Satversmes tiesa atzīst, ka azartspēļu organizēšanas ierobežojumi Rīgā noteikti bez pienācīga pamatojuma


2024 - 04 - 05

COBALT veiksmīgi pārstāvēja azartspēļu uzņēmumu SIA „Olympic Casino Latvia” tiesvedībā pret Rīgas pilsētas pašvaldību, kas noteica, ka visā Rīgas administratīvajā teritorijā ir aizliegts organizēt azartspēles un sniegt attiecīgos azartspēļu pakalpojumus, izņemot, ja šādas azartspēļu organizēšanas vietas atrodas četru vai piecu zvaigžņu viesnīcās.

Tiesvedības procesa laikā birojam izdevās pierādīt, ka visā Rīgas administratīvajā teritorijā noteiktais ierobežojums organizēt azartspēles neatbilst Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam.

Satversmes tiesa lietā Nr.2023-27-03 atzina, ka teritorijas plānošanas procesā, nosakot konkrētu azartspēļu komercdarbības veidu ierobežojumus, nav racionāli un lietderīgi veikt individuālu katras vietas izvērtējumu. Satversmes tiesa atzina apstrīdēto normu par spēkā neesošu no  šo  personu  pamattiesību aizskāruma rašanās brīža. Spriedums ir galīgs un nepārsūdzams

Satversmes tiesa uzsvēra, ka pašvaldībai, nosakot azartspēļu organizēšanas ierobežojumus, ir jānodrošina, no vienas puses, Satversmes 105. pantā un citās Satversmes normās komersantiem garantēto pamattiesību ievērošana un, no otras puses, personu tiesību aizsardzība, mazinot iespējamo azartspēļu atkarības risku rašanos.

Klienta pārstāvību tiesā nodrošināja biroja partneris, zvērināts advokāts Lauris Liepa, vecākais speciālists, zvērināts advokāts Jānis Sarāns-Reneslācis un vecākā specialiste, zvērināta advokāta palīdze Gabriela Šantare.

Vadošie eksperti

Vadošais partneris, zvērināts advokāts
Latvija
Vecākais speciālists, zvērināts advokāts
Latvija