Vai pastāv ierobežojumi sadarbībai ar OFAC Sankciju sarakstā iekļautām personām?

2019 - 12 - 12
Autors: Gatis Flinters, Lauris Liepa

ASV Finanšu departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) 9. decembra paziņojums aktualizējis jautājumu par sekām, ko rada personas iekļaušana OFAC uzturētajā Sankciju sarakstā. Ļaujot OFAC Sankciju sarakstā iekļautajām personām pašām izvērtēt savu situāciju, centīsimies īsi atbildēt uz to, kādi ierobežojumi un riski jāņem vērā, izvērtējot esošu vai iespējamu sadarbību ar OFAC Sankciju sarakstā iekļautām personām.

OFAC 9. decembra paziņojumā teikts, ka OFAC Sankciju saraksts papildināts, pamatojoties uz tā saucamo Magņitska likumu (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) un uz ASV izpildvaras rīkojumu (Executive Order) Nr. 13818 “Personu, kuras iesaistītas nopietnos cilvēktiesību pārkāpumos vai korupcijā, īpašuma iesaldēšana” (Rīkojums).

Magņitska likums nosaka vispārīgu ierobežojumu ASV vīzas iegūšanai un paredz aktīvu iesaldēšanu ārvalstu personām, kuras bijušas iesaistītas vai ir atbildīgas par būtiskām koruptīvām darbībām. Rīkojums konkretizē Magņitska likuma tvērumu:

  • pirmkārt, tas paredz ārvalstu personu sankcionēšanu par dažādām koruptīvām darbībām (t.i., šādām darbībām nav jābūt būtiskām, kā to paredz Magņitska likums);
  • otrkārt, tas nosaka, ka ir nepieciešams iesaldēt tādus sankcionētas personas aktīvus, kuri atrodas ASV vai nokļūst ASV personas turējumā vai kontrolē;
  • treškārt, tas aizliedz maksājumu veikšanu, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu sankcionētajām personām, kā arī maksājumu, preču un pakalpojumu saņemšanu no tām.

Lai konstatētu, ka attiecīgais darījums ar sankcionētu personu pārkāpj noteiktās sankcijas, OFAC vērtē vai darījumā ir iesaistīta ASV persona un vai darījums ir saistīts ar ASV jurisdikciju (tai skaitā, vai darījums tiek veikts ASV dolāros). Ja šie faktori netiek konstatēti, OFAC nav pamata ierobežot šādus darījumus vai sodīt iesaistītās personas par darījumu veikšanu.

Starptautisku un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (Sankciju likums) neparedz, ka OFAC noteiktās sankcijas būtu tieši piemērojamas Latvijā. Vienlaikus, likumā ir paredzēti specifiski gadījumi, kad OFAC sankcijas ir jāievēro un sadarbība ar OFAC Sankciju sarakstā iekļautajām personām ir jāierobežo. Tas jādara (i) publisko iepirkumu un PPP jomā, (ii) ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības jomā, kā arī (iii) publiskās pārvaldes iestādēm, slēdzot līgumus vai veicot pārskaitījumus OFAC Sankciju sarakstā iekļautajām personām.

Privāto tiesību jomā sadarbību ar OFAC sankcionētajām personām praktiski neiespējamu padara kredītiestāžu izstrādātās prasības sankciju režīma ievērošanai. Proti, saskaņā ar Latvijas Finanšu nozares asociācijas vadlīnijām OFAC sankciju ievērošanā Latvijas “finanšu institūcijas savā darbībā ievēro OFAC sankcijās noteiktos aizliegumus un nepieļauj tādu darījumu izpildi, kas ir pretrunā ar šiem aizliegumiem.” Praksē tas nozīmē, ka Latvijas kredītiestādes nepilda tādus maksājuma rīkojumus, kur maksātājs vai saņēmējs ir OFAC Sankciju sarakstā iekļauta persona.

Tādējādi, lai arī Sankciju likums neparedz tiešu OFAC sankciju piemērošanu Latvijā, kā arī OFAC neparedz tiešu aizliegumu personām, kuras nav tā saucamās “ASV personas”, sadarboties ar OFAC Sankciju sarakstā iekļautām personām, praksē šāda sadarbība ir būtiski ierobežota. Turklāt, sadarbojoties ar OFAC sankcionētām personām pastāv risks tikt pakļautam OFAC sekundārajām sankcijām vai citiem ierobežojumiem (piemēram, liegums veikt transakcijas ASV dolāros, ieceļošanas aizliegums ASV u.tml.). Līdz ar to ieteicams izvairīties no sadarbības ar OFAC Sankciju sarakstā iekļautām personām un struktūrām, kurās tām tieši vai netieši pieder 50% vai vairāk daļu. Gadījumā, ja saistībā ar jau pastāvošām attiecībām ir jāveic kādas darbības darījuma pabeigšanai ar OFAC Sankciju sarakstā iekļautu personu, tad OFAC izdotā Globālā Magņitska vispārējā licence Nr. 1 pieļauj veikt šādas darbības līdz 2020. gada 8. janvārim.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar biroja ekspertiem COBALT partneri, zvērinātu advokātu Gati Flinteru un vadošo partneri, zvērinātu advokātu Lauri Liepu.