Neizmantotā atvaļinājuma kompensācija, izbeidzot darba attiecības

2024 - 04 - 08
Autors: Kristīne Patmalniece

Darbinieks uzņēmumā nostrādājis 10 gadus, bijis aizrautīgs sava darba darītājs, tādēļ atvaļinājuma izmantošanu atlicis uz vēlāku laiku. Tad nācis jauns projekts, jauni izaicinājumi, jauns atvaļinājuma gads, kurā atkal šķitis, ka brīvdienu izmantošana pagaidīs. Gadu gaitā darbinieka neizmantotais atvaļinājums uzkrājies vairāku nedēļu apjomā. Dienā, kad darba devēja un darbinieka ceļi šķiras, rodas jautājums – vai un kādā apmērā darbiniekam pienākas neizmantotā atvaļinājuma kompensācija?

Visplašāk darbinieku atvaļinājuma kompensēšanas jautājumus ir vērtējusi Eiropas Savienības Tiesa (EST), kuras paustās atziņas ņem vērā arī Latvijas tiesas, jo atvaļinājuma regulējums ir pārņemts no direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem. Darba likuma (DL) 149.panta redakcija ir balstīta uz minētās direktīvas 7.pantu, kurā noteikts Eiropas Savienības dalībvalstu pienākums nodrošināt katra darba ņēmēja tiesības uz apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu, kas nedrīkst būt īsāks par četrām kalendārajām nedēļām, kā arī tas, ka šo laikposmu nevar aizstāt ar finansiālu atlīdzību, izņemot gadījumus, kad darba attiecības tiek pārtrauktas.

Publikācija: itiesibas.lv

Lasīt plašāk.