Pārskats: Ilgtspējīgas vērtību ķēdes — pārmaiņas un jauni pienākumi uzņēmumiem

2024 - 01 - 10
Autors: Gatis Flinters, Private: Anna Vladimirova-Kryukova, Kristīne Rāviņa

2023. gada 14. decembrī ES Padome un Eiropas Parlaments panāca vienošanos par Direktīvas par uzņēmumu pienācīgu rūpību ilgtspējas jomā [CS3D] gala versiju. Kaut arī direktīvas gala redakcijas teksts vēl nav pieejams, ir zināms, ka tās mērķis nav mainījies, proti, ar CS3D paredzēts uzlabot vides un cilvēktiesību aizsardzību ES un pasaulē. To paredzēts panākt, nosakot lielajiem uzņēmumiem t.s. rūpības pienākumu gan uzņēmuma paša darbībā, gan arī tā meitasuzņēmumos un vērtību ķēdē. Kādas pārmaiņas ieviesīs CS3D un kādi pienākumi būs jāizpilda uzņēmumiem?

Kam direktīva būs saistoša?

Direktīvas gala versijā ieviestas būtiskas pārmaiņas attiecībā uz tās piemērošanas jomu. Eiropas Parlaments savā sākotnējā pozīcijā rosināja direktīvas piemērošanas sliekšņus (apgrozījums un darbinieku skaits) samazināt, lai tā attiektos uz lielāku uzņēmumu skaitu, tomēr gala versijā panākta vienošanās, kas ir labvēlīgāka uzņēmējiem, jo direktīva neaptvers (vismaz ne tieši) tik plašu adresātu loku. Proti, CS3D adresātu lokā būs:

  • ES bāzēti uzņēmumi, kuros ir vairāk nekā 500 darbinieku un kuru neto apgrozījums pasaulē ir vairāk nekā 150 miljoni eiro;
  • ES bāzēti uzņēmumi, kuri nodarbina vairāk nekā 250 darbiniekus, kuru neto apgrozījums ir lielāks par 40 miljoniem eiro, ja vismaz 20 miljoni eiro radīti ar darbību augsta riska nozarēs, piemēram, tekstilizstrādājumu, lauksaimniecības (t.sk. mežsaimniecības), būvniecības, apģērbu un apavu ražošanas un vairumtirdzniecības jomā;
  • trešo valstu uzņēmumi, kuru neto apgrozījums ES trīs gadus pēc CS3D spēkā stāšanās ir lielāks nekā 150 miljoni eiro.

Tas nozīmē, ka CS3D attieksies uz lielajiem uzņēmumiem vai uzņēmumu grupas mātesuzņēmumiem, kas atbilst iepriekš minētajiem sliekšņiem. Tomēr pastarpināti tiks ietekmēti arī mazāki uzņēmumi, kas ir CS3D tiešo adresātu darījumu partneri, piemēram, vērtību ķēdē esošie piegādātāji vai klienti.

Finanšu sektors direktīvas piemērošanas jomā tiks iekļauts tikai saistībā ar pašu darbībām un augšupējām (upstream) piegādes ķēdēm. Direktīva netiks attiecināta uz finanšu sektora pakārtotajām jeb lejupējām (downstream) ķēdēm.

Kā izpaudīsies rūpības pienākums?

CS3D nereti mēdz dēvēt arī par “godīga biznesa likumu”. Tas tā ir tādēļ, ka CS3D adresātiem būs pienākums savās darbības politikās un riska pārvaldības sistēmās ieviest rūpības jeb t.s. due diligence pienākumu, tostarp izstrādājot uz rūpību balstītus iekšējos procesus un rīcības kodeksu aprakstus.

Kā izpaudīsies šis rūpības pienākums? Direktīvas adresātiem būs pienākums identificēt, novērtēt, mazināt un izbeigt to negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēktiesībām gan ražošanas procesā, gan piegādes, transportēšanas, projektēšanas un izplatīšanas laikā. Papildus plānots uzņēmumiem noteikt pienākumu ieviest sūdzību izskatīšanas mehānismus situācijām, kad uzņēmuma rīcība radījusi kaitējumu, informēt par savu “rūpības pārbaudes” politiku un regulāri uzraudzīt tās efektivitāti.

Uzņēmumiem būs jāvērtē ne tikai faktiskā un iespējamā negatīvā ietekme pašu un meitasuzņēmumu darbībā, bet būs jāīsteno arī savu biznesa partneru uzraudzība un novērtēšana. Ja tiek konstatēts, ka kāds biznesa partneris negatīvi ietekmē vidi vai cilvēktiesības un ja šo ietekmi nevar novērst vai izbeigt, tad uzņēmumam, pielietojot to kā galējo līdzekli, būs jāizbeidz šīs darījuma attiecības.

Uzņēmumiem būs arī jāizstrādā pārejas plāns, lai nodrošinātu darbības atbilstību mērķim ierobežot globālo sasilšanu līdz 1,5°C.

Turklāt, tā kā ES dalībvalstīm paredzēts pienākums izveidot portālus, kuros šo informāciju atspoguļot, tā būs pieejama uzņēmuma potenciālajiem sadarbības partneriem, klientiem un citām ieinteresētajām personām, kā arī tiks ņemta vērā publiskajos iepirkumos.

Sankcijas un civiltiesiskā atbildība

Direktīva paredz arī sodus un civiltiesisko atbildību par noteikto pienākumu nepildīšanu. Katrā ES dalībvalstī tiks noteikta uzraudzības iestāde. Šī iestāde, sadarbojoties ar citu dalībvalstu iestādēm ne tikai apmainīsies ar informāciju par Direktīvas noteikto pienākumi izpildi, bet varēs pēc savas iniciatīvas uzsākt uzņēmumu pārbaudes, izmeklēšanu, piemērot sodus, tai skaitā publiski paziņot neatbilstošo uzņēmumu pārkāpumus un noteikt naudas sodu līdz pat 5% no uzņēmuma globālā neto apgrozījuma. Direktīva būs jāievēro arī tiem uzņēmumiem, kuri vēlas piedalīties publiskajos iepirkumos un koncesijās.

Ja Direktīvas noteikto pienākumu pārkāpuma rezultātā radīts kaitējums, t.i., radīta vai veicināta nelabvēlīga ietekme uz vidi vai cilvēktiesībām, ietekmētajām personām būs tiesības piecu gadu laikā prasīt zaudējumu atlīdzību. Tiesības iesniegt šādu prasījumu būs arī arodbiedrībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Lai gan Direktīvas gala versiju vēl oficiāli jāapstiprina Juridiskajai komitejai, Eiropas Parlamentam un Padomei un tās ieviešana nacionālajos normatīvajos aktos prasīs aptuveni trīs gadus, iesakām uzņēmumiem jau laikus sākt gatavoties CS3D prasībām.

Kā COBALT var palīdzēt?

Ilgtspējas jautājuma sakārtošana uzņēmumā ir daudzpusīgs un nepārtraukts process, kura sekmīgai īstenošanai ir nepieciešams ne tikai noteiktu dokumentu sagatavošana, bet arī stratēģiska procesu ieviešana. Mūsu speciālistu komanda priecāsies izskatīt Jūsu uzņēmuma esošā stāvokļa atbilstību ilgtspējas regulējuma prasībām un palīdzēt to nodrošināt. Mūsu kompetencē ir gan pienācīgas rūpības jautājumi (tostarp rīcības kodeksu, risku un ietekmes novērtējumu​, pārejas plāna, līgumu un citu politiku un procesu sakārtošana), kā arī plašāks ilgtspējas​ pakalpojumu loks (ieskaitot ziņojumus, politikas, apmācības un ilgtspējīgus iepirkumus).

Ja Jums rodas jautājumi, aicinām sazināties ar mūsu ilgtspējas speciālistiem: partneri Gati Flinteru, vecāko speciālisti Annu Vladimirovu-Krjukovu un juristi Kristīni Rāviņu.