Privatumo politika

Advokatų kontoros COBALT rūpinasi Jūsų privatumu ir Jūsų asmens duomenų apsauga.

Šiame informaciniame pranešime (toliau – Pranešimas) paaiškiname bendruosius principus, kaip advokatų kontoros COBALT (kontaktiniai duomenys pateikti 2.1 punkte) (toliau – Kontora, mes, mūsų arba mus) renka ir naudoja informaciją, surinktą Jums lankantis mūsų interneto svetainėje www.cobalt.legal (toliau – Svetainė), naudojantis bet kuriomis mūsų teikiamomis paslaugomis (toliau – Paslaugos), arba bendraujant su mumis kitais būdais, pavyzdžiui, kai susisiekiate su mumis socialiniuose tinkluose, dalyvaujate mūsų renginiuose, kreipiatės į mus dėl darbo pasiūlymų ir kitais atvejais. Daugiau informacijos apie konkrečias tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo teisinį pagrindą, duomenų tvarkymo tikslus ir saugojimo laikotarpius pateikiame šio Pranešimo 4 skirsnyje išvardytuose konkrečiuose pranešimuose dėl duomenų privatumo.

Jums bendraujant su mumis per Svetainę ar naudojantis mūsų Paslaugomis mes galime Jūsų (toliau – Klientas arba Jūs) aiškiai paprašyti patvirtinti, kad sutinkate su šiuo Pranešimu.

Šiame Pranešime „Jūsų Asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, kuri gali būti naudojama tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, su Jumis susisiekti ar nustatyti Jūsų kaip fizinio asmens buvimo vietą (toliau – Asmens duomenys).

Mes tvarkome Asmens duomenis vadovaudamiesi šiuo Pranešimu ir laikydamiesi taikomų teisės aktų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – BDAR), ir šio Pranešimo 2 skirsnyje nurodytiems duomenų valdytojams taikomų nacionalinių duomenų apsaugos teisės aktų (toliau – Duomenų apsaugos teisės aktai).

Jeigu mums atskleisite kokius nors su bet kuriuo trečiuoju asmeniu (pvz., Jūsų darbuotoju, valdybos nariu, bendradarbiu, sutarties šalimi ir kt.) susijusius Asmens duomenis, privalote pasirūpinti, kad jie susipažintų su šiuo Pranešimu.

1. PRANEŠIMO APIMTIS

1.1. Šiame Pranešime aprašoma, kaip mes tvarkome Asmens duomenis, kurie yra susiję su:


1.1.1. visais klausimais, susijusiais su mūsų esamais, buvusiais ir potencialiais klientais;
1.1.2 naujienlaiškiais, renginiais ir kitomis rinkodaros iniciatyvomis;
1.1.3 mūsų Svetainėje naudojamais slapukais;
1.1.4 visais mūsų teisiniais įsipareigojimais, kuriuos nustato BDAR, bet kuris atitinkamas Duomenų apsaugos teisės aktas, taip pat bet kokie kiti taikomi įstatymai ir teisės aktai (įskaitant mūsų prievoles, susijusias su pinigų plovimo prevencijos (toliau – PPP), klientų pažinimo (angl. know-your-customer (KYC)) arba tarptautinių ir nacionalinių sankcijų (toliau – Sankcijos) įgyvendinimo patikrinimo procedūromis;
1.1.5. saugumu Kontoros patalpose.

2. DUOMENŲ VALDYTOJAI
 • 2.1 Priklausomai nuo to, su kurioje šalyje veikiančia advokatų kontora COBALT bendraujate, Jūsų Asmens duomenų valdytojas yra viena, kelios arba visos toliau išvardytos Kontoros:
  • 2.1.1 Advokaadibüroo COBALT OÜ, Estijoje įsteigta ribotos atsakomybės bendrovė, registracijos kodas 10188708, adresas Pärnu mnt 15, Talinas 10141, Estija, el. pašto adresas: tallinn@cobalt.legal, telefonas: +372 665 1888 (toliau – COBALT Estijoje);
  • 2.1.2 ZAB COBALT SIA, Latvijoje įsteigta ribotos atsakomybės bendrovė, registracijos kodas 40203333511, adresas Marijas iela 13 K-2 – 3, Ryga, LV-1050, Latvija, el. pašto adresas: riga@cobalt.legal, telefonas: +371 6720 1800 (toliau – COBALT Latvijoje);
  • 2.1.3 Advokatų profesinė bendrija Norkus ir partneriai COBALT, Lietuvoje steigimo pagrindais veikianti advokatų kontora, adresas Lvivo g. 25-104, Vilnius, LT-09320, Lietuva, el. pašto adresas: vilnius@cobalt.legal, telefonas: +370 5250 0800 (toliau – COBALT Lietuvoje).
 • 2.1 Priklausomai nuo atvejo, visos šio Pranešimo 2.1 punkte nurodytos kontoros gali visos kartu arba kiekviena atskirai veikti kaip duomenų valdytojas (-ai), atsakingas (-i) už tvarkomus Jūsų Asmens duomenis.
3. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Jūsų Asmens duomenis tvarkome:

 • remdamiesi Jūsų sutikimu;
 • vykdydami su Jumis sudarytą teisinių paslaugų sutartį;
 • vykdydami mus taikomus teisinius įsipareigojimus; ir (arba)
 • remdamiesi teisėtu interesu užtikrinti mūsų teikiamų teisinių paslaugų kokybę, užtikrinti mūsų finansinių interesų saugumą ir apsaugą, dalintis informacija apie mūsų teikiamas paslaugas ir organizuojamus renginius, palaikyti dalykinius santykius su klientais ir partneriais, užtikrinti kokybišką klientų aptarnavimą, suprasti, kaip lankytojai naudojasi mūsų Svetaine ir ją tobulinti bei rasti geriausius darbuotojus.

Šio Pranešimo 4 skirsnyje yra pateikta išsami informacija apie kiekvienu jame nurodytu konkrečiu duomenų tvarkymo tikslu tvarkomus Asmens duomenis ir jų tvarkymo teisinį pagrindą.

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tik tais tikslais, kuriais jie buvo renkami. Tais atvejais, kai duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl tokio duomenų tvarkymo. Vis dėlto, tokiu atveju Jums gali būti apribotas teisinių paslaugų teikimas, jeigu reikalavimą rinkti ir tvarkyti duomenis nustato teisės aktai.

Prieigą prie Jūsų Asmens duomenų turės tik tie darbuotojai, kurie privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydami savo profesines pareigas ir pareigas Jums kaip Klientui. Jūsų Asmens duomenys nėra saugomi ar tvarkomi ilgiau nei būtina pirmiau nurodytiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

Mes esame įgyvendinę tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas užtikrinti saugų Jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Jūsų duomenys bus tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas duomenų konfidencialumas ir neliečiamumas.

4. KONTOROS TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS, DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS
 • 4.1 Priklausomai nuo Paslaugų, Kontora gali tvarkyti toliau nurodytų kategorijų Jūsų Asmens duomenis:
  • 4.1.1 Duomenis, susijusius su teisinių paslaugų teikimu. Mes renkame informaciją, kurią mums pateikiate Jūs arba Jūsų vardu veikiantis asmuo, arba informaciją, kurią mes gauname patys teikdami profesines teisines paslaugas.

   Teikdami teisines paslaugas mes renkame ir tvarkome įvairių kategorijų Asmens duomenis. Šių Asmens duomenų rinkimas yra būtinas tam, kad vykdytume savo sutartinius įsipareigojimus Klientams, taip pat siekdami savo kaip advokatų kontoros ir esamų bei potencialių Klientų patarėjo teisės klausimais teisėtų interesų. Vykdydami savo profesines pareigas mes dėsime visas pastangas, kad užtikrintume Asmens duomenų konfidencialumą ir neliečiamumą. Mes galime papildyti Asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate tiesiogiai, iš viešai prieinamų šaltinių ir registrų gaunamais duomenimis. Teikdami teisines paslaugas mes renkame ir tvarkome šių kategorijų Asmens duomenis:

   • Informaciją apie Klientą, Kliento vardu veikiantį asmenį ir sandorį, pavyzdžiui, fizinius asmenis identifikuojančią informaciją: vardą, pavardę, gimimo datą, informaciją apie asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kontaktinius duomenis, adresą, informaciją apie subjektus, susijusius su Klientu, pavyzdžiui, įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą, įgaliojimus, su sandoriu susijusią informaciją ir visą byloje pateiktą informaciją, pavyzdžiui, informaciją, susijusią su Kliento vykdoma veikla, Kliento darbuotojais ar atstovais, priešinga šalimi, taip pat kitų asmenų asmens duomenis, jei mes juos tvarkome teikdami teisines paslaugas, tarp kurių taip pat gali būti specialiųjų kategorijų (arba ypatingi) Asmens duomenys.

    Tikslas. Mes tvarkome šiuos Asmens duomenis tam, kad atliktume interesų konfliktų patikrinimą, teiktume teisines paslaugas ir vykdytume savo teisinius įsipareigojimus atlikti klientų pažinimo ir Sankcijų įgyvendinimo patikrinimus. Teisinis pagrindas: (i) su Jumis sudaryta teisinių paslaugų sutartis; (ii) mūsų teisiniai įsipareigojimai pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant pinigų plovimo prevencijos ir sankcijų įgyvendinimo teisės aktus; (iii) mūsų ir trečiųjų šalių teisėti interesai (teikti kokybiškas paslaugas klientams ir gauti Jūsų atsiliepimus).

   • Informaciją apie galutinį naudos gavėją ir politikoje dalyvaujančius fizinius asmenis
    Tikslas. Mes tvarkome šiuos Asmens duomenis tam, kad atliktume pinigų plovimo prevencijos / klientų pažinimo ir Sankcijų įgyvendinimo patikrinimo procedūras.
    Teisinis pagrindas: (i) mūsų teisiniai įsipareigojimai pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant pinigų plovimo prevencijos ir sankcijų įgyvendinimo teisės aktus; (ii) mūsų ir trečiųjų šalių teisėti interesai (apsaugoti mūsų verslą).
   • Informaciją apie sandorį ir sąskaitoms faktūroms išrašyti reikalingą informaciją
    Tikslas. Mes tvarkome šiuos Asmens duomenis tam, kad išrašytume sąskaitas faktūras už suteiktas teisines paslaugas ir vykdytume savo teisinius įsipareigojimus.
    Teisinis pagrindas: (i) su Jumis sudaryta teisinių paslaugų sutartis; (ii) mūsų teisiniai įsipareigojimai pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant apskaitos ir mokestinių reikalavimų vykdymą; (iii) mūsų ir trečiųjų šalių teisėti interesai laiku gauti mokėjimus ir įsiskolinimus.
  • 4.1.2 Rinkodaros duomenis. Mes galime Jums siųsti naujienas apie naujausius pokyčius, susijusius su Kontora, paslaugų, kurias galime Jums suteikti, apimtimi, taip pat informaciją apie aktualiausius teisinius pokyčius ir artimiausius renginius, kurie Jus gali sudominti, įskaitant mokomuosius seminarus. Rinkodaros duomenys taip pat apima pranešimų socialiniuose tinkluose „LinkedIn“, „Twitter“, „Facebook“ duomenis. Mes galime naudoti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ir kitą informaciją tam, kad galėtume susisiekti su Jumis ir suteikti Jums šią informaciją.

   Rinkodaros tikslais mes galime tvarkyti toliau nurodytus Asmens duomenis:

   • Pagrindinius duomenis: vardą ir pavardę, el. pašto adresą, adresą, pasirinkimus gauti rinkodaros informaciją (toliau – Pagrindiniai duomenys).
    Tikslas. Šiuos Asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume siųsti Jums informaciją apie mūsų organizuojamus renginius, kurie Jus gali sudominti (pvz., seminarus), siųsti Jums kvietimus į mūsų renginius, rinkodaros pranešimus (naujienlaiškius, klientų pasitenkinimo apklausas, kalėdinius ir naujametinius sveikinimus, prašymus renginio dalyviams pateikti atsiliepimus) ir teisės naujienas, susijusias su Jūsų veiklos sritimi, saugoti dokumentus ir medžiagą atsarginių kopijų saugojimo sistemoje.
    Teisinis pagrindas. Esamų mūsų klientų atveju teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas interesas vykdyti tiesioginę rinkodarą, išsaugoti, vertinti ir gerinti šalių komunikaciją, palaikyti ryšius su klientais ir juos informuoti apie atitinkamus pokyčius jų vykdomos veiklos srityje, taip pat saugoti dokumentus ir medžiagą atsarginių kopijų saugojimo sistemose, siekiant užtikrinti saugų duomenų tvarkymą. Potencialių klientų ir kitų asmenų atveju teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.
   • Duomenis, susijusius su registracija į renginius: Pagrindinius duomenis, bendrovės pavadinimą (jei esate juridinio asmens atstovas), patvirtinimą apie Jūsų (ir Jūsų partnerio) dalyvavimą, el. paštu siunčiamo patvirtinimo turinį, atsiliepimų formoje pateiktus duomenis ir kt. (toliau – Registracijos į renginius duomenys). Jei atsisakysite pateikti mums savo Asmens duomenis, kurių prašėme tam, kad galėtume užregistruoti Jus į renginį, Jūsų registracija gali būti nepatvirtinta.
    Tikslas. Mūsų tikslas yra užtikrinti registraciją į renginius ir tvarkyti dalyvių sąrašą, rinkti renginio dalyvių atsiliepimus, valdyti renginiams skiriamas išlaidas ir saugoti dokumentus ir medžiagą atsarginių kopijų saugojimo sistemoje.
    Teisinis pagrindas: (i) teisėtas interesas (jei renginys yra nemokamas) arba sutarties vykdymas (mokamų renginių atveju), siekiant užtikrinti registraciją į renginius; (ii) sutikimas, kurį davėte registruodamiesi į renginį ir sutikdami su informaciniame pranešime nurodytomis sąlygomis dėl atsiliepimų apie renginius rinkimo geresnio renginių administravimo tikslu; (iii) teisinio įsipareigojimo valdyti renginio išlaidas vykdymas ir (iv) teisėtas interesas saugoti dokumentus ir medžiagą atsarginių kopijų saugojimo sistemose, siekiant užtikrinti saugų duomenų tvarkymą.
   • Duomenis, susijusius su tarpusavio susirašinėjimu: Pagrindinius duomenis, mūsų susirašinėjimo turinį (toliau – Susirašinėjimo duomenys).
    Tikslas. Mūsų tikslas yra užtikrinti registraciją į renginius ir tvarkyti dalyvių sąrašą ir saugoti dokumentus ir medžiagą atsarginių kopijų saugojimo sistemoje.
    Teisinis pagrindas. Mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas tinkamai administruoti renginius ir saugoti dokumentus ir medžiagą atsarginių kopijų saugojimo sistemose, siekiant užtikrinti saugų duomenų tvarkymą.
   • Duomenis, susijusius su renginių akimirkų fiksavimu: nuotraukas, vaizdo įrašus ir kitus renginiuose darytus įrašus (toliau – Renginių duomenys).
    Tikslas. Mūsų tikslas yra užfiksuoti renginių akimirkas, įkelti jas į mūsų interneto svetainę ar socialinių tinklų puslapius, sudaryti galimybę renginyje padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus pamatyti visiems dalyviams, ir saugoti dokumentus ir medžiagą atsarginių kopijų saugojimo sistemoje.
    Teisinis pagrindas. Mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas užfiksuoti renginio akimirkas, siekiant pasidalinti įspūdžiais su dalyviais ilgaamžiškesnėje laikmenoje ir parengti rinkodaros medžiagą, teisėtas interesas, kad informacija apie mūsų renginius būtų viešai prieinama, siekiant gerinti mūsų veiklos žinomumą ir aktyviais rinkodaros veiksmais užtikrinti jos tvarumą, trečiosios šalies (Jūsų ar bet kurio kito dalyvio) teisėtas interesas susipažinti su užfiksuotomis renginio akimirkomis ir teisėtas interesas saugoti dokumentus ir medžiagą atsarginių kopijų saugojimo sistemose, siekiant užtikrinti saugų duomenų tvarkymą.
  • 4.1.3 Saugumo duomenis. Kai kurios mūsų patalpos yra stebimos vaizdo stebėjimo kameromis, kurios gali užfiksuoti Jūsų atvaizdą, taip pat mes galime rinkti Asmens duomenis naudodami kitus savo IT išteklius. Patalpų stebėjimo vaizdo stebėjimo kameromis tikslas yra atitinkamos Kontoros teisėtas interesas užtikrinti asmenų saugumą, nusikaltimų prevenciją ir išaiškinimą, užtikrinti mūsų patalpų, įrenginių ir kito turto saugumą ir saugoti dokumentus ir medžiagą atsarginių kopijų saugojimo sistemoje. Šių Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas užkirsti kelią turtiniams nusikaltimams ir pažeidimams ir juos išaiškinti, taip pat apsaugoti asmenų gyvybinius interesus, ir teisėtas interesas saugoti dokumentus ir medžiagą atsarginių kopijų saugojimo sistemose, siekiant užtikrinti saugų duomenų tvarkymą.
  • 4.1.4 Slapukų renkamus duomenis. Mes naudojame slapukus norėdami gauti informacijos apie tai, kaip Jūs naudojatės mūsų Svetaine. Slapukai leidžia mums sudaryti Jums galimybę paprasčiau ir lengviau naudotis mūsų Svetaine. Mes paprastai nerenkame duomenų, kurie mums leistų identifikuoti Jus kaip konkretų fizinį asmenį. Jūsų duomenis tvarkysime naudodami slapukus tol, kol turėsime Jūsų sutikimą. Daugiau informacijos galite rasti COBALT informaciniame pranešime dėl slapukų naudojimo.
5. JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
 • Mes turime teisinę prievolę užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinami. Maloniai prašome Jus padėti mums vykdyti šią prievolę ir informuoti mus apie bet kokius mūsų tvarkomų Jūsų Asmens duomenų pasikeitimus.
 • Jūs bet kada galite įgyvendinti toliau išvardytas su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu susijusias teises:
  • a)Teisę susipažinti su savo duomenimis. Jūs turite teisę reikalauti susipažinti su visais duomenimis, kurie gali būti laikomi Jūsų Asmens duomenimis. Ši teisė apima, pvz., teisę gauti informaciją, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kokių kategorijų Asmens duomenis mes tvarkome ir kokiu tikslu mes tvarkome duomenis;
  • b)Teisę reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume netikslius ar neišsamius su Jumis susijusius Asmens duomenis;
  • c)Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę nesutikti, kad su Jumis susiję Asmens duomenys būtų tvarkomi tam tikrais tikslais, įskaitant, pavyzdžiui, Jūsų Asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, arba kitais atvejais, kai duomenų tvarkymą grindžiame savo teisėtu interesu;
  • d)Teisę reikalauti ištrinti duomenis. Jūs taip pat galite reikalauti ištrinti Jūsų Asmens duomenis, išskyrus konkrečias įstatymų numatytas išimtis, jeigu Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami, arba jei manote, kad Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, arba kad Asmens duomenis turėtume ištrinti tam, kad laikytumės teisinio reikalavimo;
  • e)Teisę į duomenų perkeliamumą. Jeigu mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis remdamiesi Jūsų sutikimu arba tarpusavio sutartiniais santykiais, Jūs galite prašyti, kad mes pateiktume su Jumis susijusius Asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Be to, Jūs taip pat galite reikalauti persiųsti Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, tačiau atkreipiame dėmesį, kad tai galima padaryti tiktai esant techninei galimybei;
  • f)Teisę atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Jeigu duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl tokio duomenų tvarkymo;
  • g)Teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais. Mes taip pat suteikiame Jums galimybę atsisakyti gauti mūsų pranešimus, kuriuose siunčiame Jums informaciją apie Kontorą, mūsų organizuojamus renginius ar bet kokią kitą informaciją, kuri, mūsų manymu, gali Jus sudominti. Be to, savo atsisakymą galite bet kada pareikšti susisiekdami su mumis.
 • Mums teikiant teisines paslaugas Klientams gali pasitaikyti atvejų, kai mūsų teisiniai įsipareigojimai, taip pat atitinkamos jurisdikcijos advokatų tarybos taisyklės draudžia mums atskleisti ar ištrinti mūsų saugomus ir tvarkomus duomenis. Be to, pagal mūsų veiklą reglamentuojančius įstatymus, teisės aktus ar taisykles Jums taip pat gali būti draudžiama įgyvendinti kitas duomenų subjekto teises.
 • Jei turite nusiskundimų dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis arba tiesiog norėtumėte daugiau sužinoti apie mūsų vykdomą duomenų tvarkymo veiklą, galite bet kada su mumis susisiekti naudodami šio Pranešimo 2.1 punkte pateiktus kontaktinius duomenis.

  Jei manote, kad Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi netinkamai arba kad mes pažeidėme Jūsų kaip duomenų subjekto teises, Jūs turite teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos institucijai (toliau – DAI). Skundą galite pateikti susisiekę su Jūsų jurisdikcijoje veikiančia DAI, t. y. pagal Jūsų kaip duomenų subjekto teisių tariamo pažeidimo vietą, ar netinkamo Jūsų duomenų tvarkymo vietą, arba pagal Jūsų gyvenamąją ar darbo vietą.

 • Pateikiame DAI Baltijos šalyse sąrašą:
6. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Teikdami teisines paslaugas savo Klientams galime būti įpareigoti perduoti Asmens duomenis trečiosioms šalims. Tokie duomenys gali būti perduodami vykstant teisiniam procesui ir bylinėjimuisi, taip pat apskritai teikiant bet kokias teisines paslaugas, kurias siūlome savo Klientams. Mes galime perduoti Jūsų duomenis kitoms COBALT kontoroms, partneriams ir institucijoms, kai tokią pareigą mums nustato įstatymai ir teisės aktai, arba tam tikrų teisinių paslaugų teikimo tikslais.

Neskaitant teisinių paslaugų teikimo, mes naudojamės tam tikrų trečiųjų šalių paslaugomis, kad užtikrintume mūsų paslaugų ir Svetainės funkcionalumą. Mes turime perduoti Jūsų Asmens duomenis šių paslaugų teikėjams, kurie yra trečiosios šalys (įskaitant veiklos paslaugų teikėjus, pvz., auditorius), kad šios trečiosios šalys galėtų teikti mums savo paslaugas. Pavyzdžiui, jūsų Asmens duomenis galime perduoti IT, apskaitos, apsaugos ar vertimo paslaugų teikėjams. Šie paslaugų teikėjai trečiosios šalys turi būti laikomi duomenų tvarkytojais. Šiems paslaugų teikėjams trečiosioms šalims Asmens duomenys bus perduoti tiktai tokios apimties, kiek būtina užtikrinti, kad trečioji šalis galėtų suteikti paslaugas.

Mes užtikrinome, kad visi paslaugų teikėjai trečiosios šalys, kuriems perduodame Jūsų Asmens duomenis, laikytųsi mūsų nurodymų dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo. Jūsų Asmens duomenų perdavimą reglamentuoja duomenų tvarkymo sutartys arba duomenų tvarkymo sąlygos, dėl kurių esame susitarę su paslaugų teikėjais trečiosiomis šalimis. Bet kurie paslaugų teikėjai trečiosios šalys, veikdami kaip duomenų tvarkytojai, privalo užtikrinti, kad jie tvarkytų Jūsų Asmens duomenis taip pat rūpestingai ir atidžiai, kaip ir mes patys, ir jie prisiima teisinę atsakomybę Jums ir mus, jeigu jie kaip duomenų tvarkytojai pažeidžia šias garantijas. Be to, šie paslaugų teikėjai trečiosios šalys privalo įgyvendinti technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų tokį pat duomenų apsaugos lygį, kokį užtikriname mes tvarkydami Asmens duomenis.

Jei užfiksuotos renginio akimirkos yra skelbiamos Kontoros administruojamuose socialinių tinklų puslapiuose, su Jumis susijusius Renginių duomenis taip pat gali tvarkyti trečiosios šalys. Kontora iš esmės nekontroliuoja šių duomenų tvarkymo, todėl prašome susipažinkite su atitinkamos trečiosios šalies informaciniu pranešimu dėl privatumo.

Jeigu norėdami gauti statistinius duomenis mes naudojame socialinius tinklus, filtravimo ir tikslinės rinkodaros priemones, susijusias su apsilankymais socialinių tinklų puslapiuose, socialinių tinklų paslaugų teikėjai (pavyzdžiui, „Facebook“, „Twitter“ ir „LinkedIn“) kartu su Kontora yra su Jumis susijusių tvarkomų Asmens duomenų valdytojai.

Be to, mums gal prireikti perduoti Jūsų Asmens duomenis kitiems gavėjams, pavyzdžiui, savivaldos ar valstybinėms institucijoms, teismams, kitiems duomenų valdytojams (pavyzdžiui, kitoms advokatų kontoroms), priklausomai nuo teikiamų Paslaugų apimties arba taikomų teisės aktų reikalavimų. Mes galime perduoti Asmens duomenis už ES ribų (žr. šio Pranešimo 9 skirsnį).

Galiausiai, siekiant, kad Jums būtų suteiktos reikalingos teisinės paslaugos, COBALT advokatų kontoros Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje gali perduoti viena kitai tam tikrus Asmens duomenis.

7. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO ŠALTINIAI

Daugumą Pranešime nurodytų Jūsų Asmens duomenų mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, tačiau mes taip pat galime rinkti ir gauti Jūsų Asmens duomenis iš kitos COBALT kontoros Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje tam, kad užtikrintume centrinio administravimo sistemų veikimą, pageidaujamų teisinių paslaugų teikimą ir (arba) asmens duomenų tvarkymo procesų valdymą.

Mes taip pat galime rinkti Jūsų Asmens duomenis iš mūsų prašymu sukurtų duomenų laikmenų, vaizdo stebėjimo kamerų ir kitų techninių priemonių ir juos gauti iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų Klientų, socialinių tinklų, viešai prieinamų šaltinių, jei tai būtina teisinėms paslaugoms teikti, rinkodaros tikslais arba kilus ginčui su Klientu. Mes galime pasitelkti trečiąją šalį, kuri mums teiktų nuotolinio identifikavimo ir tikrinimo paslaugas pinigų plovimo prevencijos tikslais.

8. DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR SAUGOJIMO LAIKOTARPIAI

Mes saugosime Asmens duomenis, surinktus laikantis atitinkamoje jurisdikcijoje galiojančių teisės aktų ir Estijos, Latvijos ir Lietuvos advokatų tarybų taisyklių. Jūsų Asmens duomenis saugosime ne ilgiau, nei reikia pasiekti tikslams, kuriais jie renkami ir tvarkomi.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis priklauso nuo kelių kriterijų, įskaitant:

 • Asmens duomenų rūšį;
 • ar tarp mūsų arba trečiosios šalies yra kilęs ginčas;
 • pagal įstatymus ir teisės aktus mums kylančias prievoles saugoti Jūsų Asmens duomenis teisėtais tikslais.

Pirmiau paminėti su Jumis susiję Asmens duomenys saugomi toliau nurodytos trukmės laikotarpius:

 • Duomenys, susiję su teisinių paslaugų teikimu:
  • Informacija apie Klientą, Kliento vardu veikiantį asmenį ir sandorį saugoma ne trumpiau nei 10 metų nuo teisinių santykių su Klientu pabaigos, išskyrus atvejus, kai remdamasi galiojančiais teisės aktais kuri nors kompetentinga institucija yra nustačiusi ilgesnį gautos informacijos saugojimo terminą;
  • Informacija apie galutinį naudos gavėją ir politikoje dalyvaujančius asmenis saugoma ne ilgiau nei 8 metus nuo teisinių santykių su Klientu pabaigos, išskyrus atvejus, kai remdamasi galiojančiais teisės aktais kuri nors kompetentinga institucija yra nustačiusi ilgesnį gautos informacijos saugojimo terminą;
  • Informacija apie sandorį ir sąskaitoms faktūroms išrašyti reikalinga informacija saugoma ne ilgiau nei 10 metų nuo sandorio sudarymo.
 • Rinkodaros duomenys:
  • Registracijos į renginius duomenys saugomi ne ilgiau nei 10 metų nuo metų, einančių po finansinių metų, kai Asmens duomenys buvo surinkti, pradžios;
  • Susirašinėjimo duomenys saugomi ne ilgiau nei 10 metų nuo metų, einančių po pirmojo susirašinėjimo, pradžios;
  • Renginių duomenys saugomi ne ilgiau nei 10 metų nuo tų metų, kuriais Asmens duomenys buvo surinkti, pradžios.
 • Saugumo duomenys saugomi ne ilgiau nei 1 mėnesį nuo atitinkamų duomenų surinkimo.
 • Slapukų renkami duomenys: žr. mūsų informacinį pranešimą dėl slapukų naudojimo.

Pasibaigus šiame Pranešimo skirsnyje nurodytam saugojimo laikotarpiui, mes ištrinsime atitinkamus Asmens duomenis, išskyrus kai esame įpareigoti saugoti Asmens duomenis ilgesnį laiką, kad įvykdytume savo įsipareigojimus, kylančius iš galiojančių teisės aktų, arba kai šie duomenys yra būtini sprendžiant teisinius ginčus.

Atkreipiame dėmesį, kad pasibaigus šiame Pranešimo skirsnyje nurodytam saugojimo laikotarpiui arba išnykus Asmens duomenų tvarkymo teisiniam pagrindui mes turime teisę saugoti dokumentus ir medžiagą, kurioje yra Asmens duomenų, atsarginių kopijų saugojimo sistemose, iš kurių Asmens duomenys bus ištrinti pasibaigus atsarginės kopijos saugojimo laikotarpiui. Mes užtikriname, kad atsarginių kopijų saugojimo laikotarpiu ir pasibaigus saugojimo laikotarpiui ar pasibaigus teisiniam pagrindui bus naudojamos taikytinos apsaugos priemonės, Asmens duomenys nebebus saugomi atsarginių kopijų saugojimo sistemose ir Asmens duomenys bus kaip įmanoma greičiau ištrinti, t. y. artimiausiu metu atliekant duomenų ištrynimą / naikinimą.

9. JŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMO VIETA

Mes daugiausia saugome ir tvarkome Asmens duomenis Europos Sąjungoje. Nepaisant to, kartais gali prireikti perduoti ir saugoti Jūsų Asmens duomenis už Europos Sąjungos ribų, jeigu vykdant Kliento pavedimą yra reikalingos ne Europos Sąjungos teisininkų teisinės konsultacijos. Duomenis taip pat gali tvarkyti ir už ES ribų veikiantys duomenų tvarkytojai.

Mes imsimės visų būtinų atsargumo priemonių, kad užtikrintume, jog Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų. Pavyzdžiui, Jūsų Asmens duomenis galime perduoti remdamiesi:

 • Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo;
 • Europos Komisijos parengtomis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis;
 • DAI parengtomis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis;
 • naudodami kitas galimas apsaugos priemones ir vadovaudamiesi leidžiančiomis nukrypti nuostatomis, kai tai leidžiama pagal Duomenų apsaugos teisės aktus.

Be to, perduodami duomenis į bet kurią kitą trečiąją šalį, kurioje negalioja ES sprendimas dėl tinkamumo, mes dedame visas pastangas, kad užtikrintume saugumą ir perduodame išimtinai tik tuos Asmens duomenis, kurie yra būtini teisinėms paslaugoms teikti. Be to, šie mūsų perduodami duomenys yra šifruojami tam, kad jais nebūtų galima pasinaudoti, jeigu perdavimo metu jie būtų perimti.

Jeigu Jums kiltų kokių nors klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų ar nusiskundimų dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, prašome su mumis susisiekti el. pašto adresu privacy@cobalt.legal.

10. PRANEŠIMO PAKEITIMAI

Mes galime keisti šį Pranešimą, jei pasikeistų mūsų duomenų tvarkymo būdai ir duomenų apsaugos geroji praktika. Jei atliksime bet kokius Pranešimo pakeitimus, jo naujausią redakciją paskelbsime savo Svetainėje, o jei atliksime esminius pakeitimus, mes Jus apie tai informuosime.

Paskutinio atnaujinimo data: 2022-03-31