Nepilna laika darbinieka “virsstundas”

2024 - 01 - 18
Autors: Toms Šulmanis

Darba līgumā darbiniekam ir noteikta pusslodze – 4 stundas dienā. Vai darba devējs var norīkot darbinieku strādāt vairāk stundu? Vai šādā gadījumā darbiniekam veidojas virsstundas? Kā noformēt šādu papildu darbu – vai jāslēdz papildu vienošanās vai arī pietiek ar darba devēja izdotu rīkojumu?

Aprakstītā situācija praksē veidojas samērā bieži. Līdzīgi gadījumi ir skatīti arī Senātā, kurš viennozīmīgi secinājis, ka pārstrādātais laiks virs nolīgtā nepilnā darba laika nav uzskatāms par virsstundu darbu, ja tas joprojām iekļaujas normālajā darba laikā (40 stundas nedēļā, 8 stundas dienā).

Piemēram, Senāts 2014.gada 28.marta spriedumā lietā SKC-1609/2014 secināja, ka šādā gadījumā starp pusēm pastāv vienošanās par papildu darbu, bet tās nav uzskatāmas par virsstundām.

Atbilstoši Darba likuma (DL) 136.panta 1.daļai virsstundu darbs ir darbs, kuru darbinieks veic virs normālā darba laika, kas skaidri norāda, ka virsstundu darbs ir attiecināms tikai uz tiem darbiniekiem, kuri veic darbu virs normālā darba laika, proti, virs 8 stundām dienā. Savukārt konstatējot, ka darbu virs darba līgumā noteiktā darba laika veicis darbinieks, kurš strādā nepilnu darba laiku, tiesai jāpiemēro DL 134.panta 7.daļa: ja darbiniekam noteikts nepilns darba laiks, viņa nodarbināšana virs šā darba laika ir pieļaujama, pamatojoties uz darba devēja un darbinieka rakstveida vienošanos.

Lasīt plašāk.

Publikācija: itiesibas.lv