Tiesa nekonstatē uzņēmuma pāreju būvniecības uzņēmuma strīdā ar Valsts ieņēmumu dienestu


2024 - 02 - 21

2024. gada 15. februārī Administratīvā rajona tiesa apmierināja Basu Projekti SIA pieteikumu lietā Nr. A42-00889-24/16 un nolēma atcelt Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu no sūdzības iesniedzējas.

Izskatāmajā lietā pastāvēja strīds, vai ir notikusi uzņēmuma pāreja no viena komersanta uz sūdzības iesniedzēju – Basu Projekti SIA – un citu juridisku personu, un vai tādējādi VID ir tiesības piedzīt no sūdzības iesniedzējas komersanta nokavētos nodokļu maksājumus.

Lietas ietvaros Administratīvā rajona tiesa atzina, ka nav tiesiska pamatojuma VID ieviestajai pieejai konstatēt viena uzņēmuma kā organizatoriskas vienības pāreju uz divām atsevišķām, savstarpēji nesaistītām sabiedrībām. Tiesa atzina, ka VID nav pienācīgi pamatojis nedz šādas pieejas izmantošanas tiesiskumu, nedz faktiskos apstākļus, kas apliecinātu savstarpējo saistību un koordinēšanu starp visām iesaistītajām sabiedrībām, kas, VID ieskatā, kopīgi turpina viena uzņēmuma saimniecisko darbību. Tiesas lēmums ir galīgs.

“Esam gandarīti, ka tiesa ir rūpīgi izanalizējusi visas pazīmes, kas tipiskos gadījumos liecina par uzņēmumu pāreju un ir noteiktas gan Latvijas tiesu, gan Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā, un ir secinājusi, ka VID savu nostāju pamatā balstīja vien uz pieņēmumiem un hipotēzēm. Tādēļ iespējamās sakritības vai aprakstītie procesi, kas VID ieskatā liecināja par uzņēmumu pāreju, paši par sevi nepamatoja uzņēmuma pāreju,” komentē zvērināta advokāte palīdze Gabriela Šantare.

Klienta pārstāvību tiesā nodrošināja biroja partnere zvērināta advokāte Sandija Novicka vecākā speciāliste, zvērināta advokāte palīdze Gabriela Šantare.

Vadošie eksperti

Partnere, zvērināta advokāte
Latvija
Vecākā speciāliste, zvērināta advokāta palīdze
Latvija