants. Šim reģistram ir jābūt pieejamam nodokļu administrācijai pēc pieprasījuma.

Uzņēmumam, kurš pārvieto preces saskaņā ar konsignācijas režīma noteikumiem, konsignācijas preču reģistrā jānorāda šāda informācija:

 • dalībvalsts, no kuras preces tika nosūtītas vai transportētas, un preču nosūtīšanas vai transportēšanas datums;
 • tā nodokļa maksātāja PVN identifikācijas numurs, kuram preces paredzētas, kas izdots dalībvalstī, uz kuru preces tiek nosūtītas vai transportētas;
 • dalībvalsts, uz kuru preces tiek nosūtītas vai transportētas, noliktavas turētāja PVN identifikācijas numurs, tās noliktavas adrese, kurā preces tiek glabātas ievedot, un datums, kurā preces ievestas noliktavā;
 • noliktavā ievesto preču vērtība, apraksts un daudzums;
 • tā nodokļa maksātāja PVN identifikācijas numurs, kurš aizvieto personu, kurai bija paredzētas preces, ievērojot PVN direktīvas 17.a panta 6.punktā minētos nosacījumus;
 • piegādāto preču summa, kurai uzliek nodokli, apraksts un daudzums un datums, kurā PVN direktīvas 17.a panta 3.punkta a) apakšpunktā minētās preces ir piegādātas, un pircēja PVN identifikācijas numurs;
 • preču summa, kurai uzliek nodokli, apraksts un daudzums, un datums, kurā radušies jebkādi no apstākļiem, un attiecīgais pamatojums saskaņā ar PVN direktīvas 17.a panta 7.punktu;
 • atpakaļnosūtīto preču vērtība, apraksts un daudzums un preču atpakaļnosūtīšanas datums, kā minēts PVN direktīvas 17.a panta 5.punktā.

Ja preces nosūtītas vai transportētas noliktavas turētājam, kurš nav nodokļa maksātājs, kuram preces bija paredzēts piegādāt, reģistrā nav jānorāda dalībvalsts, uz kuru preces tiek nosūtītas vai transportētas, tā nodokļa maksātāja PVN identifikācijas numurs, kurš aizvieto personu, kurai bija paredzētas preces, piegādāto preču summa, kurai uzliek nodokli.

Uzņēmumam, kuram piegādā preces saskaņā ar konsignācijas režīma noteikumiem, konsignācijas preču reģistrā norādāma šāda informācija:

 • tā nodokļa maksātāja PVN identifikācijas numurs, kurš pārvieto preces saskaņā ar režīmu preču piegādei uz noliktavu;
 • paredzēto preču apraksts un daudzums;
 • datums, kurā paredzētās preces ievestas noliktavā;
 • piegādāto preču summa, kurai uzliek nodokli, apraksts un daudzums un datums, kurā tiek veikta PVN direktīvas 17.a panta 3.punkta b) apakšpunktā minētā preču iegāde ES iekšienē;
 • preču apraksts un daudzums un datums, kurā preces izvestas no noliktavas ar PVN direktīvas 17.a panta 3.punkta a) apakšpunktā minētā nodokļa maksātāja rīkojumu;
 • iznīcināto vai nozaudēto preču apraksts un daudzums un datums, kurā iepriekš noliktavā ievestās preces iznīcinātas, nozaudētas vai nozagtas, vai datums, kurā konstatēts, ka preces iznīcinātas vai nozaudētas.

Gadījumā, ja preces saskaņā ar režīmu preču piegādei uz noliktavu nosūtītas vai transportētas noliktavas turētājam, kurš nav nodokļa maksātājs, kuram preces bija paredzēts piegādāt, minētā nodokļa maksātāja reģistrā nav jāiekļauj datums, kurā paredzētās preces ievestas noliktavā, preču apraksts un daudzums, un datums, kurā preces izvestas no noliktavas, kā arī iznīcināto vai nozaudēto preču apraksts un daudzums, un datums, kurā iepriekš noliktavā ievestās preces iznīcinātas, nozaudētas vai nozagtas, vai datums, kurā konstatēts, ka preces iznīcinātas vai nozaudētas.

Publikācija: ifinanses.lv