PVN piemērošana telpu uzkopšanai ES dalībvalstī

2020 - 07 - 27
Autors: Sabīne Vuškāne

Mans uzņēmums ir reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs Latvijā. Vēlos noslēgt līgumu par pakalpojuma sniegšanu ar firmu, kas reģistrēta Honkongā, bet pats pakalpojums faktiski tiks sniegts Spānijā – uzkopšanas darbi privātmājā. Lai sniegtu pakalpojumu, uz Spāniju komandējumā nosūtītu divus sava uzņēmuma darbiniekus. Tā kā līgums tiek slēgts ar Honkongas firmu, un arī maksātājs par pakalpojumu būs šī firma, kā pareizi rīkoties ar PVN? Vai pakalpojumam jāpiemēro PVN 21% apmērā?

Un kā kopumā darbojas Pievienotās vērtības nodokļa likums (PVN likums) par pakalpojuma sniegšanu (uzkopšanas darbi) trešajās valstīs?

Par uzkopšanas darbiem konkrētā nekustamajā īpašumā jāņem vērā, ka uzkopšanas pakalpojumi ir tieši saistīti ar konkrētu nekustamo īpašumu.

Vispārīgā gadījumā PVN piemērošanu pakalpojumu sniegšanai nosaka PVN likuma 19. pants (kas nosaka atšķirīgu PVN piemērošanu pakalpojumiem atkarībā no tā, vai tie sniegti PVN maksātājam (ir PVN numurs) vai nemaksātājam, un tāpēc būtu svarīgi pierādījumi par pakalpojumu saņēmēja PVN statusu). Savukārt uzkopšanas darbiem piemērojamas speciālas normas, jo tie ir saistīti ar konkrētu nekustamo īpašumu, un attiecīgi PVN piemērojams vietā, kur šis nekustamais īpašums atrodas – proti, jāņem vērā PVN likuma 25. pants un Padomes Regulas Nr. 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (PVN regula) noteikumi.

PVN likuma 25. pants nosaka: ar nekustamo īpašumu saistītu pakalpojumu, tai skaitā ar nekustamo īpašumu saistīta darījuma starpnieku un ekspertu pakalpojuma, viesu izmitināšanas pakalpojuma, nekustamā īpašuma nomas pakalpojuma, būvniecības pakalpojuma, būvdarbu sagatavošanas (tai skaitā arhitektu pakalpojuma), būvdarbu koordinācijas un uzraudzības pakalpojuma sniegšanas vieta ir vieta, kur šis nekustamais īpašums atrodas.

PVN regulas 31.a panta 2.k punkts nosaka:

1. Pakalpojumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, kā minēts Direktīvas 2006/112/EK 47. pantā, ir tikai tādi pakalpojumi, kam ir pietiekami tieša saikne ar šo īpašumu. Uzskata, ka pakalpojumiem ir pietiekami tieša saikne ar nekustamo īpašumu, ja:

a) šo pakalpojumu iemesls ir nekustamais īpašums un attiecīgais īpašums ir pakalpojuma neatņemama sastāvdaļa un sniegto pakalpojumu galvenais un būtiskais elements;

b) šie pakalpojumi tiek sniegti nekustamajam īpašumam vai ir tieši vērsti uz šo īpašumu un to mērķis ir šā īpašuma juridiskā statusa vai fiziskā stāvokļa izmaiņas.

2. Šā panta 1. punkts īpaši attiecas uz turpmāk minēto:[..]

k) ēkas vai tās daļas uzturēšana, atjaunošana un remonts, tostarp tīrīšana, flīzēšana, tapešu līmēšana un parketa ieklāšana.

Attiecīgi, sniedzot pakalpojumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu – privātmāju, kas atrodas Spānijā, Latvijas PVN nav jāpiemēro, arī izrakstot rēķinu Honkongas sabiedrībai.

Tomēr, ņemot vērā, ka pakalpojums tiek sniegts Spānijā, kur šīs privātmājas atrodas, lasītājam būtu jākonsultējas par nepieciešamību reģistrēties par PVN maksātāju Spānijā. Ja tas ir nepieciešams, rēķins par uzkopšanas pakalpojumiem izrakstāms atbilstoši Spānijas normatīvajiem aktiem, visdrīzāk, piemērojot Spānijas PVN.

Attiecīgi, ja pakalpojums ir apliekams Spānijā, darījums Latvijas PVN deklarācijā nebūs jāuzrāda. Ja reģistrācija Spānijā PVN vajadzībām tomēr nav nepieciešama, darījums uzrādāms PVN deklarācijas 48.2 rindā “Citās valstīs veiktie darījumi” un jāatšifrē PVN 1 “Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu” 3. daļā “Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem” (Ministru kabineta noteikumu Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām” 1. un 2. pielikums).

Publikācija: ifinanses.lv