Preču eksporta darījums un PVN likme

2023 - 04 - 13
Autors: Sabīne Vuškāne

Latvijas uzņēmums “A” pārdod akcīzes preci Latvijas uzņēmumam “B”, kas nodod preci uzņēmumam “C”, kas to transportē uz Ukrainu. Abi Latvijas uzņēmumi ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji. Eksporta deklarāciju noformē uzņēmums “A”. Kā uzņēmumam “A” PVN deklarācijā jāuzrāda konkrētais darījums? Kāda PVN likme jāpiemēro – 0 vai 21%?

Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 43.panta 1.daļā noteikts, ka preču eksportam piemērojams PVN 0% apmērā.

Tajā pašā laikā Eiropas Savienības Tiesas (EST) 2009.gada 19.novembra spriedumā lietā C-461/08 noteikts, ka katrs atbrīvojums no PVN ir jāinterpretē šauri, jo atbrīvojums ir izņēmums no vispārējā principa, saskaņā ar kuru ar PVN ir apliekamas visas preču piegādes un pakalpojumi, ko nodokļa maksātājs piegādā par atlīdzību. Atbilstoši EST 2013.gada 19.decembra spriedumam lietā C-563/12 direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 146.pantā paredzētos atbrīvojumus piemēro saskaņā ar nosacījumiem, kas dalībvalstīm jāparedz, lai nodrošinātu šo atbrīvojumu pareizu un vienkāršu piemērošanu un novērstu jebkādu iespējamu izvairīšanos, apiešanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.

PVN likuma 51.panta 1.daļā arī norādīts, ka 0% likmi nepiemēro, ja reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš ir veicis darījumu, kam atbilstoši PVN likuma 43.–48.pantam piemērojama PVN 0% likme, nevar uzrādīt preču eksportu apliecinošus dokumentus vai dokumentus, kas apliecina nodokļa 0% likmes piemērošanu. Dokumenti, ko uzskata par preču eksportu apliecinošiem dokumentiem, un dokumenti, kas apliecina nodokļa 0% likmes piemērošanu, norādīti Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 15.–20.punktā.

Par eksportu apliecinošiem dokumentiem saskaņā ar MK noteikumu Nr.17 15.punktu uzskata preču izvešanas muitas deklarāciju, kas noformēta atbilstoši normatīvajiem aktiem muitas jomā.

Lasīt plašāk.

Publikācija: ifinanses.lv