Vai var būt elektroniskais paraksts un pašrocīgs paraksts uz viena un tā paša dokumenta?

2023 - 03 - 17
Autors: Vadims Zvicevičs

Latvijā, tāpat kā daudzās citās valstīs, elektroniskais paraksts kļūst arvien biežāk izmantojamais rīks, lai parakstītu līgumus, tā grozījumus, apliecinājumus un citus dokumentus. Tas sniedz iespēju parakstīt dokumentus pat gadījumā, ja līgumslēdzēji atrodas dažādās valstīs, kā arī noteiktos gadījumos aizvieto nepieciešamību vērsties pie zvērināta notāra, lai apliecinātu parakstu īstumu.

Dokumentu hibrīdā parakstīšana

Atbilstoši noformēti elektroniskie dokumenti ir tikpat saistoši kā papīra formā parakstīti dokumenti. Turklāt to glabāšana ir ne tikai videi draudzīgāka, bet arī ērtāka un piemērotāka uzņēmumiem, kuros ir liela dokumentu aprite. Tomēr praksē bieži pārliecināmies, ka ne visiem ir aktivizēts drošs elektroniskais paraksts. Līdz ar to rodas pamatots jautājums par to, vai ir iespējams parakstīt vienu un to pašu dokumentu gan ar pašrocīgu parakstu, gan ar drošu elektronisko parakstu.

Paraksts, ja vien likumā nav atrunāts šāds izņēmums, ir viens no būtiskākajiem dokumenta rekvizītiem, kas piešķir tam juridisku spēku. Līdz ar to, lai dokuments būtu saistošs abiem līgumslēdzējiem, ir jāvelta pastiprināta uzmanība arī tā parakstīšanas procesam.

Ir novēroti gadījumi, kad viens no līgumslēdzējiem pašrocīgi paraksta līgumu un tā ieskenēto versiju nosūta otram līgumslēdzējam uz e-pastu, kurš, savukārt, no savas puses šādu failu paraksta ar drošu elektronisko parakstu. Privātautonomijas princips nodrošina līgumslēdzēju pušu tiesības pašiem izvēlēties gan darījuma saturu, gan arī tā noslēgšanas formu. Tāpēc ir jāvērtē to, vai abas puses pirms līguma noslēgšanas ir vienojušās par tieši šādu parakstīšanas kārtību.

Lai nodrošinātu un vēlāk arī pierādītu dokumenta pienācīgu parakstīšanu, pusēm būtu ieteicams rakstveidā (piemēram, pašā darījuma tekstā) vienoties par paredzamo dokumenta parakstīšanas secību, parakstu veidiem un šāda dokumenta glabāšanu. Turklāt, ir jāņem vērā, ka arī elektroniskajam dokumentam ir jāatbilst Elektronisko dokumentu likumam. Respektīvi, elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs (“kvalificētais”) elektroniskais paraksts, ja vien puses rakstveidā nevienojas par citu elektroniskā paraksta drošības līmeni.

Lasīt plašāk šeit.

Publikācija: itiesibas.lv